Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2142
Nazwa zawodu: Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska
Synteza zawodu: Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska w zakresie budownictwa projektują, organizują procesy inwestycyjne i remontowe oraz kierują budową, remontami i konserwacją obiektów budownictwa lądowego i wodnego; prowadzą badania i doradztwo w zakresie inżynierii środowiska; prowadzą badania, ulepszają i opracowują koncepcje, teorie i metody działania w zakresie projektowania i eksploatacji w takich dziedzinach, jak zaopatrzenie w wodę, ciepło i gaz, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów bytowych i przemysłowych, ochrona powierzchni ziemi, emisji gazów szkodliwych oraz wyposażenie pomieszczeń zamkniętych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań i opracowywanie nowych oraz udoskonalanie istniejących teorii i metod inżynierii lądowej i wodnej;
- projektowanie takich obiektów, jak mosty, tamy, doki, drogi, porty lotnicze, linie kolejowe, kanały, rurociągi, urządzenia gospodarki ściekami, systemy kontroli przeciwpowodziowej, budynki mieszkalne i administracyjne, obiekty przemysłowe i inne;
- ustalanie i konkretyzowanie metod budowy, materiałów i standardów jakości oraz kosztów; kierowanie pracami budowlanymi;
- doradzanie i prowadzenie prac projektowych, w takich dziedzinach, jak: wodociągi, kanalizacje, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, zaopatrzenie w gaz, ochrona przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza atmosferycznego, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów bytowych i przemysłowych, wyposażenie obiektów budowlanych w niezbędne instalacje sanitarne oraz zapobieganie wpływom hałasu i drgań mechanicznych;
- opracowywanie bądź ulepszanie technologii: oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, unieszkodliwiania odpadów bytowych i przemysłowych, ograniczania emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz wytwarzania i przesyłania ciepła dla celów grzewczych;
- branie udziału w opracowywaniu i opiniowanie opracowań dotyczących stopnia zdewastowania i zdegradowania gruntów oraz przyczyn tego stanu;
- doradzanie w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko zanieczyszczeń wynikających ze składowania odpadów bytowych i przemysłowych, emisji trucizn i płynów odprowadzanych ze ściekami do wód powierzchniowych;
- kontrolowanie pracy urządzeń służących do redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, atmosfery i gleby oraz opracowywanie opinii o ich praktycznym działaniu;
- ustanawianie systemów kontroli celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania budownictwa i jego struktur organizacyjnych, jak również bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
- organizowanie i nadzorowanie utrzymania w dobrym stanie technicznym wybudowanych obiektów;
- studiowanie i doradztwo w zakresie technicznych aspektów określonych technologii;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji z odpowiednimi specjalistami z innych dziedzin, których wiedza ma znaczenie dla budownictwa i inżynierii środowiska;
- opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951286, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON