Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

   Stan prawny na dzień 04 kwietnia 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński "Kodeks pacy. Komentarz", Wydanie 8, LexisNexis, Warszawa 2007.

   Obowiązujące prawo wprowadza szczególną ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego.
Sprowadza się ona do zakazu wypowiadania umów o pracę oraz rozwiązywania tych umów bez wypowiedzenia.
   Szczególna ochrona polega na tym, że w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może skutecznie złożyć oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Także wypowiedzenie dokonane jeszcze przed okresem ochronnym staje się bezskuteczne w przypadku, gdy termin rozwiązania umowy przypada na okres ochronny. Umowa o pracę nie może być także rozwiązana bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę.
   Bardzo ważną kwestię stanowi ustalenie początku okresu ochronnego. Uznaje się, że początkiem tego okresu jest obiektywny stan ciąży. Przy czym bez znaczenia jest to, czy pracownica wiedziała o swoim stanie oraz to, czy powiadomiła o tym fakcie pracodawcę.
Szczególna ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej dotyczy wszystkich rodzajów umów za wyjątkiem umów zawieranych na okres próbny nieprzekraczający miesiąca (art. 177 § 3 KP).
   Umowy o pracę zawarte na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy oraz na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulegają przedłużeniu do dnia porodu. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że termin upływu trzeciego miesiąca oblicza się w równej miary miesiącach kalendarzowych - 28 dni (wyrok SN z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02, OSNP 2004, Nr 12, poz. 204).
   Przedłużenie związania umową o pracę do dnia porodu nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności (art. 177 § 31 KP).
   Zakaz wypowiedzenia odnosi się nie tylko do wypowiedzenia rozwiązującego. Obejmuje także wypowiedzenie zmieniające.
   Ochrona stosunku pracy nie jest absolutna. W przypadku likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia przez niego upadłości może on rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem z pracownica w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Termin rozwiązania umowy powinien być uzgodniony z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownicę.
   § 5 art. 177 KP rozciąga ochronę stosunku pracy także na pracownika-ojca, który wychowuje dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19117342, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON