Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 221103
Nazwa zawodu: Ekolog
Synteza zawodu: Bada wpływ na człowieka czynników środowiska, jak też zdolności adaptacyjne organizmu ludzkiego; zajmuje się poznawaniem, obserwacją, badaniem procesów zachodzących między organizmem (roślin i zwierząt) a otaczającym je środowiskiem nieorganicznym i organicznym, a także wzajemnych stosunków zachodzących między osobnikami jednego gatunku, ich strukturą, funkcjonowaniem, zmiennością oraz ochroną środowiska biologicznego; prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe, doskonali lub opracowuje teorie, koncepcje, metody działania i sposoby praktycznego wykorzystania wiedzy ekologicznej w ochronie człowieka oraz naturalnego środowiska przyrody.
Zadania zawodowe: - badanie wpływu na człowieka czynników środowiska oddziałujących na niego korzystnie lub szkodliwie, jak też zdolności adaptacyjnych organizmu ludzkiego;
- badanie wzajemnego oddziaływania na siebie czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny) oraz ich wpływu na czynniki abiotyczne, tj. elementy przyrody nieożywionej, takiej jak: klimat czy gleba;
- studiowanie i prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych wokół procesów biologicznych, zachodzących w środowisku biologicznym, i jego ochrony, np. wpływu działalności człowieka (odprowadzanie do wód zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych, nawozów i środków ochrony roślin) na zanikanie flory roślin i fauny zwierząt;
- studiowanie i badanie wpływu różnych zanieczyszczeń na pojedyncze organizmy, populacje, ekosystemy;
- badanie wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na strukturę i funkcję różnych poziomów organizacyjnych, jak: molekularny, komórkowy, organizmalny, populacyjny, ekosystemowy;
- badania zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt, w strukturach różnych biocenoz, głównie w ekosystemach glebowych i łąkowych;
- badanie stanu i możliwości restauracji środowiska naturalnego;
- badanie struktury zgrupowań zooplanktonowych w zbiornikach wodnych z I i II klasą czystości i określanie na tej podstawie trofii wód zbiornika;
- tworzenie sieci obszarów chronionych;
- studiowanie i podejmowanie ekologicznych problemów badawczych w środowiskach biologicznych, zdegradowanych w różnym stopniu, np. w pobliżu szlaków komunikacji samochodowej, zakładów pracy - emitorów zanieczyszczeń;
- badanie i określanie poziomu akumulacji metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleby i naziemnych częściach roślin w celu oceny wpływu tych metali na proces kwitnienia, zawiązywania owoców i wartość siewną nasion;
- badanie zależności między stężeniami metali ciężkich w roślinach i glebie a odległością od jezdni lub emitorów zanieczyszczeń;
- studiowanie warunków siedliskowych i możliwości przystosowania się roślin do życia w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. na zwałowiskach pocynkowych, oraz badanie odkrytych nowych gatunków roztoczy na nieużytkach rud cynku i ołowiu;
- badanie składu gatunkowego i struktury zgrupowania roztoczy zasiedlających gleby początkowego stadium rozwoju, np. na szlamach po flotacji siarki, oraz wyodrębnianie pionierskich gatunków roztoczy, przygotowujących siedlisko dla innych;
- badanie i wskazywanie wpływu niekorzystnych warunków mikroklimatycznych (zaburzona gospodarka wodna) na rozwój zgrupowań roztoczy, np. na zwale pyłów elektrownianych;
- badanie stopnia degradacji środowiska na obszarach chronionych, jak: rezerwaty i parki narodowe;
- wykorzystywanie badań i odkrytych praw do rekultywacji w gospodarce, ochronie przyrody czy rekreacji (tworzenia terenów przyrodniczo-krajobrazowych);
- opracowywanie publikacji i referatów naukowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986421, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON