1 procent
zobacz >>>

Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne*

Najważniejsze instrumenty pomocy

1. Dofinansowanie wynagrodzeń

Opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Uprawnieni pracodawcy

Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, za wyjątkiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 25 osób, który nie osiąga wymaganego, sześcioprocentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca ten nie może posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec PFRONu.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju pracodawcy i stopnia niepełnosprawności zatrudnianych przez niego pracowników.

1) Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej otrzymuje dofinansowanie w kwocie:

Jeśli wśród pracowników są osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję lub też osoby niewidome, stawki, o których mowa powyżej zwiększa się o kwotę 75 % najniższego wynagrodzenia.

2) Pracodawca zatrudniający poniżej 25 pracowników oraz pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % otrzymuje dofinansowanie w kwocie 70 % stawek należnych zakładom pracy chronionej, wymienionych powyżej.

Jeśli wśród pracowników są osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję lub też osoby niewidome, stawki te wynoszą odpowiednio 90 % kwot przysługujących ZPCh.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego. Jeśli dojdzie do takiego przekroczenia, kwotę dofinansowania obniża się do kwoty równej wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Wyjątek stanowią zakłady pracy chronionej, w których kwotę, o którą dofinansowanie przekracza kwotę wynagrodzenia, przekazuje się na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W wypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona ponad pełny wymiar czasu pracy, dofinansowanie na tę osobę przysługuje jedynie w kwocie, która przysługiwałaby w wypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto, w przypadku zatrudnienia przez kilku pracodawców, miesięczne dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który zatrudnił tę osobę wcześniej.

Osoby niepełnosprawne, na które przysługuje dofinansowanie muszą być ujęte w ewidencji prowadzonej przez PFRON.

Miesięczne dofinansowanie wypłaca Fundusz przez okres roku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Po upływie tego okresu, pracodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania miesięcznego dofinansowania na kolejne okresy roczne.

Ustawa stanowi ponadto, że miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.

Wymogi dla pracodawcy

Aby korzystać z systemu dofinansowań, pracodawca musi wypełnić szereg wymagań stawianych mu przez PFRON.

Pracodawca musi składać do PFRONu wymienione poniżej dokumenty:

 1. Miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy.

Informacja ta powinna zawierać również informacje o pracownikach, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

 1. Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za okres dwóch miesięcy - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy.
 2. Informacje o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający do 5 pracowników może przekazywać te informacje w formie dokumentu pisemnego, natomiast pozostali pracodawcy muszą dokonywać zgłoszeń w formie dokumentu elektronicznego

PFRON ma obowiązek przekazania informacji o saldzie przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia przekazania przez pracodawcę wniosku o wypłatę.

PFRON przekazuje miesięczne dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia salda.

Jeśli nie dojdzie do uzgodnienia salda w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę, PFRON wydaje decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania.

PFRON sprawdza informacje i wnioski pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach lub wnioskach Fundusz informuje o nich pracodawcę i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezachowanie przez pracodawcę terminu powoduje pozostawienie informacji lub wniosku bez rozpatrzenia. Termin ten może ulec przywróceniu w uzasadnionych wypadkach. W wypadku zwrócenia się do pracodawcy z niniejszym wezwaniem, przerwaniu ulega termin, w którym PFRON ma obowiązek ustalić saldo dofinansowania.

Analogiczną do powyższej procedurę stosuje się w przypadku, gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy Fundusz przesyła wówczas pracodawcy informację o ustalonej przez siebie kwocie dofinansowania wraz z dokładną informacją o sposobie ustalenia tej kwoty oraz wzywa pracodawcę do wyjaśnienia niezgodności. W terminie 3 dni od dnia uzyskania tych wyjaśnień, saldo przysługującego dofinansowania uznaje się za uzgodnione, jeżeli kwoty dofinansowania ustalone przez Fundusz i pracodawcę są takie same. Fundusz przesyła wówczas pracodawcy informację o uzgodnieniu salda przysługującego dofinansowania w terminie 3 dni od dnia uzgodnienia salda.

Pracodawca jest obowiązany do dokonania rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny. Rozliczenie dokonywane jest w terminie do 15 lutego roku następnego.

W wypadku wypłacenia przez PFRON dofinansowania w kwocie wyższej od należnej, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania PFRONu o wysokości nienależnie pobranej kwoty dofinansowania oraz do dokonania zwrotu tej kwoty w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia. Od niniejszej kwoty naliczone zostają odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że dofinansowanie w wysokości wyzszej od należnej zostało wypłacone pracodawcy z przyczyn od niego niezależnych.

Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować PFRON o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia, którego dotyczy wniosek.

Od kwoty niniejszej mogą zostać naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w przypadkach, gdy nieprawidłowe obliczenie jest zawinione przez PFRON.

Rejestracja pracodawcy w Systemie Obsługi Dofinansowań

Pracodawca przed przystąpieniem do programu dofinansowań jest zobowiązany do zarejestrowania się w PFRON.

Dokumenty rejestracyjne w formie pisemnie wypełnionego formularza wraz z załącznikami jest on zobowiązany dostarczyć w terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji związanych z dofinansowaniami, o których mowa powyżej.

W zgłoszeniu muszą się znaleźć następujące dane:

 1. dane o pracodawcy zawierające:
  - pełną i skróconą nazwę pracodawcy,
  - numery: REGON, NIP i PKD,
  - adres pracodawcy wraz z identyfikatorem (siedmiocyfrowym kodem) jednostek podziału terytorialnego właściwym dla siedziby pracodawcy, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)),
  - adres do korespondencji,
  - imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;
 2. aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w pkt 1, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem przesłania tych danych;
 3. upoważnienie osoby przesyłającej dane, zaświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, do występowania w imieniu pracodawcy.

Po przesłaniu lub złożeniu powyższych danych, pracodawca odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego. Musi to uczynić nie później, niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji po raz pierwszy

Pracodawca, który przekazuje informacje lub wnioski w formie elektronicznej, uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym, kwalifikowanym certyfikatem albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

Rozporządzenie nakłada na pracodawców obowiązek wyboru sposobu obliczania podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawca może obliczać koszty w wartości rzeczywistej lub ryczałtowo.

Przedsiębiorca składa organowi udzielającemu pomocy oświadczenie o wyborze w danym roku sprawozdawczym jednej z form pomocy (rzeczywistej lub ryczałtowej) w zakresie dotyczącym pracownika lub grupy pracowników niepełnosprawnych, w terminie do dnia 20 lutego w danym roku sprawozdawczym.

2. Dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

Uprawnieni pracodawcy

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne. Rodzaj finansowanej składki zależy od rodzaju pracodawcy.

1. W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

   1) część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, finansuje Fundusz,

   2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansuje budżet państwa, a w części odpowiadającej należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe finansuje Fundusz.

2. W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:

   1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Fundusz,

   2)część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.

3. PFRON finansuje u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

   1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne,

   2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności - część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

Ponadto osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą Fundusz finansuje:

1) 75% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

2) 50% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3) 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Przez osoby zatrudnione rozumie się pracowników oraz osoby wykonujące pracę nakładczą.

Nieodprowadzana przez pracodawców część składki na ubezpieczenie społeczne pozostaje w prowadzonych przez ich podmiotach.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek pracodawcy (osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą), składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek.

Po upływie wspomnianego okresu rocznego, pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie na kolejne okresy roczne.

Sposób rozliczania składek

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa określa szczegóły przyznawania niniejszych dofinansowań.

Płatnicy składek, którzy otrzymują dofinansowania z PFRONu, wykazują w deklaracji rozliczeniowej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na źródła finansowania tych składek.

Kwoty dofinansowywanych ze środków PFRONu i budżetu państwa składek ustala ZUS na podstawie złożonych przez pracodawców deklaracji rozliczeniowych.

Na podstawie przesłanych deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala zgodnie z ustawą kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane odpowiednio przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz budżet państwa, stosując dokumentację, o której mowa w art. 16 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126).

3. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy.

Opracowanona podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Uprawnieni

O zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może ubiegać się pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pracowników pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy ( w tym ostatnim wypadku dofinansowanie nie przysługuje, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy).

Zakres

Zwrot kosztów obejmuje:

1) koszty poniesione w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla pracowników niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

2) adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,

4) rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w powyższych punktach.

Ponadto, pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tzn. nie obejmuje kosztów, które pracodawca musiałby ponieść na zatrudnienie na tym stanowisku osoby pełnosprawnej).

Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

Zwrotowi nie podlegają jednak koszty (za wyjątkiem kosztów zbadania potrzeb) poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania wspomnianej umowy.

Ponadto kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

Ustawa wprowadza ograniczenie dla pracodawcy w zwalnianiu osób niepełnosprawnych, dla których przystosowano stanowisko pracy. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu terminu 36 miesięcy. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Wymogi formalne

W celu otrzymania zwrotu kosztów, pracodawca składa wniosek na formularzu do właściwego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Do wniosku pracodawca załącza:

1) Kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:

2) kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy albo adaptowane pomieszczenia;

3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

4) dokumenty z urzędu skarbowego:

5) decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatku akcyzowego wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 Ordynacji podatkowej;

6) sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzone stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy;

7) roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych za rok poprzedni;

8) kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

9) zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;

10) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

11) informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;

12) aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

Uruchomienie środków Funduszu następuje po przedłożeniu staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności:

1) listy pracowników zatrudnionych odpowiednio:

2) rozliczenia i zestawienia kosztów odpowiednio:

3) rozpoznania, jeżeli zostało przeprowadzone, oraz faktury, rachunku lub dowodu zapłaty za rozpoznanie;

4) faktur, rachunków i dowodów zapłaty lub umów potwierdzających poniesione koszty odpowiednio:

5) skierowań dla osób niepełnosprawnych wydanych przez powiatowy urząd pracy;

6) kopii umów o pracę zawartych z osobami niepełnosprawnymi;

7) kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników;

8) zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem;

9) zaświadczeń o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu przez innego zatrudnionego w tym celu pracownika, wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem;

10) kopii zawartych z pracownikami umów o sprawowanie opieki nad pracownikami niepełnosprawnymi;

11) oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku:

12) wypisu z ewidencji środków trwałych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy podlega kumulacji z każdą inną pomocą przeznaczoną na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i nie może przekroczyć faktycznie poniesionych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zwolnienie z wpłat na PFRON

Opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Generalną zasadą przyjętą w ustawie jest, że pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Z powyższych wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Łukasz Regner - Prawnik Lublin, 20.02.2006 r.

* Konspekt opracowany pod kątem pracodawców nie finansowanych ze środków publicznych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511384, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON