Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244501
Nazwa zawodu: Kurator sądowy
Synteza zawodu: Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.
Zadania zawodowe: - organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących dozory;
- organizowanie szkoleń kuratorów społecznych;
- analizowanie sprawozdań składanych przez kuratorów społecznych z powierzonych im dozorów;
- udzielanie pomocy kuratorom społecznym co do metod i form oddziaływania wychowawczego;
- bezpośrednie sprawowanie dozorów (lub nadzorów), zwłaszcza w sprawach trudnych;
- współdziałanie ze szkołami i instytucjami zajmującymi się wychowaniem, leczeniem oraz udzielającymi pomocy podopiecznym;
- współpraca ze służbą penitencjarną zakładów karnych oraz pracownikami pedagogicznymi zakładów poprawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- przeprowadzanie na zlecenie sądu wywiadów środowiskowych; współpraca z zakładami pracy, w których wykonywana jest nieodpłatnie dozorowana praca w ramach ograniczenia wolności;
- kontrolowanie wykonywania innych obowiązków nałożonych na skazanego przez sąd;
- współdziałanie w organizowaniu i świadczeniu pomocy postpenitencjarnej;
- udzielanie podopiecznym pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego;
- sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązków przez rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona w inny sposób niż ustanowienie nadzoru kuratora;
- udzielanie pomocy nieletnim zwalnianym z zakładów o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz opuszczającym rodziny zastępcze;
- bezpośrednie kierowanie lub nadzorowanie pracy kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951830, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON