1 procent
zobacz >>>

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność - regulacje Unii Europejskiej.

Stan prawny na dzień 14 czerwca 2007 r.

Opracowano na podstawie: Dyrektywy Rady 2000/78/WE

   Nie można prowadzić rozważań na temat praw osób niepełnosprawnych i przepisów dotyczących równego traktowania obowiązujących w polskim porządku prawnym bez wskazania na regulacje prawne Unii Europejskiej obowiązujące w tym zakresie. Jest to tym bardziej uzasadnione, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają swoje źródło w regulacjach prawa wspólnotowego - wprowadzone zostały do Kodeksu pracy w 2004 r. po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
   Kwestię równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakazu dyskryminacji m.in. ze względu na niepełnosprawność reguluje Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.
   Celem tych regulacji jest wyznaczenie pewnych ogólnych ram do walki z dyskryminacją (art. 1).
   Dyrektywa wymienia kilka przyczyn dyskryminacyjnych, takich jak: wyznawana religia lub przekonania, wiek, orientacja seksualna, czy w końcu niepełnosprawność. Dyskryminacja określona została jako przeszkoda w realizacji celów Traktatu WE, m.in. w zakresie swobodnego przepływu osób, wysokiego poziomu zatrudnienia, podnoszenia jakości i poziomu życia. Dyrektywa ta wprost stwierdza, że dyskryminacja powinna być w całej Wspólnocie zakazana.
   Warto w tym miejscu podkreślić, że twórcy tego aktu nie utożsamiają zakazu dyskryminacji z wymogiem, "(...) aby osoba, która nie jest kompetentna ani zdolna bądź dyspozycyjna do wykonywania najważniejszych czynności na danym stanowisku lub kontynuacji dalszego kształcenia, była przyjmowana do pracy, awansowana lub dalej zatrudniana (...)" - pkt.17 Dyrektywy. O zajmowaniu konkretnego stanowiska, awansie czy kontynuacji nauki decydować mają tylko i wyłącznie umiejętności osoby.
   Za najważniejszy czynnik w walce z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w/w Dyrektywa uważa przyjęcie środków uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscu pracy (pkt.16 Dyrektywy).
   Art. 5 Dyrektywy "Racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych" wskazuje, że aby zagwarantować przestrzeganie zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych, należy wprowadzić tzw. racjonalne usprawnienia. Wprowadzenie racjonalnych usprawnień polega na tym, że pracodawca ma obowiązek podejmować odpowiednie środki, jednakże z uwzględnieniem potrzeb wynikających z konkretnej sytuacji, by tym samym umożliwić osobie niepełnosprawnej nie tylko dostęp do pracy, ale także wykonywanie tej pracy, rozwój zawodowy, czy kształcenie pod warunkiem jednak, że podjęcie tych środków nie spowoduje nadmiernego obciążenia pracodawcy, nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążeń nie uważa się za nieproporcjonalne w sytuacji, gdy prawo państwa przewiduje ich rekompensatę.
   Bardzo ważny z punktu widzenia osób niepełnosprawnych jest art. 7 ust.2 Dyrektywy, który stwarza Państwom Członkowskim możliwość utrzymywania lub przyjmowania przepisów o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, lub mających na celu ochronę bądź wspieranie integracji w środowisku pracy. Takie działania Państw Członkowskich UE nie naruszają zasady równego traktowania.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18491871, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON