Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515909
Nazwa zawodu: Strażnik ochrony środowiska
Synteza zawodu: Kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody oraz przestrzeganie decyzji administracyjnych ustalających warunki użytkowania środowiska.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, z możliwością wkraczania przez całą dobę wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i potrzebnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- pobieranie próbek, przeprowadzanie niezbędnych badań lub wykonywanie innych czynności kontrolnych w celu ustalenia - na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części - stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska;
- ocenianie sposobów eksploatacji maszyn, urządzeń technicznych, w tym środków komunikacji i transportu;
- ocenianie skuteczności urządzeń chroniących środowisko oraz stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
- żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z kontrolą;
- wydawanie zarządzeń pokontrolnych dla kierowników kontrolowanych jednostek lub dla osób fizycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych przepisów;
- wszczynanie egzekucji, jeśli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnych;
- wymierzanie kar pieniężnych (grzywien);
- występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku (także wtedy, gdy wniosek o ukaranie złożył inny uprawniony oskarżyciel);
- wydawanie natychmiast wykonalnych decyzji (zmierzających do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko), gdy występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego albo bezpośrednie zagrożenie zniszczeniem środowiska w znacznych rozmiarach;
- uczestniczenie (w ramach ustalonego podziału zadań) w systemie pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, przyjętym przez organy administracji państwowej i rządowej, organy gmin, szkoły wyższe i podmioty gospodarcze (państwowy monitoring środowiska).
Dodatkowe zadania zawodowe: - koordynowanie działania rzeczoznawców, pracowników pomocniczych i przedstawicieli innych służb publicznych;
- niezwłoczne przekazywanie właściwym organom informacji o stwierdzonych zagrożeniach (wynikach kontroli), zwłaszcza w przypadku zagrożeń obszarów i obiektów szczególnie chronionych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, wymagających uruchomienia systemów alarmowych o różnym zasięgu;
- prowadzenie współpracy i wymiany informacji z organami celnymi i strażą graniczną w zakresie kontroli w strefie nadgranicznej oraz wwozu do kraju określonych towarów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988048, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON