Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223137
Nazwa zawodu: Lekarz – medycyna transportu
Synteza zawodu: Prowadzi badania profilaktyczne; ocenia ryzyko zawodowe i wielkość ekspozycji związanych z różnymi środkami transportu; prowadzi orzecznictwo dotyczące wykonywaniem pracy w różnych środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego albo z prowadzeniem lub uczestniczeniem w transporcie w tym zakresie; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom związanym z wykonywaniem pracy lub uczestnictwem w różnych formach transportu.
Zadania zawodowe: - ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z transportem powietrznym: wysiłkiem fizycznym w hypoksji i podcisnieniu, wpływem nagłych przyspieszeń, nagłych dekompresji, zaburzeń tremoregulacji, hałasem, promieniowaniem mikrofalowym działaniem silnych pól elektromagnetycznych, chronobiologią;
- ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z transportem lądowym: ekspozycją zawodową pracowników, czynników istotnie wpływających na kierowanie pojazdami, w tym ponoszonym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ruchu i innych;
- ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z transportem morskim: warunkami bytowania na statkach i w portach, ekspozycja zawodową na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne na statkach, warunkami pracy pod wodą, chorobą dekompresyjną, chorobą morską i innymi;
- badanie przedmiotowe i podmiotowe ukierunkowane na występowanie zaburzeń związanych z pracą lub uczestnictwem w rozmaitych formach transportu oraz przebywaniem w strefach klimatu tropikalnego ;
- ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z przebywaniem w odmiennych warunkach klimatycznych: wpływem klimatu tropikalnego na zachorowalność i chorobowość, warunkami fizjologicznymi i psychologicznymi pracy w tropiku oraz wpływem podróży na stan zdrowia (aklimatyzacją, zachorowalnością na choroby zakaźne tropikalne, higieną podroży, wypadkowością w podróży, aspektem zdrowotnym i higienicznym turystyki kwalifikowanej;
- ocena stanowiska pracy i wpływu środowiska na stan zdrowia osoby pracującej w danych warunkach;
- prowadzenie badań diagnostycznych i prób czynnościowych narządów i układów;
- kierowanie pacjentów na badania dodatkowe, radiologiczne. izotopowe oraz na konsultacje do innych specjalistów;
- kierowanie materiału biologicznego, na badania biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i inne;
- orzekanie o przydatności zawodowej na stanowisko pracy w konkretnych warunkach ekspozycji zawodowej i środowisku;
- orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnieniu do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy lub w gospodarstwie rolnym oraz niepłnosprawności z powodu chorób związanych z pracą w środkach transportu lub uczestnictwem w transporcie albo przebywaniem inne strefie klimatycznej
- określanie parametrów stanu zdrowia populacji objętej opieką profilaktyczną;
- diagnozowanie i leczenie chorób zawodowych występujących w warunkach narażenia zawodowego związanego z transportem powietrznym, lądowym i morskim;
- udział w opracowaniu programów promocji zdrowia w warunkach zatrudnienia w środkach transportu ,uczestnictwa w transporcie, oraz przebywania w środowisku innej strefy klimatycznej;
- udział w działaniach dotyczących zapobiegania zachorowalności i wypadkowości w warunkach zatrudnienia w środkach transportu;
- inne zadania objęte specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie ośrodkiem, zakładem opieki zdrowotnej, oddziałem lub kliniką udzielającej świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny transportu;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w medycynie transportu;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie objętym medycyną transportu
- inne zadania objęte zakresem podstawowej specjalności.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19309132, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON