Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 235906
Nazwa zawodu: Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia poznawcze i artystyczne dzieci i młodzieży lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej.
Zadania zawodowe: - prowadzenie (w formie pracowni, np. naukowych lub plastycznych, zespołów sportowych, grup świetlicowych, sekcji, np. turystyki pieszej) zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży, pogłębiających i rozszerzających wiedzę wykraczającą poza programy szkolne, z różnych dziedzin nauki, techniki, kultury i sztuki, podnoszących sprawność fizyczną, rozwijających nawyki czynnego wypoczynku oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportu;
- planowanie tematyki, form i metod prowadzonych zajęć, często według własnych, autorskich pomysłów;
- planowanie i częściowe przygotowywanie dla uczestników zajęć: materiałów, narzędzi, sprzętu niezbędnych do pracy na zajęciach;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć w formie dziennika zajęć;
- organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów oraz imprez dla uczestników zajęć, a także środowiska lokalnego;
- stymulowanie działań twórczych dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych zajęć poprzez inspiracje tematyczne i formalne, np. plenery, wycieczki, zwiedzanie wystaw, oglądanie sztuk teatralnych, pracowni naukowych, muzeów itp.;
- współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym przy organizacji imprez i prezentacji dokonań dzieci i młodzieży;
- doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- udział z przygotowaną grupą uczestników w krajowych i zagranicznych prezentacjach, zawodach i imprezach.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie przedmiotów uzupełniających lub autorskich w szkole.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715237, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON