Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 232117
Nazwa zawodu: Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych, m.in. w zawodach: elektrycznych, mechanicznych, chemicznych, budowlanych, górniczych, dla przemysłu włókienniczego, obuwniczego, spożywczego i in.; naucza przedmiotów zawodowych wspólnych dla zawodu i przedmiotów zawodowych specjalistycznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Zadania zawodowe: - wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczanego przedmiotu, np. technologii, maszynoznawstwa, elektrotechniki, materiałoznawstwa, miernictwa i in.;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania;
- realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych (komputery, testy itp.);
- aktualizowanie programów nauczania o treści wynikające z rozwoju techniki i technologii w zakresie nauczanej specjalności (zawodu);
- udoskonalanie metod nauczania i wychowania;
- ocenianie uczniów, ich postępów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń, opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- przygotowywanie uczniów do wykonywania zadań związanych z ich przyszłą pracą zawodową;
- dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania;
- współdziałanie z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla którego szkoła przygotowuje kadry, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez te zakłady;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej, szczególnie poznawanie osiągnięć współczesnej techniki i nauki o wychowaniu, doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły w komitecie rodzicielskim.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- koordynowanie praktyk uczniowskich;
- prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957593, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON