Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311206
Nazwa zawodu: Technik drogownictwa
Synteza zawodu: Samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym sporządza projekty ulic, dróg i mostów o charakterze lokalnym, planuje ich odwodnienia i układ zieleni; prowadzi rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, odwodnień i zazieleń; sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.
Zadania zawodowe: - posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych;
- planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym;
- opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów;
- planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych;
- nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych;
- planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg;
- prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg;
- wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg;
- kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg;
- wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg oraz badań laboratoryjnych materiałów drogowych;
- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych, określanie właściwości gruntów i ich zastosowania;
- opracowywanie projektów organizacji budowy dróg oraz zagospodarowania placu budowy;
- kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na drodze, organizowanie przebiegu prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej;
- ustalanie metod realizacji robót drogowych, dokonywanie podziału zadań dla zespołów roboczych i kierowanie przebiegiem robót;
- wykonywanie kalkulacji robót i sporządzanie kosztorysów prac;
- organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji;
- wykonywanie prac w administracji specjalistycznej (drogowej), rolniczej lub w zarządach (komunikacji gmin i miast);
- kierowanie zespołami państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi, monitorującymi i naprawiającymi na bieżąco uszkodzenia dróg i chodników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970250, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON