Szanowni Państwo,

W dniu 17.08.2020r. Agencja Zatrudnienia nie pracuje!
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 345201
Nazwa zawodu: Funkcjonariusz ochrony państwa
Synteza zawodu: Prowadzi działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego; wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze, posiada ustawowe prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej; podejmuje czynności operacyjno-techniczne w tym zakresie.
Zadania zawodowe: - rozpoznawanie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, obronność, suwerenność i całość terytorialną państwa oraz przeciwdziałanie im;
- wykrywanie przestępstw szpiegostwa i terroryzmu, a także innych przestępstw przeciwko państwu, zapobieganie im oraz ściganie ich sprawców;
- przeciwdziałanie naruszeniom tajemnicy państwowej;
- przygotowywanie dla najwyższych organów administracji państwowej informacji i analiz istotnych dla bezpieczeństwa państwa;
- legitymowanie osób w celu ustalenia lub potwierdzenia ich tożsamości w ramach posiadanych uprawnień ustawowych;
- zatrzymywanie osób w trybie i wypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego;
- dokonywanie czynności przeszukania osób, rzeczy, pomieszczeń w trybie i wypadkach określonych w kpk i innych regulacjach ustawowych;
- dokonywanie kontroli osobistej i bagaży, a także ładunków i przesyłek ekspediowanych środkami transportu lądowego, morskiego, lotniczego ;
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również do każdego obywatela w przypadku wykonywania zadań określonych wyżej.
- stosowanie środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanek, pasów obezwładniających, a nawet petard, pasów obronnych i strumieni wody pod ciśnieniem bądź siatek obezwładniających - wyłącznie w celu przeciwdziałania targnięciu się skazanego na życie lub zdrowie własne albo innej osoby, nawoływaniu do buntu, rażącego nieposłuszeństwa, zbiorowej ucieczki, groźnemu zakłóceniu spokoju, porządku lub niszczeniu mienia;
- wykonywanie kar regulaminowych (np. osadzanie w celi izolacyjnej) i stosowanie nagród (np. doprowadzenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie) oraz bieżące interwencje dla zachowania spokoju i porządku (np. ubranie osadzonego w kaftan bezpieczeństwa);
- używanie broni palnej w celu: odparcia bezpośredniego zamachu na życie funkcjonariusza lub innej osoby, odparcie bezpośredniego niebezpiecznego zamachu na zakład karny lub areszt śledczy, unieszkodliwienia osoby, która usiłuje rozbroić, obezwładnić lub pozbawić wolności funkcjonariusza albo osobę powołaną do udziału w konwojowaniu lub dozorowaniu, odparcia bezpośredniego zamachu na konwój ochraniający osoby, broń, amunicję, pieniądze lub ważne dokumenty, udaremnienia ucieczki skazanego z zakładu karnego zamkniętego albo aresztu śledczego, a także podczas ucieczki w czasie konwojowania lub dozorowania oraz w pościgu bezpośrednim;
- współdziałanie z policją, zwłaszcza w wypadkach naruszenia lub zagrożenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych (np. zbiorowe bunty i ucieczki, przerzut grypsów);
- udzielanie pierwszej pomocy osobom zranionym na skutek użycia broni palnej lub innego dozwolonego środka przymusu bezpośredniego, osobom poszkodowanym w wyniku samookaleczeń, wypadków przy pracy, bójek, zbiorowych buntów lub aktów niszczenia mienia;
- obsługa świetlnych lub akustycznych urządzeń sygnałowych, alarmowych lub przyzywowych oraz wzywanie w razie potrzeby do zakładu karnego (aresztu) wyspecjalizowanych służb wewnętrznych lub zewnętrznych służb publicznych, określonych osób i przedstawicieli instytucji;
- obsługa służbowych środków transportu, przede wszystkim samochodowych karetek więziennych i udział w konwojach z użyciem przystosowanych do tego celu wagonów kolejowych;
- pośrednictwo w przekazywaniu próśb, skarg i wniosków formułowanych przez osoby osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;
- przygotowywanie skazanych do zwolnienia (zainicjowanie sporządzenia dokumentów tożsamości, wydawanie stosownych zaświadczeń, udzielanie pomocy finansowej na podróż, nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami, w celu stworzenia możliwości egzystencji skazanemu w warunkach wolnościowych).
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla funkcjonariuszy służby więziennej, zwłaszcza w resortowych ośrodkach szkoleniowych;
- wykonywanie czynności poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania lub wyjątkowo dla wsparcia innych jednostek, w sytuacjach nadzwyczajnych (np. w związku z pożarem, buntem zbiorowym, przygotowaniem ucieczki itp.).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19518816, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON