1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży".

   W dniu 19 lutego 2007 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
   Na konferencji podsumowano rezultaty projektu koordynowanego przez Program Polityki Społecznej ISP we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tematem przewodnim konferencji była sytuacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych na tle przeobrażeń dokonujących się na tradycyjnym rynku pracy. Eksperci Instytutu Spraw Publicznych wykonali szereg badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących sytuacji zawodowej niepełnosprawnej młodzieży i polityki zatrudnienia wobec tej grupy. Pani dr Ewa Giermanowska zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych w Powiatowych Urzędach Pracy, które dotyczyły sytuacji młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy widzianych z perspektywy pracowników urzędów pracy. Z badań wynika, że pracownicy urzędów pracy mają negatywny obraz przygotowania młodych osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. Ponadto urzędy pracy widzą możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych głównie na chronionym rynku pracy nie dostrzegając możliwości podjęcia zatrudnienia przez te osoby na otwartym rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz nasuwa się konkluzja o konieczności wzmocnienia w urzędach pracy pionu doradztwa zawodowego, poprzez wprowadzenie do tego zawodu dobrze przygotowanych specjalistów z wykształceniem kierunkowym znających specyfikę pracy z klientem niepełnosprawnym bądź też zlecania części zadań organizacjom pozarządowym, które są zwykle znacznie lepiej przygotowane pod względem merytorycznym i praktycznym do udzielania specjalistycznej i fachowej pomocy osobom niepełnosprawnym w doborze odpowiedniego zatrudnienia.
   Zaprezentowano również wyniki badań z działań lokalnych na rzecz przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim i w powiecie sokolskim. Swoje spostrzeżenia i uwagi na ten temat przedstawiła Pani Anna Stokłowska oraz Pani Agata Dudek.
   Następnie zaprezentowano dobre praktyki, ciekawe projekty, które mają na celu przybliżyć osoby niepełnosprawne w kierunku odnalezienia się na rynku pracy oraz poprawić jakość świadczonych usług przez instytucje na rzecz tej kategorii społecznej.
   Pan Marek Piasecki z Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi przedstawił projekt "Mapa drogowa do pracy", którego celem jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez świadczenie specjalistycznych usług doradczych oraz przy użyciu innych instrumentów wzmacniających potencjał zawodowy i przygotowujących do wejścia na rynek pracy takich jak: szkolenia, wolontariat, zajęcia warsztatowe z aktywizacji zawodowej. Przedstawiono podjęte działania, procedury pomocy oraz rezultaty realizowanego projektu. Ponadto wskazano na wyzwania i trudności, jakie stoją przed niepublicznymi służbami zatrudnienia w kontekście prowadzonej polityki państwa i obowiązujących przepisów.
   Pani Edyta Dąbrowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprezentowała projekt "Przyjazny urząd", który ma na celu poprawę wizerunku, motywacji oraz jakość świadczonych usług przez pracowników urzędów pracy do niesienia pomocy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Cele te osiągnięto poprzez organizację szeregu szkoleń dla pracowników urzędów pracy z zakresu ogólnych zagadnień dotyczących obsługi klientów niepełnosprawnych, doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych oraz szkolenia z podstaw języka migowego.
   Konferencję podsumowano panelem dyskusyjnym, w którym wzięli udział: Danuta Gancewska z Miejskiego Urzędu Pracy, Eugeniusz Ulewicz z Lubelskiego oddział PFRON, Maciej Otręba z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Marcin Popiołek i Sławomir Demczyk z Polskiego Związku Niewidomych.
   Tematem dyskusji była możliwość zwiększenia zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych na lokalnych rynkach pracy w kontekście rozwoju elastycznych form zatrudnienia. Opinie zaproszonych gości były podzielone. Z jednej strony elastyczne formy zatrudnienia dają szansę na podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne, z drugiej strony niosą pewne zagrożenie wiążące się z izolacją społeczną oraz dyskryminacją w pełnoprawnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych w typowych relacjach w miejscu pracy wynikających ze stosunku pracy.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640644, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON