Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214206
Nazwa zawodu: Inżynier geotechnik
Synteza zawodu: Zajmuje się projektowaniem geotechnicznym oraz specjalistycznymi badaniami gruntu w laboratorium i w terenie; ustala geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i wykonawstwa robót specjalistycznych w budownictwie, ochronie środowiska, transporcie oraz górnictwie.
Zadania zawodowe: - wykonywanie badań laboratoryjnych parametrów chemicznych, fizycznych i mechanicznych gruntów naturalnych, antropogenicznych i ulepszonych, wód gruntowych oraz wyrobów geosyntetycznych współpracujących z podłożem gruntowym; wykonywanie specjalistycznych badań terenowych podłoża gruntowego za pomocą wierceń, sondowań statycznych, dynamicznych i obrotowych, badań presjometrycznych i dylatometrycznych, wodoprzepuszczalności i stopnia skażenia gruntów i wód gruntowych, odkrywek fundamentów, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń gruntu i fundamentów;
- projektowanie geotechniczne przez ustalenie parametrów obliczeniowych gruntu, prognozy ich zmian w czasie, obciążeń od gruntu, wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, nośności i stateczności, prognozy i weryfikacji osiadań w czasie, wzajemnego oddziaływania budowli i wód gruntowych oraz współpracy gruntu z geosyntetykami;
- wykonywanie prac projektowych w zakresie fundamentowania budowli lądowych, hydrotechnicznych, morskich, mostów i tuneli, budowli drogowych, budowli na terenach górniczych oraz projektowanie obudowy głębokich wykopów;
- wykonywanie prac projektowych dotyczących stabilizacji skarp i zboczy, podtrzymywania uskoków naziomu oraz przeciwdziałania naturalnym i sztucznym osuwiskom;
- projektowanie wzmacniania podłoża gruntowego, wykonywania budowli ziemnych i podziemnych oraz barier i ekranów uszczelniających;
- dokonywanie oceny stopnia skażenia podłoża gruntowego, dobór technologii uzdatniania gruntów oraz prowadzenie rekultywacji podłoży budowli.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych; nadzorowanie badań laboratoryjnych i polowych gruntów i wyrobów geosyntetycznych z nimi współpracujących;
- sprawowanie funkcji doradczych i opiniodawczych dla innych uczestników procesu budowlanego i inwestorów;
- opracowywanie ekspertyz specjalistycznych dla organów nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19959212, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON