Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 232118
Nazwa zawodu: Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne w liceach profilowanych, technikach i liceach zawodowych, policealnych szkołach zawodowych w zawodach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Zadania zawodowe: - wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczania przedmiotu, np. organizacji turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i techniki pracy hotelarza, marketingu w turystyce, marketingu w hotelarstwie, zasad żywienia i technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta; kształtowanie podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania;
- realizowanie programu nauczania przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, a zwłaszcza specyficznych dla turystyki (np. mapy, przewodniki, foldery, katalogi, oprogramowanie komputerowe), doskonalenie metod nauczania i wychowania;
- wdrażanie uczniów do systematycznej pracy z zakresu nauczanych przedmiotów oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
- opracowywanie innowacyjnych programów nauczania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy;
- realizacja zajęć praktycznych;
- wpojenie zasad kompleksowej obsługi klienta;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla którego szkoła przygotowuje kadry, z jednostkami administracyjnymi, samorządami, a także organizacjami i towarzystwami zajmującymi się turystyką, hotelarstwem i gastronomią;
- współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- ocenianie stopnia opanowania materiału naukowego przez ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń, stosowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- doskonalenie własnych kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły;
- uczestniczenie w zebraniach, konferencjach naukowych oraz szkolnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- koordynowanie praktyk uczniowskich;
- prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970301, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON