Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 345302
Nazwa zawodu: Funkcjonariusz służby penitencjarnej
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie tymczasowo aresztowanych i skazanych do grupy więziennej: wskazywanie celi, omawianie regulaminu, planu dnia, rozkładu zajęć, zakresu obowiązków, kar i nagród;
- przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, dotyczącego sytuacji rodzinnej skazanego, jego wcześniejszej karalności, wykształcenia, przebiegu pracy;
- przeprowadzanie rozmów dotyczących stanu zdrowia skazanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienia (alkoholizm, narkomania, kontakty z grupami podwyższonego ryzyka);
- dokonywanie weryfikacji informacji uzyskanych od skazanego przez nawiązywanie kontaktów z zakładem pracy, szkołą i uzyskiwanie opinii o skazanym;
- nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynności związanych z ochroną zdrowia;
- nawiązywanie kontaktu z rodziną tymczasowo aresztowanego lub skazanego, podjęcie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji udzielających wsparcia, np. miejskiego ośrodka pomocy społecznej;
- planowanie działań wychowawczych w stosunku do osób przebywających w areszcie śledczym oraz w zakładzie karnym; organizowanie im i nadzorowanie pracy, nauki, rekreacji, sportu;
- zbieranie informacji dotyczących potrzeb osób skazanych i osadzonych tymczasowo w areszcie;
- udzielanie rady, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach wynikających z codziennego życia więziennego - przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych;
- przeprowadzanie rozmów wychowawczych inicjowanych przez skazanych;
- indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych w zależności od potrzeb skazanych: wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i porządku, wytwarzanie pozytywnych nawyków we współżyciu społecznym, kształtowanie u osób skazanych pozytywnego stosunku do nauki, pracy, wyrównywanie braków w zachowaniu się;
- kształtowanie środowiska więziennego i zapobieganie aktom samoagresji i demoralizacji;
- przyjmowanie skarg, zażaleń, protestów od osób skazanych, wynikających z codziennego życia w izolacji;
- opiniowanie i wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania skazanych;
- wizytowanie miejsc zamieszkania skazanych (cele) oraz miejsc ich pracy;
- prowadzenie dokumentacji na temat osoby skazanej (tzw. akta B);
- sporządzanie notatek na temat skazanego, jego zachowania, pozytywnych i negatywnych działań;
- dokonywanie ceny okresowej osoby skazanej, jej postępów w procesie resocjalizacji, wywiązywania się z obowiązków, zachowania;
- sporządzanie opinii o skazanym lub tymczasowo aresztowanym na wniosek różnych instytucji (sądu, zakładu pracy, szkoły);
- współpraca z psychologiem więziennym, uczestniczenie z grupą podopiecznych w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa;
- przeprowadzanie rozmów dotyczących udzielania skazanemu pomocy po odbyciu kary (mieszkanie, praca, szkoła);
- sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi praktyki w zakładach karnych (studenci, psycholodzy, pedagodzy, młodzi wychowawcy);
- udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych;
- stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki);
- pełnienie służby poza rozkładem służby za czas który nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwłaszcza w resortowych ośrodkach szkoleniowych;
- wykonywanie czynności służbowych poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania lub powierzenia obowiązków na tym samym lub innym stanowisku służbowym (np. zadań ochronnych),
- udział w konwojach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19294520, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON