Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 235908
Nazwa zawodu: Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad grupą dzieci lub młodzieży w klasie szkolnej, świetlicy, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym, pogotowiu opiekuńczym, przestrzegając praw określonych w Konwencji o prawach dziecka oraz współdziałając z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach.
Zadania zawodowe: - planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci lub młodzieży w klasie, świetlicy szkolnej, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym lub pogotowiu opiekuńczym;
- organizowanie harmonogramu (dnia, tygodnia, miesiąca) pobytu dzieci i młodzieży w placówce;
- sprawowanie nadzoru nad realizacją planu zajęć wychowanków, a w szczególności: nadzorowanie i pomoc w nauce i przygotowaniu zadań domowych, nadzorowanie i pomoc w spożywaniu posiłków, a w przypadku placówek opieki całkowitej - także w czynnościach samoobsługowych, tj. myciu się, sprzątaniu itp.;
- nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynnościach związanych z ochroną zdrowia;
- organizowanie i nadzorowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i rozrywki;
- udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i życiowych wychowanków, poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu problemów współżycia w grupie i innych interesujących dla wychowanków tematów;
- współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi w zakresie pomocy dzieciom lub młodzieży w trudnych przypadkach;
- prowadzenie pomiaru diagnostycznego zjawisk i procesów zachodzących w grupie wychowanków, stosowanie technik socjometrycznych i innych oraz dokumentacji tych pomiarów;
- prowadzenie dokumentacji pracy wychowawcy z grupą;
- współdziałanie z rodzicami lub opiekunami wychowanków zakresie potrzeb rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych, organizowanie systematycznych spotkań, odbywanie wizyt w domu wychowanka, sporządzanie wywiadów środowiskowych;
- prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, pogadanek itp.;
- wspieranie rodziców niewydolnych wychowawczo poprzez samodzielne prowadzenie doradztwa indywidualnego lub współdziałanie z poradniami specjalistycznymi;
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji i organizacji udzielających wsparcia, tj. zasiłków, stypendiów, pomocy socjalnej rodzinie;
- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci w zakresie zapewnienia wychowankom realizacji praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, w szczególności w sprawach dotyczących adopcji, usamodzielnienia się wychowanków domów dziecka, ochrony zdrowia, współdziałanie z sądami, policją, ośrodkami adopcyjnymi, władzami samorządowymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie w szkole przedmiotu przygotowania do życia w rodzinie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647244, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON