Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 233201
Nazwa zawodu: Nauczyciel przedszkola
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego.
Zadania zawodowe: - wyposażanie dzieci w podstawową wiedzę dotyczącą poznawania siebie i najbliższego środowiska (dziecko, rodzina, środowisko) oraz związaną z utrzymywaniem zdrowia, higieny i bezpieczeństwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie form twórczości dziecięcej, poprzez wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci, z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, doprowadzanie dzieci do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
- kształtowanie u dzieci podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, określonych w minimum programowym;
- realizowanie programów wychowania przedszkolnego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno-pedagogicznych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci oraz analizowanie ich niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie dzieciom (uczniom) odpowiednich warunków do nauki i zabawy;
- wdrażanie dzieci do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu wychowania przedszkolnego;
- kształcenie dzieci w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu wychowania przedszkolnego, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci;
- reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
- organizowanie wycieczek, opieka nad dziećmi w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
- pełnienie funkcji wychowawcy grupy; opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968697, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON