1 procent
zobacz >>>

Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (cz. 6)

stan prawny na dzień 1 stycznia 2009r.

5. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawca nie może ubiegać się o refundację składek za pracowników niepełnosprawnych. Zostanie ona całkowicie zniesiona. Refundacja składek na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwała pracodawcom nie dalej niż do składek rozliczanych w raportach składanych za grudzień 2008 r.

Taka refundacja będzie natomiast przysługiwała osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą - do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawę stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (od 1 stycznia 2009 r. podstawę będzie stanowiła kwota 60% prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Refundacja składek z PFRON będzie przysługiwała pod warunkiem terminowego ich opłacania w całości.

Fundusz zrefunduje również niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

6. Zwolnienie z wpłat na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy:

 1. u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
 2. którzy zatrudniają poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Istnieje możliwość, by pracodawcy dokonujący wpłat na PFRON mogli obniżyć kwotę tych wpłat. Dzieje się to wówczas, gdy dokonają oni zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników (oczywiście w przeliczeniu na pełne etaty) i osiąga co najmniej 10% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

7.Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Pracodawca może ubiegać się o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności:

 1. niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;
 2. ułatwiających komunikowanie się pracownika niepełnosprawnego z otoczeniem.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika pomagającego w ciągu miesiąca. Dofinansowanie przysługuje tylko za czas przeznaczony na pomoc osobie niepełnosprawnej.

8. Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchyla art. 26f obecnie obowiązującej ustawy. Zgodnie z nim pracodawca, który przez okres co najmniej 12 miesięcy zatrudnia niepełnosprawnego zarejestrowanego jako bezrobotny może otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne tego pracownika (w wysokości 60% tych kosztów zakres 1 roku od dnia zatrudnienia niepełnosprawnego). Od 1 stycznia 2009 r. przepis ten nie obowiązuje.Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych
Fundacji Fuga Mundi
Katarzyna Ostalecka - prawnik
aktualizacja: Andrzej Adamczuk - prawnikOpracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U.2008, Nr 14, poz. 92),
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U.2007, Nr 240, poz. 1755),
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz.U.2007, Nr 240, poz. 1756).
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U.2007, Nr 240, poz. 1754),
 5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. z 2004 r., nr 215, poz. 2186),
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U.2008, Nr 18, poz. 116),
 7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.2007, Nr 192, poz. 1404 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz.U.2007, Nr 194, poz. 1405.
 9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 207, poz.1304).
 10. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/1274_u/$file/1274_u.pdf)

<- Przejdź do części 5

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511343, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON