Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223133
Nazwa zawodu: Lekarz – medycyna ratunkowa
Synteza zawodu: Rozpoznaje stan zdrowia, różnicuje i podejmuje szybkie wysokospecjalistyczne działania lecznicze w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podtrzymuje i stabilizuje zagrożone czynności życiowe, ogranicza dalsze ich skutki i powikłania - organizuje i kieruje działaniami leczniczymi oraz segregacją medyczną w warunkach zdarzeń masowych i katastrof oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania wypadkom i urazom w stanach zagrożeń zdrowia i życia szczególnie z przyczyn zagrożeń środowiskowych.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na szybką ocenę zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu oddechowego oraz źródeł krwotoku, zlecanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, umożliwiających prowadzenie znieczulenia i intensywnej terapii;
- prowadzenie restytucji krążeniowo – oddechowej i mózgowej u dorosłych i u dzieci na poziomie podstawowym i zaawansowanym, postępowanie ratunkowe w stanach zagrożeń pochodzenia wewnętrznego: sercowo – naczyniowych, płucnych, jelitowo – żołądkowych, pochodzenia infekcyjnego, zaburzeń metabolicznych, wydzielania wewnętrznego, w ostrych chorobach pochodzenia neurologicznego, alergicznego, schorzeniach okulistycznych i laryngologicznych, w stanach hematologicznych, ostrych zagrożeniach położniczo – ginekologicznych, ostrych zagrożeniach psychicznych, postępowanie ratunkowe w stanach nagłych zagrożeń u dzieci, postępowanie ratunkowe w stanach nagłych zagrożeń pochodzenia zewnętrznego: w urazach wielonarządowych, w stanach spowodowanych czynnikami środowiskowymi (odmrożenie i hipertermia, utonięcie, oparzenia termiczne i chemiczne, porażenie prądem elektrycznym lub piorunem, ukąszenie, pogryzienie, skażenie chemiczne, choroba popromienna), stosowanie technik intensywnej terapii w klinicznym postępowaniu ratunkowym w zakresie układu oddechowego, krążeniowego, nerwowego, moczowego, pokarmowego oraz utrzymywanie równowagi wodno – elektrolitowej,
- biegłe posługiwanie się aparaturą i sprzętem do prowadzenia restytucji,BR> - wykonywanie zabiegów, takich jak: wprowadzanie rurki dotchawiczej, nakłucia żył i tętnic i wprowadzanie cewników, nakłucia lędźwiowe, znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe, drenaż ssący jamy opłucnowej i inne;
- leczenie ostrego bólu z stosowaniem technik znieczuleń miejscowych i ogólnych;
- interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, takich jak: badania krwi, moczu, płynów ustrojowych, ekg, gazometrii, bakteriologicznych i innych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i promowania podstawowych postępowań i technik ratowniczych;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru nad sprzętem, lekami, krwią i płynami infuzyjnymi;
- kierowanie oddziałem ratunkowym, ratunkową izbą przyjęć, stacją pogotowia ratunkowego oraz zespołem ratunkowym;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- organizowanie i kierowanie postępowaniami medycznymi w zdarzeniach masowych i katastrofach,
- współuczestniczenie w organizowaniu struktur medycyny ratunkowej i zintegrowanego ratownictwa medycznego;
- uczestniczenie w opracowaniu regionalnych i lokalnych planów zabezpieczenia katastrof;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej;
- organizowanie pracy w oddziale, w izbie przyjęć, w stacji pogotowia ratunkowego;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970487, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON