Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 232119
Nazwa zawodu: Nauczyciel przedsiębiorczości
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów lub modułów: przedsiębiorczość, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, zarys gospodarki rynkowej, zarys wiedzy o gospodarce, i z innych przedmiotów ekonomicznych w ramach kształcenia ogólnego w gimnazjach oraz wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych; dba o zdobycie wiedzy i wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; inspiruje uczniów do rozwijania postaw przedsiębiorczych, do samodzielności w rynkowej rzeczywistości gospodarczej.
Zadania zawodowe: - opracowywanie, na podstawie obowiązujących programów, szczegółowego programu nauczania przedmiotów lub modułów: przedsiębiorczość, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, zarys gospodarki rynkowej, zarys wiedzy o gospodarce i innych przedmiotów ekonomicznych;
- określanie szczegółowych wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu, uwzględniających cele kształcenia, dojrzałość psychofizyczną uczniów, ich zainteresowania oraz wymogi środowiska, w którym funkcjonuje szkoła;
- realizowanie programu nauczania przedmiotu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osiąganie założonych celów kształcenia;
- wykształcenie u uczniów świadomości konieczności rozwijania postaw przedsiębiorczych, aktywnych i rozumiejących rynkowy mechanizm funkcjonowania gospodarki;
- przygotowywanie uczniów do stosowania zasad racjonalnego gospodarowania i aktywności w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem zachodzących procesów integracji gospodarczej i globalizacji;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej interpretacji oraz oceny najważniejszych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych występujących w Polsce i na świecie;
- tworzenie optymalnych warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy i wykształcenia niezbędnych umiejętności praktycznych, określonych przez cele kształcenia zawarte w programie nauczania przedmiotu;
- stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności praktycznych, z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych;
- kształtowanie u uczniów umiejętności posługiwania się materiałami źródłowymi, zawierającymi przepisy prawa gospodarczego, dane statystyczne, artykuły i komentarze prasowe dotyczące spraw społeczno-gospodarczych;
- współpraca (w miarę istniejących możliwości) z firmami i instytucjami ze sfery infrastruktury biznesowej, w celu umożliwienia uczniom ewentualnego zapoznania się z ich funkcjonowaniem oraz włączenia ich przedstawicieli do wspierania procesu dydaktycznego (firmy produkcyjne, usługowe, handlowe, urząd skarbowy, urząd gminy, urząd pracy, fundacja, biuro pośrednictwa pracy);
- sprawdzanie i ocenianie zdobytej wiedzy i nabytych przez uczniów umiejętności praktycznych, zwracając szczególną uwagę na umiejętności praktyczne;
- prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego;
- doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych, m.in. przez udział w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- udział w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach dla nauczycieli przedsiębiorczości organizowanych przez szkołę oraz ośrodki i instytucje metodyczno-oświatowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji wychowawcy klasy, przewodniczącego zespołu dydaktycznego nauczycieli przedsiębiorczości i innych nie wymagających specjalistycznych kwalifikacji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967579, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON