Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 712501
Nazwa zawodu: Meliorant
Synteza zawodu: Wykonuje roboty: przygotowawcze, załadunkowe i wyładunkowe, ziemne, obniżania lustra wody, umocnieniowe, zagospodarowania użytków zielonych, posługując się prostymi narzędziami roboczymi oraz drobnym sprzętem pomocniczym; utrzymuje i eksploatuje systemy melioracji wodnych, deszczowni, urządzeń przeciwpowodziowych, rolniczego wykorzystania ścieków, sanitacji wsi oraz przeprowadza prace remontowo-konserwacyjne tych systemów.
Zadania zawodowe: - wykonywanie robót przygotowawczych polegających na ścinaniu drzew i krzewów ręcznie lub przy użyciu pił mechanicznych;
- karczowanie drzew, krzewów, pni ręcznie lub we współpracy ze sprzętem mechanicznym (karczowniki, koparki, spycharki, maszyny zbierające);
- wykonywanie prac przy wyrobie kiszek faszynowych, palików i pali, szpilek, reperów pomocniczych oraz pozyskaniu surowców do wyrobu ww. materiałów;
- wykonywanie prac pomocniczych przy tyczeniu tras wykopów, nasypów i rurociągów;
- wyznaczanie krawędzi skarp wykopów i nasypów wraz z ustawieniem niezbędnych szablonów;
- wykonywanie prac przy załadunku i wyładunku materiałów oraz ich składowaniu;
- wykonywanie wykopów: rowów o odpowiednim nachyleniu skarp, rowków drenarskich, wykopów pod rurociągi i budowle wraz z obsługą żurawi przestawnych, bądź budową pólek przerzutowych;
- odwadnianie wykopu za pomocą kinety, rurek drenarskich, drenażu z kamienia, faszyny, żerdzi, z użyciem pomp spalinowych lub elektrycznych, budowę gródź i przetamowań;
- formowanie nasypu wału przeciwpowodziowego lub grobli wraz z zagęszczeniem nasypu, ręcznie lub przy użyciu ubijaków mechanicznych;
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz humusowanie skarp;
- plantowanie skarp i korony nasypów, ziemi z wykopu oraz terenu według ustalonych znaków;
- cięcie darniny przy użyciu narzędzi ręcznych lub pługa wraz z dostarczeniem jej do miejsca wbudowania;
- wykonywanie umocnień skarp wykopu i nasypu poprzez darniowanie lub obsiew;
- wykonywanie prac przygotowawczych i wykończeniowych przy zagospodarowaniu użytków zielonych;
- sporządzanie mieszanki nawozów i nasion traw wraz z ich wysiewem;
- współpraca ze sprzętem mechanicznym zatrudnionym do robót przygotowawczych, ziemnych, drenarskich, betoniarskich, tamiarskich i zagospodarowania pomelioracyjnego;
- wykonywanie stałych ogrodzeń pastwisk drutem kolczastym lub gładkim, rozciągniętym na słupkach żelbetonowych lub drewnianych;
- wykonywanie ogrodzeń żerdziami na słupkach oraz półstałych wraz z zamocowaniem izolatorów na słupkach, rozciągnięciem drutów i przymocowaniem ich do izolatorów;
- wykonywanie bram: stałych, łańcuchowych, z drutu gładkiego lub linowych;
- zapewnienie działania systemów otwartych odwadniająco-nawadniających użytków rolnych w zależności od uwilgotnienia gleby, fazy rozwoju roślinności oraz prac związanych z uprawą gleby i zbiorem płodów rolnych;
- przeprowadzanie nawodnienia za pomocą deszczowni według opracowanego harmonogramu nawodnień, zależnie od stanu uwilgotnienia gleby i fazy rozwoju roślinności;
- sterowanie pracą śluz wałowych i pompowni w systemach przeciwpowodziowych i odwadniających;
- zapewnianie sprawnego działania i eksploatacji urządzeń służących odbiorowi i rolniczemu wykorzystaniu ścieków, zgodnie z obowiązującą instrukcją i zasadami ochrony środowiska;
- wykonywanie i koordynowanie prac konserwacyjnych cieków i rzek, jak: usuwa- nie namułów, wykaszanie traw i porostów, usuwanie roślin korzeniących się;
- remontowanie skarp cieków i wałów wraz z umacnianiem uszkodzonych miejsc;
- oczyszczanie z namułu mostów, przepustów, studzienek, rurociągów drenarskich, kolektorów, zastawek, wylotów;
- rozbieranie elementów zniszczonych bruków, umocnień faszynowych i betonowych, rurociągów, przepustów, zastawek, stopni dennych, studzienek i wylotów
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac pomocniczych, ziemnych, odwodnieniowych przy budowie sieci wodociągowych, deszczownianych, kanalizacyjnych oraz związanych z sanitacją wsi;
- wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz remontowo-konserwacyjnych systemów melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i rolniczego wykorzystania ścieków.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965616, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON