1 procent
zobacz >>>

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

   Stan prawny na dzień 09 listopada 2006 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- Maria Teresa Romer „Prawo pracy. Komentarz (Wydanie II)”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.


   Nie zawsze nakaz równego traktowania w zatrudnieniu jest respektowany przez pracodawców. Częsta jest sytuacja, gdy pracodawcy różnicują sytuację pracowników biorąc za podstawę jedną lub kilka przyczyn dyskryminacyjnych.
Kodeks pracy dzieli następstwa naruszenia zasady równego traktowania na trzy grupy:

  1. dotyczące bytu stosunku pracy - polegająca na odmowie nawiązania albo odmowie kontynuacji stosunku pracy,
  2. dotyczące sytuacji występujących w czasie trwania stosunku pracy (w szczególności może to polegać na mniej korzystnym ukształtowaniu wynagrodzenia albo innych warunków zatrudnienia – czasu, miejsca pracy; pominięciu przy awansowaniu, przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą),
  3. dotyczące rozwoju zawodowego pracownika (przejawiające się w pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe).


   W przypadku ewentualnego sporu ciężar dowodu został przerzucony na pracodawcę, który będzie musiał udowodnić, że odmowa nawiązania stosunku pracy, jego rozwiązanie, ukształtowanie niekorzystnego wynagrodzenia za pracę, niekorzystnego czasu pracy, pomijanie pracownika przy awansowaniu, przy typowaniu do udziału w szkoleniach, spowodowane było obiektywnymi przyczynami niezwiązanymi z zasadą równego traktowania.
   Obowiązywanie zasady równego traktowania nie narusza swobody pracodawcy do różnicowania sytuacji pracowników w określonych sytuacjach.
Kodeks pracy określa, które działania pracodawcy nie mogą zostać uznane za sprzeczne z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu:


   Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania takie działania podejmowane przez pracodawcę, które mimo iż obiektywnie stawiają pewną grupę pracowników w korzystniejszej sytuacji, mają na względzie zmniejszenie nierówności w traktowaniu pracowników dotychczas nierówno traktowanych ze względu na jedną lub kilka przyczyn dyskryminacyjnych np. niepełnosprawność. Takie działania pracodawców również w świetle prawa Unii Europejskiej nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
   Dopuszczalne jest ponadto różnicowanie sytuacji pracowników ze względu na religię lub wyznanie, jednak tylko wówczas, gdy stanowi ono istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe np. zatrudnianie katechetów w szkołach.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511344, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON