1 procent
zobacz >>>

Świadczenia przysługujące wolontariuszowi.

   Kontynuujemy temat dotyczący uprawnień wolontariusza.
   Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UPPW) wolontariuszowi przysługują trojakiego rodzaju świadczenia.
   Po pierwsze są to świadczenia zdrowotne przysługujące wolontariuszowi na zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (USOZ).
   Po drugie, wolontariuszowi wykonującemu świadczenia przez okres dłuższy aniżeli 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń (art. 46 ust. 2 UPPW). Świadczenie to wynika z ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (UZWCZ). Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza (art. 2 ust. 1 pkt. 12). Osoba, która stała się wskutek wypadku niezdolna do pracy, uprawniona jest do:

  1. renty z tytułu niezdolności do pracy (na stałe albo na okres wskazany w decyzji organu rentowego);
  2. jednorazowego odszkodowania, jeśli osoba stała się wskutek wypadku całkowicie niezdolna do pracy;
  3. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku. Lub choroby zawodowej, pod warunkiem, że osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym(art. 3 ust. 1 UZWCZ)

   Powyższe świadczenia nie przysługują wolontariuszowi, jeśli wypadek nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wolontariusza, jak również, gdy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, o ile powyższy stan został udokumentowany w aktach sprawy przez odpowiednie organa policji i prokuratury (art. 6 UZWCZ).
   Niezdolność do pracy i jej związek z wypadkiem oraz związek śmierci z takim wypadkiem lub chorobą ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty te ustalają również stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z takim wypadkiem w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 10 UZWCZ).
   Jeśli wolontariusz wykonujący świadczenia przez okres dłuższy aniżeli 30 dni ulegnie wypadkowi, korzystający powinien sporządzić protokół wypadku oraz przesłać go wraz z porozumieniem o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych do ZUS celem wszczęcia procedury odszkodowawczej.
   Trzeci rodzaj świadczeń przysługuje wolontariuszowi wykonującemu świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni. W tym przypadku korzystający jest zobowiązany zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w praktyce ubezpieczeń osobowych oznaczonych skrótem NW albo NNW).
   Jak widzimy status wolontariusza został kompleksowo uregulowany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariuszowi przysługuje z tytułu wykonywanych świadczeń wiele uprawnień, które określone są w porozumieniu o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Karolina Cholewa - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511405, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON