Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Mapa drogowa do pracy" 29.03.06 r.

   W środę 29 marca 2006 roku, w Grand Hotelu "Lublinianka" znajdującym się przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Lublinie, odbyła się zorganizowana przez Fundację Fuga Mundi Konferencja pt.: "Mapa drogowa do pracy". Była ona inauguracją projektu pod tą samą nazwą.
   W konferencji wzięło udział blisko 80 osób reprezentujących instytucje samorządowe, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe oraz firmy zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.
   Podczas jej otwarcia - Prowadzący - Pan Doktor Tadeusz Majewski, zauważył, że zadaniem zgromadzonych gości będzie określenie i wyznaczenie drogowskazów mających doprowadzić Osoby Niepełnosprawne do zaistnienia na otwartym rynku pracy. Podczas wykładów, dyskusji i wolnych wniosków - nie tylko została wyznaczona "mapa" owej drogi, ale też rozbudzona została świadomość powagi problemów, możliwości ich rozwiązywania.
   Pierwszym punktem konferencji była prezentacja projektu: "Mapa drogowa do pracy". Prezes Fundacji - Marek Piasecki nie tylko przedstawił cele projektu, ale podał także statystyki związane z działaniem Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych z całego okresu działalności. Zasygnalizował problemy związane z realizacją programu, wskazał sukcesy.
   Prelegentami konferencji byli: Pan Poseł Andrzej Mańka, dr Tadeusz Majewski, Prof. dr hab. Adam Biela, Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, dr Wojciech Otrębski.
   Wykład Pana Posła Andrzeja Mańki był zatytułowany: "Zmiany w systemie rehabilitacji zawodowej w Polsce z perspektyw parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej". W swojej mowie przedstawił własne doświadczenia w pracy w Komisji Polityki Społecznej. Omówił kwestie, którymi zajmuje się obecnie Komisja: sprawy kształcenia i pracy osób niepełnosprawnych.
   Pan Profesor dr hab. Adam Biela przygotował wykład: "Ergonomiczne aspekty dostosowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych". Podkreślił w nim ważność umiejętnego dostosowywania miejsc pracy, która w dużej mierze zależy od dobrej polityki menadżera firmy.
   Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak wygłosiła wykład zatytułowały: "Szanse i wyzwania dla osób niesłyszących i słabo słyszących w wejściu na rynek pracy". Podniosła w nim kwestie stereotypów w stosunku do ludzi z uszkodzonym słuchem, nawiązała do problemu komunikacji, wskazała na zadania stojące przed osobami sprawnymi, których realizacja mogłaby przyczynić się do zwiększenia możliwości osób niesłyszących.
   Tytuł wystąpienia dr Tadeusza Majewskiego brzmiał: "Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych". Wkład zawierał następujące części: analizę pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, charakterystykę oczekiwań pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, zagadnienie zróżnicowania osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, określenie zadań stojących przed pośrednikami pracy dla osób niepełnosprawnych, a wreszcie - zagadnienie organizacji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
   Po wykładach organizatorzy wyznaczyli czas na dyskusję panelową i wnioski związane z wystąpieniami prelegentów.

   Wnioski:

  1. Pionierski projekt (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Dział. 1.4 - Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych), wdrażany przez Fundację Fuga Mundi, ma na celu zwiększanie stopnia przygotowania zawodowego i poprawę zdolności osób niepełnosprawnych do uzyskania zatrudnienia.
  2. Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych realizuje powyższe zadania udzielając kompleksowej pomocy beneficjentom projektu. Osoby niepełnosprawne potrzebują swoistej "mapy drogowej" do pracy. Oznacza to, że umieszczenie osoby niepełnosprawnej w konkretnym środowisku pracy musi być efektem procesu dokonującego się etapami, według określonego planu działania. Wyznaczenie owej mapy drogowej jest jednym z działań podejmowanych w ramach integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  3. Opracowywane obecnie zmiany w ustawodawstwie dotyczą głównie systemu wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia przyszłości PFRON-u, a co za tym idzie systemu i sposobu dystrybucji środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Na początku 2007 r. przewidziana jest rewizja ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Natomiast na czerwiec 2006 r. zapowiadana jest obszerna nowelizacja wspomnianej ustawy.
  4. Zwiększanie szans zatrudnienia osób niesłyszących oraz słabo słyszących z wykształceniem wyższym wymaga opracowania programu edukacji w zakresie rozumienia języka polskiego. Programy szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych powinny uwzględniać problem ich przygotowania do samodzielnego poszukiwania pracy.
  5. Aktywne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych powinno zakładać ścisłą współpracę trzech partnerów uczestniczących w tej relacji: pracodawcy, osoby niepełnosprawnej oraz pośrednika pracy. Agencja Zatrudnienia zauważa konieczność prowadzenia działań promocyjno - informacyjnych skierowanych do pracodawców.
  6. Istnieje konieczność ścisłej współpracy między urzędami pracy i organizacjami pozarządowymi w zakresie wypracowywania programów pomocowych dotyczących pośrednictwa pracy oraz efektywnego zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ścisła współpraca powinna dokonywać się także między ośrodkami świadczącymi przejściowe formy aktywizacji społecznej i zawodowej: Środowiskowymi Domami Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Zakładami Aktywizacji Zawodowej.
  7. Opisane wyżej działania mają szanse realizacji przy dokonującej się jednocześnie w społeczeństwie zmiany postaw: z postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych do postawy ich akceptacji.

   Program konferencji:

Konferencja pt. "Mapa drogowa do pracy"
Lublin, 29.03.2006 r., Grand Hotel Lublinianka,
ul. Krakowskie Przedmieście 56
Program Konferencji
Prowadzący konferencję dr Tadeusz Majewski
9.00-10.00 Recepcja konferencji
10.00-10.15 Oficjalne otwarcie konferencji
10.15-10.45 Prezentacja projektu "Mapa drogowa do pracy".
Marek Piasecki - Prezes Fundacji Fuga Mundi
10.45-11.15 I Temat
"Zmiany w systemie rehabilitacji zawodowej w Polsce z perspektywy parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej"
Andrzej Mańka - Poseł RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Osób
Niepełnosprawnych w Komisji Polityki Społecznej
11.15-11.45 II Temat
"Ergonomiczne aspekty dostosowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych."
prof. dr hab. Adam Biela
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.30 III Temat
"Szanse i wyzwania dla osób niesłyszących i słabo słyszacych w wejściu na rynek pracy."
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
12.30-13.00 IV Temat
"Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych." dr Tadeusz Majewski
13.00-14.00 Dyskusja panelowa pt.: "Mapa drogowa do pracy dla osób niepełnosprawnych."
Prowadzący dyskusję Marek Piasecki - Prezes Fundacji Fuga Mundi
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
dr Tadeusz Majewski
dr Tadeusz Młynarczyk
dr Wojciech Otrębski
14.00-14.30 Podsumowanie konferencji
14.30 Obiad
14.30 Konferencja prasowa

   Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

Pan Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Pan Paweł Wypych - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Pan Wojciech Żukowski - Wojewoda Lubelski,
Pan Edward Wojtas - Marszałek Województwa Lubelskiego,
Pan Andrzej Pruszkowski - Prezydent Miasta Lublin,
Pan Roman Sroczyński
- Prezes PFRON

     

     


   Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

Pani Marzena Dulbas Kierownik Oddziału Polityki Rynku Pracy - Urząd Wojewódzki
Pan Janusz Jurek Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Urząd Marszałkowski
Pan Antoni Chrzonstowski Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Pan Tomasz Bujak Zastępca Prezesa Zarządu - PFRON Warszawa
Pani Beata Cywińska Dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych - PARP Warszawa
Pan Andrzej Mańka POSEŁ RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych w Komisji Polityki Społecznej
Pan Grzegorz Seliga Asystent Prezesa - PFRON Warszawa
Pani Beata Sitkiewicz Opiekun Projektu w Wydziale Wdrażania Programów UE w PFRON Warszawa
Pan Eugeniusz Ulewicz Dyrektor PFRON Oddział Lublin

   Prelegenci:

Pan Andrzej Mańka - Poseł RP
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - KUL
prof. dr hab. Adam Biela - KUL
dr Tadeusz Majewski - Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Tadeusz Młynarczyk - Lekarz psychiatra, Przewodniczący Lubelskiego Regionalnego Zespołu Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
dr Wojciech Otrębski - KUL


Powrót do aktualności

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021r.
Stronę odwiedzono 20318828, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON