Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 344901
Nazwa zawodu: Inspektor kontroli handlu i usług
Synteza zawodu: Prowadzi kontrolę na rzecz prawidłowego działania podmiotów gospodarczych, ochrony interesu indywidualnych nabywców towarów i usług, przez ujawnianie i eliminowanie z obrotu towarowego oraz z działalności usługowej przestępstw, wykroczeń gospodarczych, innych nadużyć, niewłaściwej jakości towarów i usług bytowych oraz naruszeń ustanowionych przepisów, obowiązujących w obrocie handlowym i przy wykonywaniu usług
Zadania zawodowe: - bieżące śledzenie zachodzących zmian w przepisach regulujących obrót towarowy, działalność usługową oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
- kontrola rzetelności, sprawności i kultury obsługi nabywców towarów i usług;
- kontrola jakości artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie handlu i przemysłu gastronomicznego oraz artykułów znajdujących się w tych jednostkach, pobieranie w tym celu próbek do badania analitycznego w laboratorium;
- badanie ksiąg i innych dokumentów, a w razie potrzeby - sporządzanie ich odpisów i wyciągów;
- przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia i w tym celu dokonywanie oględzin towarów, rzeczy i innych przedmiotów (narzędzi, dokumentów itp.);
- zabezpieczanie oraz zajmowanie dokumentów i innych rzeczy będących przed- miotem kontroli lub towarów, których jakość nie odpowiada jakości deklarowanej;
- żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień, przesłuchiwanie strony, świadków i biegłych; - prowadzenie postępowania sprawdzającego przewidzianego przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, udział w rozprawach przed kolegiami ds. wykroczeń w charakterze świadka bądź oskarżyciela publicznego;
- nakładanie grzywien za wykroczenia w drodze postępowania mandatowego; kontrola przestrzegania postanowień i zasad w zakresie: załatwiania skarg i reklamacji klientów, magazynowania, transportowania i zabezpieczenia towarów przed ich zanieczyszczeniem i marnotrawstwem, stosowania obowiązujących norm, receptur i innych uregulowań dotyczących jakości towarów i usług, posługiwania się narzędziami mierniczymi, przestrzegania ustalonych cen i marż zarobkowych;
- formułowanie wniosków bądź wydawanie zarządzeń do niezwłocznego wykonania, w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia interesu społecznego;
- domaganie się (zarządzanie) przeprowadzenia inwentaryzacji lub spisu z natury;
- pouczanie, wyjaśnianie, informowanie kontrolowanych podmiotów o aktualnie obowiązujących przepisach i zasadach w obrocie towarowym i działalności usługowej;
- prowadzenie mediacji w sprawach, w których jedną ze stron jest konsument: dokumentowanie w postaci protokołu lub raportu zakresu ustaleń kontroli;
- zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną dokumentacją i ustaleniami;
- przygotowanie na piśmie propozycji wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski o charakterze profilaktyczno-usprawniającym i represyjnym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986496, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON