1 procent
zobacz >>>

Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (cz. 2)

stan prawny na dzień 1 stycznia 2009r.

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać, na wniosek, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Maksymalna wysokość pomocy - 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy na warunkach oraz w wysokości określonej w umowie zawartej z pracodawcą.

Kandydatem na wyposażone stanowisko nie może być osoba niepełnosprawna, która w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenie wniosku pozostawała w zatrudnieniu u wnioskodawcy lub w podmiocie, w którym wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada udziały.

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, starosta w terminie 14 dni od otrzymania wniosku informuje pracodawcę o nieprawidłowościach oraz wzywa pracodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. W przypadku niezachowania terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, o czym starosta informuje pracodawcę.
Przy rozpatrywaniu wniosku urząd bierze pod uwagę:

  1. potrzeby lokalnego rynku pracy,
  2. liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP, które mogłyby pracować na wyposażonym stanowisku pracy,
  3. koszty wyposażenia stanowiska pracy,
  4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
  5. wysokość środków na ten cel posiadanych przez PFRON,
  6. wywiązanie się z umów z udziałem środków publicznych

Starosta w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku informuje pracodawcę pisemnie o sposobie jego rozpatrzenia. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, starosta wzywa pracodawcę do negocjacji warunków umowy, po czym w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zostaje zawarta z pracodawcą umowa. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.

Pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia staroście kopii umowy o pracę zawartej z osobą niepełnosprawną zatrudnioną na refundowanym stanowisku, orzeczenia o niepełnosprawności, zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od ich poniesienia.

Pracodawca dokumentuje zakup wyposażenia objętego refundacją fakturą, rachunkiem albo dowodem zapłaty. W przypadku wytworzenia wyposażenia objętego refundacją pracodawca dokumentuje ten fakt przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez rzeczoznawcę wyceną.
Jeżeli pracodawca nie przedstawi w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia, umowa wygasa.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku. Opinia wydawana jest na wniosek starosty.

W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii PIP, starosta przekazuje refundację na rachunek bankowy pracodawcy wskazany we wniosku.

Jeśli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, wówczas pracodawca ma obowiązek zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy.
Jeśli w ciągu 3 miesięcy pracodawca zatrudni na tym stanowisku inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w PUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy, nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych środków.

<- Przejdź do części 1

Przejdź do części 3 ->

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18202840, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON