Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223112
Nazwa zawodu: Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa
Synteza zawodu: Rozpoznaje, różnicuje i leczy chirurgicznie ostre, przewlekłe i nowotworowe choroby jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom objętych zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Zadania zawodowe: - badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych, ukierunkowane na schorzenia jamy ustnej i twarzoczaszki i okolic przyległych;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- pobieranie materiału biologicznego do badań histologicznych, bakteriologicznych, biochemicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
- znieczulanie miejscowe – nasiękowe i przewodowe,
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, biopsji, wenesekcji, tracheotomii i innych;
- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób jamy ustnej i części twarzowej czaszki pochodzenia zapalnego, urazowego, nowotworowego i innych, z uwzględnieniem chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej;
- leczenie chirurgiczne chorób zatok szczękowych, ślinianek, torbieli i przetok szyi, leczenie bólu ostrego i przewlekłego w szczególności neuralgii nerwu trójdzielnego, udzielanie doraźnej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrolę rany, zdejmowanie szwów, zmienia- nie opatrunków i czynności pokrewne;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych objętych zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń lekarskich.
- orzekanie niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności w zakresie chorób jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych,
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności;
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii szczękowo – twarzowej lub przychodnią specjalistyczną;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w chirurgii szczękowo – twarzowej;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych, w tym przeprowadzanie eksperymentów medycznych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19319467, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON