Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515908
Nazwa zawodu: Strażnik miejski
Synteza zawodu: Jako mianowany pracownik samorządowy strzeże porządku i bezpieczeństwa publicznego (funkcjonariusz publiczny), dysponując wyposażeniem technicznym w postaci osobistego uzbrojenia, środków transportu i łączności, urządzeń do zatrzymywania ruchu pojazdów oraz środków obezwładniających.
Zadania zawodowe: - ochrona w miejscach publicznych życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, jeśli ochrona taka nie jest prawnie zastrzeżona do kompetencji innej służby publicznej (np. ochrona portów lotniczych);
- ogólna ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej (miejskiej) i w ruchu drogowym;
- wykrywanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, z wyjątkiem prowadzenia dochodzeń w trybie ustawowym;
- systematyczna kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
- pouczanie, ostrzeganie naruszycieli prawa i karanie ich mandatami;
- kierowanie wniosków o ukaranie do sądów;
- informowanie odpowiednich władz, instytucji lub służb publicznych o dostrzeżonych nieprawidłowościach, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli oraz mienia, a zwłaszcza o zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym o zagrożeniach ekologicznych;
- powiadamianie organów prokuratury lub policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstw lub wykroczeń;
- informowanie pogotowia ratunkowego o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, zwłaszcza jeśli osoby te znajdują się w miejscach publicznych;
- dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie tych osób bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu lub stanowiłoby rażące naruszenie porządku publicznego;
- asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych lub porządkowych podejmowanych przez inne organy samorządu terytorialnego (np. przy pobieraniu opłat i podatków lokalnych, doręczaniu korespondencji urzędowej, ogłaszaniu zakazów lub nakazów itp.);
- stała współpraca z miejscową policją na zasadach określonych w stosownych przepisach, a zwłaszcza stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na danym terenie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, koordynacja rozmieszczania służb patrolowych i wspólne zapewnianie porządku;
- ustalenie - z własnej inicjatywy lub na żądanie pokrzywdzonego - tożsamości osób, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
Dodatkowe zadania zawodowe: - usuwanie na koszt właściciela pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, pojazdów bez tablic rejestracyjnych, albo pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione;
- wnioskowanie do burmistrza, prezydenta miasta, kierownika urzędu rejonowego lub wojewody o wydanie decyzji administracyjnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym (np. likwidacja targowiska, rozbiórka niebezpiecznego budynku);
- udzielanie ustnych i pisemnych pouczeń lub upomnień obywatelom (także przedstawicielom instytucji, osób prawnych i ich organów), legitymowanie, zatrzymywanie i konwojowanie obywateli oraz wzywanie ich w trybie administracyjnym do siedziby jednostek straży miejskiej, przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunku w przypadkach określonych przepisami, wymierzanie grzywny w formie mandatu karnego, stosowanie w stosunku do obywateli środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, uderzeń pałką służbową, użycia chemicznych bądź mechanicznych środków obezwładniających (gaz, kajdanki, kaftan bezpieczeństwa itp.).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976601, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON