Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zadaniowy czas pracy.

   Stan prawny na dzień 21 czerwca 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. T.Romer "Kodeks pracy. Komentarz", Wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.

   Zadaniowy czas pracy jest jednym z elastycznych systemów czasu pracy. Stosowany jest on wówczas, gdy rodzaj wykonywanej pracy oraz jej organizacja wymagają uelastycznienia czasu pracy.
   Pracownik wykonujący pracę w tym systemie wykonuje powierzone mu zadania w warunkach niesprawowania bieżącego nadzoru przez pracodawcę. To do pracownika należy samodzielne zorganizowanie pracy, jej rozkładu, a więc początku i końca w danym dniu oraz przerw.
Pracownik nie jest rozliczany z przepracowanych godzin, ale z tego, czy wykonał powierzone mu do zadania. Rodzaj powierzonych pracownikowi do wykonania zadań powinien pozwolić na wywiązanie się z tych obowiązków w czasie nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i odpowiednio 40 godzin w tygodniowym okresie rozliczeniowym.
   Praktyczne trudności budzi natomiast ustalenie, że ten czas nie został przez pracownika przekroczony.
   Co do zasady, do pracowników wykonujących pracę w zadaniowym systemie czasu pracy nie mają zastosowania przepisy o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wspomniany wcześniej brak możliwości ustalenia rzeczywistego czasu pracy oraz swoboda pracowników w organizowaniu czasu wykonywania powierzonych zadań.
   W zadaniowym systemie czasu pracy konieczne jest określenie zadań pracownika w akcie kreującym treść danego stosunku pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, umowa o pracę). Zadania pracownika nie mogą być określane doraźnie każdego dnia. Dlatego też jeśli pracownik wykonuje w określonych przez pracodawcę godzinach polecenia swojego przełożonego, to nie można uznać, że jego czas pracy wyznaczają zadania, chociażby zapis w umowie mówił coś innego.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647152, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON