Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515202
Nazwa zawodu: Strażnik w zakładzie dla nieletnich
Synteza zawodu: Jako mianowany pracownik resortu wymiaru sprawiedliwości zapewnia porządek i bezpieczeństwo w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich.
Zadania zawodowe: - legitymowanie (sprawdzanie tożsamości) osób przybywających lub opuszczających zakłady poprawcze bądź schroniska dla nieletnich (zwane dalej zakładami);
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym oraz innym osobom tam przebywającym;
- zabezpieczenie zakładu przed osobami niepowołanymi, strzeżenie mienia zakładu, ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi i zapewnienie prawidłowego rozmieszczenia nieletnich przebywających w zakładzie;
- konwojowanie nieletnich osadzonych w zakładzie na polecenie naczelnika jednostki, prezesa sądu opiekuńczego (sądu rodzinnego właściwego w sprawach nieletnich) lub prokuratora;
- konwojowanie mienia powierzonego dozorowi zakładu;
- dozór bądź asysta w sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa nieletniego lub innych osób bądź w celu uniemożliwienia niepożądanych kontaktów (np. z dorosłymi przestępcami podczas czynności procesowych lub wyjazdu na badania lekarskie w szpitalu więziennym);
- współdziałanie z wyspecjalizowanymi pracownikami zakładu w zakresie wychowania i nauczania nieletnich w celu ich resocjalizacji i readaptacji społecznej;
- stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego w celu wymuszenia posłuchu, przeciwdziałanie targnięciom się na życie i zdrowie, nawoływaniom do buntu, zbiorowej ucieczki, groźnemu zakłóceniu spokoju, porządku lub niszczeniu mienia;
- współdziałanie z administracją zakładu w zakresie niezbędnym do wykonania kar regulaminowych, egzekwowania obowiązku nauki, przeciwdziałania świadomemu niszczeniu narzędzi i materiałów (np. w warsztatach szkolnych); przeciwdziałanie aktom terroru ze strony nieletnich tworzących w zakładzie grupy nieformalne o cechach podkultury;
- obsługa służbowych środków transportu przystosowanych do przewozu nieletnich pod konwojem;
- obsługa świetlnych urządzeń sygnałowych lub akustycznych urządzeń alarmowych;
- współdziałanie z policją w wypadku większych zagrożeń bezpieczeństwa zakładu (planowane bunty zbiorowe, ucieczki, niszczenie mienia, współdziałanie z osobami z zewnątrz – zwłaszcza z dorosłymi przestępcami).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie czynności wynikających z incydentalnych decyzji przełożonych w sytuacjach nadzwyczajnych, występujących zwłaszcza w placówkach o wzmocnionym nadzorze, przewidzianych dla osób szczególnie zdemoralizowanychLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948674, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON