×
Zmiana wielkości czcionki:

Pytania i Odpowiedzi

Dla osób z niepełnosprawnością:

Wszystkie działania prowadzone przez Agencje Zatrudnienia są bezpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat za świadczone usługi, porady czy pośrednictwo pracy .

Staż to okres 3 miesięcznej pracy, która ma na celu przygotowanie i przeszkolenie na danym stanowisku , np. w przypadku braku doświadczenia pracownika. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie stypendium stażowego, które finansowane jest przez PFRON. Po odbyciu szkolenia Pracodawca może zaoferować umowę .

Uczestnikiem projektu może zostać pełnoletnia osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, która obecnie nie jest zatrudniona oraz jest w wieku aktywności zawodowej co oznacza, że nie ukończyła 59 r.ż. w przypadku kobiet oraz 64 r.ż. w przypadku mężczyzn. Co więcej stan psychofizyczny i zdrowotny musi pozwalać na podjęcie stałego zatrudnienia. Kandydat nie może uczestniczyć w tym czasie w innym projekcie realizowanym przez podobną Instytucję. Wyjątkiem są projekty, w których formy wsparcia nie pokrywają się – np. jeden dotyczy wsparcia psychologicznego, a drugi ma na celu uzyskanie zatrudnienia.

Nie, projekty są dedykowane dla osób do 59 lat w przypadku kobiet i do 64 w przypadku mężczyzn. Osoby, które pobierają tzw. „wcześniejsza emeryturę” również nie mogą korzystać z naszych usług.

Tak! Osoba z orzeczoną “niezdolnością do pracy” może pracować! Wystarczy, że spełni dwa warunki: lekarz medycyny pracy zezwoli jej na pracę, a sama osoba niepełnosprawna będzie czuć się na siłach, aby tę pracę podjąć. Wbrew pozorom, posiadanie orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy w żaden sposób nie zabrania podejmowania pracy.

Nie może. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (...) jest prawem a nie obowiązkiem danego pracownika.

Nie. Od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się limity dorabiania do renty i emerytury. Będą one obowiązywać do 28 lutego 2022 r., limit wynosi 3960,20 zł brutto. Powyżej osiągnięcia tego limitu renta zostanie zawieszona.

Dodatkowe uprawnienia wynikające ze stopnia niepełnosprawności to przede wszystkim niektóre ulgi, np. komunikacyjne czy dodatek pielęgnacyjny. W określonych okolicznościach można uzyskać również niektóre świadczenia socjalne i terapeutyczne.

Są to działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy osobom z niepełnosprawnością począwszy od tych działań związanych z przemieszczaniem się, komunikacją międzyludzką, przez bariery architektoniczne, techniczne, aż po społeczne i te wynikające ze stereotypów a także podnoszące kwalifikację i wiedzę .

Dla pracodawców: