×
Zmiana wielkości czcionki:

Pytania i Odpowiedzi

Dla osób z niepełnosprawnością:

Wszystkie działania prowadzone przez Agencje Zatrudnienia są bezpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat za świadczone usługi, porady czy pośrednictwo pracy .

Staż to okres 3 miesięcznej pracy, która ma na celu przygotowanie i przeszkolenie na danym stanowisku , np. w przypadku braku doświadczenia pracownika. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie stypendium stażowego, które finansowane jest przez PFRON. Po odbyciu szkolenia Pracodawca może zaoferować umowę .

Uczestnikiem projektu może zostać pełnoletnia osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, która obecnie nie jest zatrudniona oraz jest w wieku aktywności zawodowej co oznacza, że nie ukończyła 59 r.ż. w przypadku kobiet oraz 64 r.ż. w przypadku mężczyzn. Co więcej stan psychofizyczny i zdrowotny musi pozwalać na podjęcie stałego zatrudnienia. Kandydat nie może uczestniczyć w tym czasie w innym projekcie realizowanym przez podobną Instytucję. Wyjątkiem są projekty, w których formy wsparcia nie pokrywają się – np. jeden dotyczy wsparcia psychologicznego, a drugi ma na celu uzyskanie zatrudnienia.

Nie, projekty są dedykowane dla osób do 59 lat w przypadku kobiet i do 64 w przypadku mężczyzn. Osoby, które pobierają tzw. „wcześniejsza emeryturę” również nie mogą korzystać z naszych usług.

Tak! Osoba z orzeczoną “niezdolnością do pracy” może pracować! Wystarczy, że spełni dwa warunki: lekarz medycyny pracy zezwoli jej na pracę, a sama osoba niepełnosprawna będzie czuć się na siłach, aby tę pracę podjąć. Wbrew pozorom, posiadanie orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy w żaden sposób nie zabrania podejmowania pracy.

Nie może. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (...) jest prawem a nie obowiązkiem danego pracownika.

Nie. Od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się limity dorabiania do renty i emerytury. Będą one obowiązywać do 28 lutego 2022 r., limit wynosi 3960,20 zł brutto. Powyżej osiągnięcia tego limitu renta zostanie zawieszona.

Dodatkowe uprawnienia wynikające ze stopnia niepełnosprawności to przede wszystkim niektóre ulgi, np. komunikacyjne czy dodatek pielęgnacyjny. W określonych okolicznościach można uzyskać również niektóre świadczenia socjalne i terapeutyczne.

Są to działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy osobom z niepełnosprawnością począwszy od tych działań związanych z przemieszczaniem się, komunikacją międzyludzką, przez bariery architektoniczne, techniczne, aż po społeczne i te wynikające ze stereotypów a także podnoszące kwalifikację i wiedzę .

Dla pracodawców:

Wszystkie działania prowadzone przez AZ są bezpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat za świadczone usługi, porady czy pośrednictwo pracy .

Uczestnikiem projektu może zostać pełnoletnia osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, która obecnie nie jest zatrudniona oraz jest w wieku aktywności zawodowej co oznacza, że nie ukończyła 59 r.ż. w przypadku kobiet oraz 64 r.ż. w przypadku mężczyzn. Co więcej stan psychofizyczny i zdrowotny musi pozwalać na podjęcie stałego zatrudnienia. Kandydat nie może uczestniczyć w tym czasie w innym projekcie realizowanym przez podobną Instytucję. Wyjątkiem są projekty, w których formy wsparcia nie pokrywają się – np. jeden dotyczy wsparcia psychologicznego, a drugi ma na celu uzyskanie zatrudnienia.

Osoby z niepełnosprawnościami nie mogą pracować dłużej niż  8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Pracownik ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może pracować maksymalnie 7 godzin dziennie, czyli 35 godzin tygodniowo.  Zabroniona jest im praca  w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.  Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie praca polega na ochronie, monitoringu mienia i jeśli sam pracownik stwierdzi, że jest zdolny pracować 8 godzin dziennie. W tym przypadku lekarz musi wystawić pracownikowi zaświadczenie zawierające informacje o tym,  że może on pracować dłużej niż 7 godzin na dobę.

Staż to okres 3 miesięcznej pracy przygotowawczej do objęcia określonego stanowiska. W tym czasie Pracodawca może przeszkolić, poznać i przygotować pracownika do przyszłej pracy nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wynagrodzenie wypłacane jest przez Agencję zatrudnienia w formie stypendium stażowego, które finansowane jest przez PFRON.

Musisz się do nas zgłosić i wypełnić formularz Oferty pracy /stażu oraz określić swoje wymagania co do poszukiwanego pracownika. Powinieneś być otwarty i tolerancyjny . Resztę pomożemy załatwić !

Tak! Osoba z orzeczoną “niezdolnością do pracy” może pracować! Wbrew pozorom, posiadanie orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy w żaden sposób nie zabrania podejmowania pracy. Sprawę tę określa art. 13 ust. 4 Ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – „Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (...) jest prawem a nie obowiązkiem danego pracownika

Sugeruje on, że osoba niepełnosprawna może podjąć pracę wyłącznie w zakładach pracy chronionej. Praktycznie jest jednak tak, że również pracodawca z otwartego rynku pracy może zatrudnić osobę z takim zapisem. Decydujący głos ma tu lekarz medycyny pracy i jeśli uzna, że zatrudnienie takiego pracownika jest możliwe, nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań. Pracodawca z otwartego rynku ma wtedy obowiązek przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, albo do zatrudnienia jej w formie zdalnej lub telepracy.

W przypadku realizacji Twojej współpracy z naszym Klientem podpisujemy jedynie dokument „Porozumienie z Pracodawcą”, który odnosi się do indywidualnego Klienta. Potrzebę rekrutacji Kandydatów możesz zgłosić w każdym momencie, podobnie jak zrezygnować z naszych usług.

Oczywiście! Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi pełni funkcję mediatora w relacji Pracodawca-Pracownik. W przypadku trudności, prosimy zgłosić taką sytuację do nas, a współpracujący z Tobą Specjaliści pomogą rozwiązać problem.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów (art. 26a ust.4 Ustawa o rehabilitacji zawodowej).

Każdemu pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną, a także pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przy osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc., pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu. Więcej na stronie : https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika