Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214923
Nazwa zawodu: Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Synteza zawodu: Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.
Zadania zawodowe: - organizowanie i koordynowanie pracy zakładowej służby bhp;
- prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie;
- współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego) itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.;
- udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz udział w odbiorach technicznych nowo budowanych lub modernizowanych obiektów budowlanych, urządzeń produkcyjnych i innych urządzeń, mających wpływ na warunki bhp;
- występowanie z wnioskami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych zakładu;
- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych;
- nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakładzie pracy;
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
- przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie;
- uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób związanych z warunkami pracy, a także w opracowywaniu wniosków profilaktycznych;
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac;
- nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentów z dziedziny bhp;
- koordynowanie prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp i popularyzacji problematyki bhp;
- odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
- wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
- występowanie do kierownictwa zakładu o nagradzanie lub karanie pracowników za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień;
- prowadzenie komórki zajmującej się zagadnieniami ochrony ppoż lub ochrony środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19312292, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON