Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2359
Nazwa zawodu: Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani
Synteza zawodu: W grupie tej zostali sklasyfikowani specjaliści szkolnictwa nie ujęci dotychczas w grupie 235, tacy jak: nauczyciel bibliotekarz inspirujący i koordynujący działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa w szkole; konsultant zajmujący się diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, organizowaniem ich dokształcania i koordynowaniem procesu uzyskiwania przez nauczycieli stopni specjalizacji zawodowej; nauczyciel logopeda pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzoną komunikacją językową; nauczyciel psycholog diagnozujący problemy psychologiczne; specjalista terapii pedagogicznej prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensujące; pedagog szkolny organizujący w szkołach i placówkach oświatowych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży; nauczyciele w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wykładowcy na kursach.
Zadania zawodowe: - gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, konserwowanie zbiorów biblioteki szkolnej;
- inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole i innych placówkach oświatowych;
- diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli i określanie potrzeb w zakresie ich doskonalenia;
- organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie pedagogiczno-metodycznym i specjalistycznym oraz doskonalenia kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i innych pracowników oświaty;
- organizowanie w szkołach i placówkach oświatowych pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się;
- pomaganie wychowawcom klas w określaniu form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
- planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w zakresie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki, sportu, rekreacji i turystyki;
- planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczych oraz sprawowanie opieki wychowawczej nad grupą dzieci lub młodzieży w klasie szkolnej, świetlicy, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym czy pogotowiu opiekuńczym;
- organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia na kursach różnych grup zawodowych, uczestniczenie w koordynowaniu działań w zakresie przygotowania, opiniowania i udostępnienia słuchaczom materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych;
- nadzorowanie innych pracownikówLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19278082, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON