Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241102
Nazwa zawodu: Ekonomista
Synteza zawodu: Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności; bada skuteczność i efektywność działania instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych; analizuje: czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen różnych dóbr i usług, a także ustala współzależności między nimi, sytuacje na rynkach czynników produkcji (pracy, kapitału, nieruchomości) oraz na rynkach towarów i usług; wykonuje kompleksowe analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych; przedkłada wnioski dotyczące opłacalności działalności gospodarczej konkretnego podmiotu oraz dotyczące ewentualnej potrzeby restrukturyzacji oraz innych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych; opracowuje strategię działania (konkurowania, przedsiębiorczą, marketingową, rozwoju) konkretnego podmiotu gospodarczego.
Zadania zawodowe: - badanie związków między teoriami systemów ekonomicznych (różnych szkół myśli makroekonomicznej) a polityką gospodarczą państwa; analiza kluczowych problemów gospodarki w okresie transformacji systemowej od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej; określanie narzędzi polityki gospodarczej sprzyjających rozwiązywaniu najważniejszych, makroekonomicznych problemów gospodarki rynkowej, w szczególności obecnych w polskiej gospodarce (bezrobocie, inflacja, dekoniunktura gospodarcza, deficyt budżetowy, dług publiczny);
- analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz kształtu polityki społeczno-gospodarczej państwa i samorządu, badanie wpływu czynników międzynarodowych, o charakterze organizacyjno-instytucjonalnym, integracyjnym, finansowym, technologicznym i politycznym na politykę gospodarczą państwa oraz samorządu, a także na rozwój społeczno-gospodarczy kraju: formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej, mezoekonomicznej, regionalnej, samorządu, strukturalnej, społeczno-opiekuńczej, sektorowej i w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz określanie narzędzi ich realizacji (instytucjonalnych, ekonomicznych, prawnych i administracyjnych); analiza zasadności i skuteczności różnych instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę (instrumentów ekonomicznych, administracyjnych i prawnych), w tym pozytywnych i negatywnych skutków regulacji i deregulacji;
- analiza związków między realizacją celów polityki społeczno-ekonomicznej a sprawnością i efektywnością działania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych;
- formułowanie systemu informacji rynkowej w podmiotach gospodarczych, dotyczącego: popytu na konkretne towary i usługi, czynników je kształtujących, makro- i mikrootoczenia konkurencyjnego, aktualnych i potencjalnych konkurentów, kształtowania się cen itp.;
- dobór, obliczanie i interpretacja wskaźników określających kondycję ekonomiczną gospodarki, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego, samorządu; (w tym: Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, PKB i PNB per capita, wskaźniki poziomu dobrobytu, zysk, inne wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i analogiczne wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej samorządu);
- opracowywanie planu kosztów działalności podmiotu gospodarczego w wymiarze syntetycznym (grup kosztów), jak i analitycznym (kosztów szczegółowych w układzie rodzajowym); projektowanie budżetu podmiotu gospodarczego;
- sporządzanie projektów poprawy struktury kosztów;
- analiza znaczenia poszczególnych czynników wytwórczych w procesie produkcji towarów i usług; rozpoznawanie i określanie czynników kształtujących wydajność pracy;
- formułowanie systemów motywacyjnych, w tym procedur pozyskiwania i zatrudniania pracowników oraz kryteriów oceny ich pracy; ocena potrzeb i stanu usług publicznych i socjalnych, analiza organizacji i funkcjonowania sektora publicznego, w szczególności pod względem sprawności, skuteczności i efektywności realizacji celów społecznych; analiza porównawcza zakresu i jakości usług publicznych oraz świadczeń socjalnych w aspektach regionalnych i międzynarodowych;
- sprawowanie nadzoru i kontrola w zakresie wyżej wymienionych zadań;
- opracowywanie raportów i ekspertyz w zakresie wyżej wymienionych zadań.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie badań naukowych oraz sprawowanie funkcji doradcy i eksperta w zakresie wymienionych zadań;
- opracowywanie planów rozwoju przedsiębiorstwa, samorządu, instytucji rządowych i pozarządowych, projektów umów, zarządzeń, rozporządzeń, ustaw.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971424, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON