Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223153
Nazwa zawodu: Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy zaburzenia psychiczne, nerwice, upośledzenia umysłowe i inne choroby psychiczne wieku rozwojowego oraz uzależnienia (lekomanie, narkomanie, alkoholizm, nikotynizm) i inne formy nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom psychicznym.
Zadania zawodowe: - badanie psychiatryczne umożliwiające postawienie rozpoznania lub kontroli i oceny stanu psychicznego dziecka;
- nawiązywanie bliskiego kontaktu z chorym, jego rodziną i otoczeniem w celu zapewnienia współpracy w leczeniu;
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (szkoła, dom, inne) umożliwiających uzyskanie dodatkowych informacji o dziecku;
- kierowanie pacjentów na badania dodatkowe (uzupełniające) oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- przeprowadzanie prób (testów) sprawności psychicznej w dziedzinach: poznawczej, psychoruchowej i oceny dojrzałości sfery afektywnej;
- wykonywanie badań neurologicznych i eeg; interpretacja i ocena wyników wykonanych badań dodatkowych (pomocniczych);
- formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdo- podobnych (różnicowych);
- leczenie metodami niezabiegowymi (farmakoterapia, psychoterapia, hipnoza, elektroterapia, stany hipoglikemiczne, terapia zajęciowa, muzykoterapia i inne) zaburzeń psychicznych i zespołów psychoorganicznych, upośledzenia umysłowego, nerwic, uzależnień oraz innych chorób psychicznych i zespołów nieprzystosowania społecznego;
- wykonywanie wstrzyknięć, zgłębnikowanie żołądka, cewnikowanie pęcherza moczowego i wykonywanie innych pokrewnych zabiegów diagnostyczych i leczniczych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- kierowanie działaniami zespołowymi w sytuacjach zagrażających otoczeniu i wymagających opanowania agresji chorego psychicznie;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom psychicznym dzieci i młodzieży;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywanymi w oddziale szpitalnym: krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
- kierowanie oddziałem lub kliniką psychiatryczną lub przychodnią specjalistyczną;
- podejmowanie i koordynowanie działań w skali regionu, kraju i działania międzynarodowe, mające na celu profilaktykę i rehabilitację środowisk dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (zwłaszcza uzależnieniami);
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975817, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON