Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 345101
Nazwa zawodu: Policjant służby kryminalnej
Synteza zawodu: Prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.
Zadania zawodowe: - prowadzenie czynności operacyjno-dochodzeniowych i procesowych dotyczących przestępstw kryminalnych, w tym o charakterze przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, narkotykowej itp.;
- uzyskiwanie, także w sposób tajny lub poufny, informacji oraz ich weryfikowanie;
- organizowanie warunków umożliwiających wykorzystanie uzyskanych informacji dla zapobiegania przestępstwom, ich ujawniania, wykrywania sprawców oraz udowadniania ich winy;
- współdziałanie z innymi organami i służbami oraz policjami zagranicznymi w zakresie wymiany informacji służących do realizacji zadań policji;
- sprawdzenie, czy dane zawarte w zawiadomieniu o przestępstwie wystarczają do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- wszczynanie z własnej inicjatywy dochodzeń oraz wykonywanie czynności procesowych w śledztwach powierzonych do prowadzenia przez prokuratora lub sędziego;
- wykonywanie i dokumentowanie w formach wymaganych przez kodeks postępowania karnego czynności procesowych, takich jak: oględziny miejsca przestępstwa, osób, rzeczy; przesłuchania świadków i podejrzanych; przeszukania pomieszczeń i osób; okazania i konfrontacje; wizje i eksperymenty; powoływanie biegłych;
- zbieranie danych o podejrzanym;
- dokonywanie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzające szkodę w mieniu;
- występowanie do prokuratora - w wypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego - z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych;
- opracowywanie i przedstawianie prokuratorowi propozycji merytorycznych zakończenia prowadzonych dochodzeń;
- ujawnianie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstw, celem zapobiegania im w przyszłości, a w razie stwierdzenia poważnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej lub społecznej zawiadamianie o tym organu zwierzchniego albo organu kontroli;
- wykonywanie czynności na polecenie sędziego i prokuratora;
- wykonywanie kryminalistycznych badań śladów i innych dowodów rzeczowych, zabezpieczonych w toku oględzin miejsca zdarzenia oraz w ramach innych czynności procesowych, w celu identyfikacji osób i rzeczy;
- udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłych; w miarę potrzeby udział w innych czynnościach procesowych;
- pobieranie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych, w przypadkach gdy wymaga to specjalnego przygotowania;
- sprawdzanie technicznej i formalnej poprawności kart daktyloskopijnych do celów rejestracyjnych, a wykonywanych przez policjantów innych służb;
- wykorzystywanie psa do tropienia osób, poszukiwania określonych, ukrytych przedmiotów lub substancji, a także do rozpoznawania osób na podstawie pozostawionych śladów zapachowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976692, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON