Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244303
Nazwa zawodu: Filolog – filologia polska
Synteza zawodu: Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Zadania zawodowe: - studiowanie i badanie rozwoju i struktury języka polskiego, jego fonetyki (badania dźwięcznej strony), fleksji (badania form odmiany wyrazów), słowotwórstwa, składni (badania budowy zdań);
- studiowanie i badanie historii pochodzenia języka polskiego, jego grupy rodowodowej przez odkrywanie cech wspólnych i różniących;
- badanie pochodzenia polskiego języka literackiego i jego historycznych zmian w dziedzinie: słownictwa, fonetyki, fleksji;
- badanie wytworów komunikacji językowej tekstów mówionych lub pisanych i ich funkcji, jak: informatywna, impresywna, ekspresywna;
- określanie kryteriów poprawności językowej, takich jak: kryteria zgodności z systemem języka, kryterium narodowe, kryterium przydatności funkcjonalnej, kryterium wyrazistości i precyzji, oraz uzupełnianie zasobu słownikowego języka;
- tworzenie i doskonalenie metodologii badań literatury;
- badanie dzieł literackich: form, treści, stylu, kompozycji, językowej organizacji utworu, rodzajów i gatunków, funkcji komunikacji literackiej;
- badanie procesu historyczno-literackiego, tj. przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie historycznym, jak: ilościowy przyrost dokonań (dzieł) pisarskich, przemian w sposobach odbierania dzieł już istniejących, ich reinterpretacja, przewartościowanie; przemiany tradycji literackiej epoki i prądu literackiego;
- badanie związku teatru, filmu, radia z literaturą i kulturą współczesną;
- studiowanie i badanie nowych dzieł: interpretowanie, ocenianie, klasyfikowanie;
- operowanie materiałem literackim, słownikiem w środkach masowego przekazu, celem podniesienia kultury poprawnego mówienia;
- szerzenie znajomości języka polskiego i rozwijanie sprawnego i poprawnego posługiwania się nim;
- opracowywanie i doskonalenie metodyki nauczania języka i literatury polskiej;
- przygotowywanie naukowych publikacji i materiałów metodycznych, dotyczących prawidłowego rozumienia i stosowania form gramatycznych, słownikowych w mówieniu i pisaniu;
- opracowywanie podręczników, pomocy metodycznych i zestawień ćwiczeń do nauki języka polskiego;
- opracowywanie publikacji naukowych z własnych badań oraz słowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcje kierownika literackiego teatru, krytyka, redaktora publikacji wydawniczych, redaktora programu w ośrodkach masowego przekazu oraz pracownika biblioteki;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19307696, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON