Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Seminarium "Nowe modele aktywizacji zawodowej, dobre praktyki".

   W dniu 26 marca br. Lubelski Odział Regionalny Towarzystwa Altum, był organizatorem
Seminarium, zorganizowanego w ramach Programu Doskonalenia Sieci Instytucji Rynku Pracy, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1 tj. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.
   Uczestnicy seminarium to: reprezentant przedsiębiorcy, pracownicy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w ramach wyżej wymienionego działania. Ze strony Agencji w seminarium uczestniczyła Halina Dziurdzińska.
   Prowadzenie: Pani dr Krystyna Kmiotek, reprezentująca Politechnikę Rzeszowską.

   Wnioski i podsumowania:
   Na warunkowanie działalności rynku pracy wpływ mają następujące czynniki:
globalizacja, zmiany społeczno-kulturowe i migracja, coraz większa elastyczność rynku pracy oraz rozwój gospodarczy opary na wiedzy i integracji środowisk.
   Diagnoza rynku pracy wskazuje na:

 1. ciągle utrzymujące się bezrobocie,
 2. niski wskaźnik aktywizacji zawodowej,
 3. wysoki stopień bezrobocia wśród młodych i bez doświadczenia zawodowego,
 4. niski wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 5. potrzebę wypracowania modelu pośrednictwa pracy,
 6. potrzebę podjęcia wspólnej dyskusji i zaktywizowania społeczności lokalnej,
 7. wysoki poziom dezaktywizacji wśród osób powyżej 50-go roku życia,
 8. duże dysproporcje sytuacji na rynku pracy (regionalnym i lokalnym),
 9. niską gotowość zasobów pracy,
 10. groźbę rosnącej dualizacji rynku pracy i polaryzacji sytuacji różnych grup społecznych.

   Zadania służb zatrudnienia są następujące:
zaspokojenie pojawiającego się popytu na informacje dotyczące wolnych miejsc pracy i rynku pracy oraz umożliwienie dostępu do tzw. "kształcenia przez całe życie"
   Filary Europejskiej Strategii Zatrudnienia są następujące:
zatrudnialność, przedsiębiorczość, zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców oraz równość szans.
   Cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia są następujące:
pełne zatrudnianie, poprawa jakości i produktywności pracy oraz wzmocnienie spójności społecznej, warsztaty dla pracodawców, seminaria oraz wyjścia do pracodawców.
   Cele Krajowej Strategii Zatrudnienia są następujące:
wzrost zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia do 10%, polityka równych szans.
   Priorytety zatrudniania Krajowej Strategii Zatrudniania są następujące:

 1. wspieranie tworzonych miejsc pracy i innowacyjność,
 2. rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie,
 3. doskonalenie różnych instytucji rynku pracy oraz niwelowanie różnic adaptacyjnych i dysproporcji.

   Przede wszystkim należy podjąć wspólne i zintegrowane działania, aby zapewnić im skuteczność w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dlatego też istnieje potrzeba dostosowania systemów, wzajemne ich powiązanie oraz konieczność współpracy z podmiotami rynku pracy, jakim jest: pracodawca, instytucja rynku pracy oraz osoba poszukująca pracy.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19686860, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON