Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

O Fundacji

Fundacja Fuga Mundi
Ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
Tel. 81 534 26 01, fax 81 534 83 76
www.ffm.pl e-mail: ffm@ffm.pl

Wpis fundacji do spisu organizacji pożytku publicznego

Fundacja Fuga Mundi jest
Organizacją Pożytku Publicznego

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
Ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin
tel.: 81 534 82 90, fax: 81 534 82 95
www.praca.ffm.pl e-mail: praca@ffm.pl


Fundacja Fuga Mundi jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Została utworzona w 1995 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:

Aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych Fundacja Fuga Mundi realizuje projekty, których zadaniem jest tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnością w pełni uczestniczyły w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju. Prowadzone działania są zgodne z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Od momentu powstania Fundacja pomyślnie zrealizowała szereg przedsięwzięć aktywizujących osoby niepełnosprawne finansowanych z różnych źródeł. W tym celu współpracuje ona z administracją publiczną i innymi podmiotami, w tym szczególnie z organizacjami pozarządowymi. M.in. na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego powstały dwa programy: "Infostrada bez Barier" oraz "Asystent Osoby Niepełnosprawne", wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Jednym z projektów obecnie realizowanych jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego. Obiekt położony jest nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, w którym prowadzona będzie edukacja osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja, a także prowadzona będzie wymiana informacji i doświadczeń osób niepełnosprawnych z Europy. Ośrodek będzie platformą spotkań osób niepełnosprawnych ze Wschodu i z Zachodu. Projekt budowy ośrodka ma szczególne znaczenie w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, jak również ze względu na geopolityczne położenie regionu lubelskiego, będącego "wschodnią granicą Unii Europejskiej".

Od 2004 r. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. Agencja Zatrudnienia jest instytucją rynku pracy, która została utworzona przez Fundację Fuga Mundi (§ 21, pkt. 6 Statutu Fundacji) i wpisana do rejestru agencji zatrudnienia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001). Fundacja Fuga Mundi posiada stosowne certyfikaty. W ramach Agencji świadczone są podstawowe usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich oraz doradztwa personalnego. Oprócz podstawowych usług rynku pracy, świadczona jest pomoc psychologiczna i prawa, poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego, wsparcie Klientów Agencji Zatrudnienia w podejmowaniu wolontariatu.

W ramach Ośrodka Szkoleniowego Fundacji prowadzone są szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone są głównie w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ujednoliconym i honorowanym w całej Unii Europejskiej. Szkolenia prowadzone są w pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowej i wykształcenia ogólnego dorosłych, Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).

Działalność Fundacji jest doceniana i wyróżniana w konkursach. W maju 2006 roku Fundacja Fuga Mundi została nagrodzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyróżniony projekt to "Infostradą do e-pracy - zwiększanie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość". Jego głównym celem było podniesienie kwalifikacji informatycznych osób niepełnosprawnych, w tym zamieszkałych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz zwiększenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy w formie podjęcia pracy najemnej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Jednym z komponentów projektu było wprowadzenie uczestników projektu na rynek pracy poprzez zorganizowanie dla nich trzymiesięcznych staży w firmach.

Personel.

Każdy z projektów realizowanych w Fundacji jest kierowany przez kierownika projektu, powoływanego przez Zarząd Fundacji. Do realizacji projektów w Fundacji zapraszane są do współpracy osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy na rzecz organizacji pozarządowych, w tym pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej. Na rzecz Fundacji działa Klub Wolontariatu, złożony z około 30 osób. Fundacja przyjmuje również praktykantów z lubelskich uczelni, którzy pomagają w realizacji projektów, a także nabywają doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiciele Fundacji są członkami Wojewódzkiej i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wyposażenie i nieruchomości.

Fundacja posiada pomieszczenia biurowe w centrum Lublina o powierzchni 350 m2, oraz obiekt o powierzchni 800 m2 nad Zalewem Zemborzyckim w granicach administracyjnych Lublina, który obecnie jest modernizowany i rozbudowywany na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego. Pomieszczenia biurowe są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mają dogodny dojazd miejską komunikacją z każdego punktu w Lublinie. Pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy i elektroniczny, niezbędny do prawidłowego wdrażania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858313, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON