Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241901
Nazwa zawodu: Administrator danych osobowych
Synteza zawodu: Decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zgłasza zbiór danych do rejestracji, nadzoruje i decyduje o udostępnianiu danych, udostępnia dane do kontroli przez inspektora ochrony danych osobowych, wprowadza w życie zalecenia wynikające z kontroli.
Zadania zawodowe: zawodowe: - zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich dokonywanych w nim zmian;
- stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;
- informowanie osoby, której dotyczą zbierane dane osobowe, o: adresie i pełnej nazwie firmy lub osoby fizycznej gromadzącej dane, celu gromadzenia danych, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz o dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;
- zapewnianie, ze szczególna starannością, ochrony interesu osób, których dotyczą przechowywane dane;
- zapewnianie wglądu do przechowywanych danych osobowych osobom do tego upoważnionym oraz ich zabezpieczanie przed osobami niepowołanymi;
- zapewnianie kontroli nad tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru oraz komu są przekazywane;
- prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
- okazywanie dokumentów mających związek z kontrolą zbioru danych dokonywaną przez inspektora ochrony danych osobowych;
- na wniosek inspektora ochrony danych osobowych udostępnianie do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych;
- na wniosek inspektora ochrony danych osobowych składanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego;
- wprowadzanie w życie decyzji administracyjnych wydawanych przez inspektora ochrony danych osobowych, a w szczególności: usuwanie uchybień, uzupełnianie, uaktualnianie, sprostowanie, udostępnianie danych osobowych, wstrzymywanie przekazywania danych osobowych za granicę, usuwanie danych osobowych;
- stosowanie środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;
- zabezpieczanie danych osobowych przed przekazywaniem ich innym podmiotom;
- podpisywanie protokołów z czynności kontrolnych sporządzanych przez inspektora ochrony danych osobowych;
- pisemne wnoszenie umotywowanych zastrzeżeń i uwag do protokołu;
- nadzorowanie podległych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984675, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON