Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341902
Nazwa zawodu: Asystent ekonomiczny
Synteza zawodu: Zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu i podaży oraz poziom cen różnych towarów i usług; przedkładaniem wniosków z tej analizy dla działań konkretnego podmiotu gospodarczego; analizą związków między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości); badaniem sprawności ekonomiczno-organizacyjnej podmiotu gospodarczego; udzielaniem informacji o firmie, jej produktach, strukturze organizacyjnej, pozycji rynkowej i zamierzeniach na przyszłość; organizowaniem pracy biura zarządu firmy; obliczaniem wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy; analizą kosztów i przychodów podmiotu gospodarczego oraz określaniem propozycji ich poprawy; analizą wpływu władz samorządowych na poprawę warunków działania przedsiębiorstw na danym terenie.
Zadania zawodowe: - analizowanie roli i pozycji konkretnego podmiotu na rynku lokalnym i pozalokalnym; badanie otoczenia konkurencyjnego – makro- i mikroekonomicznego;
- samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług;
- dobór i obliczanie wskaźników określających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.
- pozyskiwanie informacji o sytuacji na rynkach czynników wytwórczych: na rynku pracy, na rynku kapitałowym, w tym pieniężno-kredytowym, na rynku nieruchomości oraz określanie ich wpływu na warunki działania przedsiębiorstwa lub innego podmiotu gospodarczego; przekazywanie tych informacji władzom przedsiębiorstwa;
- udzielanie informacji zainteresowanym klientom o podmiocie gospodarczym, w tym o jego produktach, pozycji rynkowej, strukturze organizacyjnej i zamierzeniach na przyszłość; opracowywanie pisemnych informacji o podmiocie gospodarczym na potrzeby komórki marketingowej oraz na potrzeby władz podmiotu;
- opracowywanie budżetu funkcjonowania oraz planu działania jednostki i komórki organizacyjnej danego podmiotu gospodarczego; sporządzanie projektów poprawy struktury kosztów;
- obsługa administracyjno-biurowa władz podmiotu gospodarczego, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń organów władzy;
- przygotowywanie projektów okresowych sprawozdań z działalności podmiotu gospodarczego i innych materiałów, stanowiących podstawę podejmowania decyzji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca we wszystkich komórkach organizacyjnych podmiotów gospodarczych, a w małych podmiotach także na wszystkich stanowiskach;
- kierowanie małymi zespołami współpracowników we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych;
- samodzielne prowadzenie małej firmy;- pełnienie funkcji asystenta prezesa (dyrektora).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989122, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON