Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 343201
Nazwa zawodu: Księgowy (samodzielny)
Synteza zawodu: Wykonuje wszystkie czynności związane z księgowaniem operacji finansowych podmiotów gospodarczych, od momentu wpłynięcia dokumentu, do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego; oblicza i rozlicza wszystkie należne podatki od osób prawnych i osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne; zasiłki chorobowe i inne wypłacane w zakładzie pracy we własnym imieniu i w imieniu ZUS; prowadzi rachubę płac, wylicza strukturę wynagrodzenia i przygotowuje wymagane informacje o składnikach wynagrodzenia dla pracownika; rozlicza i ewidencjonuje koszty działalności wg ustalonych zasad; dokonuje terminowo rozliczeń księgowych podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej i prywatnej z innymi podmiotami, w tym nalicza odsetki za przekraczanie terminów płacenia należności, czuwa nad realnością sald; prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową majątku trwałego oraz obrotu magazynowego; prowadzi konieczną ewidencję pozabilansową; sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności księgowych.
Zadania zawodowe: - organizowanie rachunkowości w podmiocie gospodarczym, instytucji publicznej i prywatnej;
- sporządzanie not księgowych na potrzeby ewidencji księgowej;
- kontrolowanie wpływów i pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowo-finansowych, stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych, kierowanie ich do kontroli merytorycznej;
- księgowanie operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi;
- prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych; ustalanie stanów: należności, zobowiązań, rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów; wyodrębnianie, na potrzeby sprawozdawczości należności i zobowiązań krótko- oraz długoterminowych;
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych; pisemne ustalanie sald co najmniej raz w roku obrotowym ze swoimi kontrahentami;
- analizowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności; naliczanie odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń;
- rozliczanie zakupu materiałów, towarów i opakowań; sporządzanie właściwej dokumentacji księgowej i prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie tych zakupów; kontrolowanie stanu zapasów, ich wycena zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS);
- dokonywanie terminowych płatności ze środków podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej i prywatnej na rzecz kontrahentów, instytucji i osób fizycznych przygotowywanie miesięcznych informacji o składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika;
- prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych w okresach przewidzianych odpowiednimi przepisami;
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowej (także sprawozdań okresowych, zgodnie z potrzebami zakładu);
- ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz strukturą organizacyjną i zasadami rozliczeń przyjętymi w danym podmiocie (rodzajowym, miejsca powstawania, czasu powstania itp.), ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970434, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON