Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy >>>

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze >>>
111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy >>>
1111 Przedstawiciele władz publicznych >>>
111103 Przedstawiciel władzy samorządowej >>>
1112 Wyżsi urzędnicy >>>
112 Zawodowi działacze >>>
1121 Zawodowi działacze organizacji politycznych >>>
1122 Zawodowi działacze organizacji społecznych >>>
1123 Zawodowi działacze organizacji związkowych >>>
12 KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI >>>
121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy >>>
1211 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi >>>
1212 Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów >>>
122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej >>>
1221 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie >>>
1222 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym >>>
1223 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwie >>>
1224 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym >>>
1225 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce >>>
1226 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności >>>
1227 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu >>>
1228 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnyc >>>
1229 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
123 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych . >>>
1231 Kierownicy działów finansowych i administracyjnych . >>>
1232 Kierownicy działów osobowych i pokrewnych . >>>
1233 Kierownicy działów marketingu i sprzedaży . >>>
1234 Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnyc >>>
1235 Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybuc >>>
1236 Kierownicy działów informatyk >>>
1237 Kierownicy działów badawczo-rozwojowych. >>>
1239 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowaniych . >>>
13 KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW . >>>
131 Kierownicy małych przedsiębiorstw >>>
1311 Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie . >>>
1312 Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym . >>>
1313 Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie. >>>
1314 Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detaliczny >>>
1315 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce. >>>
1316 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności . >>>
1317 Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu . >>>
1318 Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych . >>>
1319 Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani . >>>

2 SPECJALIŚCI >>>

21 SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH >>>
211 Fizycy, chemicy i pokrewni >>>
2111 Fizycy i astronomowie >>>
211101 Astrofizyk >>>
211102 Astronom >>>
211103 Fizyk >>>
2112 Meteorolodzy >>>
211201 Meteorolog >>>
2113 Chemicy >>>
211301 Chemik >>>
211302 Chemik - technologia chemiczna >>>
2114 Specjaliści nauk o Ziemi >>>
211401 Geofizyk >>>
211402 Geograf >>>
211403 Geolog >>>
211404 Oceanolog >>>
212 Matematycy, statystycy i pokrewni >>>
2121 Matematycy >>>
212101 Aktuariusz >>>
212102 Matematyk >>>
2122 Statystycy >>>
212201 Demograf >>>
212202 Statystyk >>>
213 Informatycy >>>
213101 Administrator baz danych >>>
213102 Administrator systemów komputerów . >>>
213103 Analityk systemów komputerowych >>>
213104 Inżynier systemów komputerowych >>>
213105 Projektant systemów komputerowych >>>
2132 Programiści >>>
213201 Programista >>>
213202 Projektant stron internetowych (webmaster) >>>
2139 Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
213901 Administrator sieci informatycznej >>>
213902 Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych >>>
213903 Specjalista zastosowań informatyki >>>
214 Inżynierowie i pokrewni >>>
2141 Architekci, urbaniści i pokrewni >>>
214101 Architekt >>>
214102 Architekt krajobrazu >>>
214103 Architekt wnętrz >>>
214104 Urbanista >>>
2142 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska >>>
214201 Inżynier budowy mostów >>>
214202 Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne >>>
214203 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne >>>
214204 Inżynier budowy dróg >>>
214205 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe >>>
214206 Inżynier geotechnik >>>
214207 Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia >>>
214208 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne >>>
214209 Inżynier inżynierii środowiska - melioracje >>>
214210 Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami >>>
214211 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne >>>
214212 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej >>>
2143 Inżynierowie elektrycy >>>
214301 Inżynier elektryk >>>
214302 Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych >>>
2144 Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji >>>
214401 Inżynier elektronik >>>
214402 Inżynier telekomunikacji >>>
2145 Inżynierowie mechanicy >>>
214501 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali >>>
214502 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne >>>
214503 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe >>>
214504 Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna >>>
214505 Inżynier mechanik – środki transportu >>>
214506 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna >>>
214507 Inżynier mechanizacji rolnictwa >>>
2146 Inżynierowie chemicy >>>
214601 Inżynier inżynierii chemicznej >>>
214602 Inżynier technologii chemicznej >>>
2147 Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni >>>
214701 Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych >>>
214702 Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego >>>
214703 Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego >>>
214704 Inżynier górnik – wiertnictwo >>>
214705 Inżynier hutnik >>>
214706 Inżynier inżynierii materiałowej >>>
214707 Inżynier odlewnik >>>
2148 Inżynierowie geodeci i kartografowie >>>
214801 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja >>>
214802 Inżynier geodeta – geodezja górnicza >>>
214803 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa >>>
214804 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych >>>
214805 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne >>>
214806 Inżynier geodeta – geomatyka >>>
214807 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami >>>
214808 Kartograf >>>
2149 Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
214901 Inspektor dozoru jądrowego >>>
214903 Inżynier automatyki i robotyki >>>
214904 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej >>>
214905 Inżynier kliniczny >>>
214906 Specjalista kontroli jakości >>>
214907 Inżynier normowania pracy >>>
214908 Inżynier organizacji i planowania produkcji >>>
214909 Inżynier poligraf >>>
214910 Inżynier pożarnictwa >>>
214911 Inżynier sprzedaży >>>
214912 Inżynier technologii betonów >>>
214913 Inżynier technologii ceramiki >>>
214914 Inżynier technologii drewna >>>
214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry >>>
214916 Inżynier technologii szkła >>>
214918 Inżynier urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym >>>
214919 Inżynier włókiennik >>>
214920 Legalizator >>>
214921 Metrolog >>>
214922 Normalizator >>>
214923 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy >>>
214924 Specjalista ds. pakowania i opakowań >>>
214925 Inżynier transportu kolejowego >>>
22 SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA >>>
221 Specjaliści nauk biologicznych >>>
2211 Biolodzy >>>
221101 Antropolog >>>
221102 Biolog >>>
221103 Ekolog >>>
221104 Genetyk >>>
221105 Mikrobiolog >>>
221106 Mikrobiolog kliniczny >>>
2212 Biotechnolodzy >>>
221201 Biotechnolog >>>
2213 Biochemicy, biofizycy i pokrewni >>>
221301 Biochemik >>>
221302 Biofizyk >>>
221303 Fizyk medyczny >>>
222 Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni >>>
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni >>>
222101 Doradca rolniczy >>>
222102 Gleboznawca >>>
222103 Inżynier leśnictwa >>>
222104 Inżynier ogrodnictwa >>>
222105 Inżynier rolnictwa >>>
222106 Inżynier rybactwa >>>
222107 Inżynier zootechniki >>>
222108 Specjalista ochrony środowiska >>>
2222 Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka >>>
222201 Specjalista żywienia człowieka >>>
222202 Inżynier technologii żywności >>>
222203 Specjalista dietetyk >>>
223 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) >>>
2231 Lekarze >>>
223101 Lekarz – alergologia >>>
223102 Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia >>>
223103 Lekarz – angiologia >>>
223104 Lekarz – audiologia i foniatria >>>
223105 Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna >>>
223106 Lekarz – chirurgia dziecięca >>>
223107 Lekarz – chirurgia klatki piersiowej >>>
223108 Lekarz – chirurgia naczyniowa >>>
223109 Lekarz – chirurgia ogólna >>>
223110 Lekarz – chirurgia onkologiczna >>>
223111 Lekarz – chirurgia plastyczna >>>
223112 Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa >>>
223113 Lekarz – choroby płuc >>>
223114 Lekarz – choroby wewnętrzne >>>
223115 Lekarz – choroby zakaźne >>>
223116 Lekarz – dermatologia i wenerologia >>>
223117 Lekarz – diabetologia >>>
223118 Lekarz – diagnostyka laboratoryjna >>>
223119 Lekarz – endokrynologia >>>
223120 Lekarz - epidemiologia >>>
223121 Lekarz – farmakologia kliniczna >>>
223122 Lekarz – gastroenterologia >>>
223123 Lekarz – genetyka kliniczna >>>
223124 Lekarz – geriatria >>>
223129 Lekarz – kardiologia dziecięca >>>
223130 Lekarz – medycyna nuklearna >>>
223131 Lekarz – medycyna paliatywna >>>
223132 Lekarz – medycyna pracy >>>
223133 Lekarz – medycyna ratunkowa >>>
223134 Lekarz – medycyna rodzinna >>>
223135 Lekarz – medycyna sądowa >>>
223136 Lekarz – medycyna sportowa >>>
223137 Lekarz – medycyna transportu >>>
223138 Lekarz – mikrobiologia lekarska >>>
223140 Lekarz – neonatologia >>>
223141 Lekarz - neurochirurgia >>>
223142 Lekarz - neurologia >>>
223143 Lekarz – neurologia dziecięca >>>
223144 Lekarz – okulistyka >>>
223145 Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca >>>
223146 Lekarz – onkologia kliniczna >>>
223147 Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu >>>
223148 Lekarz - otorynolaryngologia >>>
223149 Lekarz >>>
223150 Lekarz – pediatria >>>
223151 Lekarz – położnictwo i ginekologia >>>
223152 Lekarz – psychiatria >>>
223153 Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży >>>
223154 Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa >>>
223155 Lekarz – radioterapia onkologiczna >>>
223156 Lekarz – rehabilitacja medyczna >>>
223157 Lekarz – reumatologia >>>
223158 Lekarz – seksuologia >>>
223159 Lekarz – toksykologia kliniczna >>>
223160 Lekarz – transfuzjologia kliniczna >>>
223161 Lekarz – transplantologia kliniczna >>>
223162 Lekarz – urologia >>>
223163 Lekarz – zdrowie publiczne >>>
223164 Lekarz – ginekologia onkologiczna >>>
223165 Lekarz – hipertensjologia >>>
223166 Lekarz – neuropatologia >>>
223167 Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca >>>
223168 Lekarz – urologia dziecięca >>>
2232 Lekarze dentyści >>>
223201 Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna >>>
223202 Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa >>>
223203 Lekarz dentysta – epidemiologia >>>
223204 Lekarz dentysta – ortodoncja >>>
223205 Lekarz dentysta – periodontologia >>>
223206 Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna >>>
223207 Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca >>>
223208 Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją >>>
223209 Lekarz dentysta – zdrowie publiczne >>>
2233 Lekarze weterynarii >>>
223301 Lekarz weterynarii >>>
2234 Farmaceuci >>>
223401 Farmaceuta – farmacja apteczna >>>
223402 Farmaceuta – farmacja kliniczna >>>
223403 Farmaceuta – farmacja przemysłowa >>>
223404 Farmaceuta – farmacja szpitalna >>>
223405 Farmaceuta – specjalista jakości leków >>>
223406 Farmaceuta zielarstwo >>>
223407 Farmakolog >>>
2239 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
223901 Diagnosta laboratoryjny >>>
223902 Epidemiolog >>>
223903 Fizjoterapeuta >>>
223904 Logopeda >>>
223905 Optometrysta >>>
223906 Promotor zdrowia >>>
223907 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia >>>
223908 Specjalista ratownictwa medycznego >>>
223908 Specjalista ratownictwa medycznego >>>
223909 Specjalista terapii uzależnień >>>
223910 Specjalista zdrowia publicznego >>>
223911 Toksykolog >>>
223912 Kosmetolog >>>
224 Pielęgniarki i położne >>>
224 Pielęgniarki i położne >>>
2241 Pielęgniarki >>>
224101 Pielęgniarka >>>
224102 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki >>>
224103 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego >>>
224104 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego >>>
224105 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego >>>
224106 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego >>>
224107 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego >>>
224108 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego >>>
224109 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego >>>
224110 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego >>>
224111 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego >>>
224112 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego >>>
224113 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej >>>
224114 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej >>>
224115 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego >>>
224116 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego >>>
224117 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego >>>
224118 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego >>>
224119 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania >>>
224120 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących >>>
224121 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego >>>
224122 Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania >>>
224123 Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej >>>
2242 Położne >>>
224201 Położna >>>
224202 Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego >>>
224203 Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego >>>
224204 Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego >>>
224205 Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego >>>
224206 Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego >>>
224207 Położna specjalista organizacji i zarządzania >>>
224208 Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej >>>
23 SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA >>>
231 Nauczyciele szkół wyższych >>>
2311 Nauczyciele szkół wyższych >>>
231101 Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne >>>
231102 Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne >>>
231103 Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne >>>
231104 Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne >>>
231105 Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne >>>
231106 Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne >>>
231107 Nauczyciel akademicki – nauki leśne >>>
231108 Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne >>>
231109 Nauczyciel akademicki - medyczne >>>
231110 Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej >>>
231111 Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi >>>
231112 Nauczyciel akademicki – nauki prawne >>>
231113 Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze >>>
231114 Nauczyciel akademicki – nauki techniczne >>>
231115 Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne >>>
231116 Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne >>>
231117 Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe >>>
231118 Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe >>>
231119 Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne >>>
231120 Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne >>>
231121 Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne >>>
232 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych >>>
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych >>>
232101 Nauczyciel biologii >>>
232102 Nauczyciel chemii >>>
232103 Nauczyciel etyki >>>
232104 Nauczyciel fizyki i astronomii >>>
232105 Nauczyciel geografii >>>
232106 Nauczyciel historii >>>
232107 Nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej >>>
232108 Nauczyciel języka obcego >>>
232109 Nauczyciel języka polskiego >>>
232110 Nauczyciel matematyki >>>
232111 Nauczyciel muzyki >>>
232112 Nauczyciel plastyki >>>
232113 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych >>>
232114 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych >>>
232115 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych >>>
232116 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych >>>
232117 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych >>>
232118 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych >>>
232119 Nauczyciel przedsiębiorczości >>>
232120 Nauczyciel religii >>>
232121 Nauczyciel techniki >>>
232122 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie >>>
232123 Nauczyciel wychowania fizycznego >>>
233 Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli >>>
2331 Nauczyciele szkół podstawowych >>>
233101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej >>>
233102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej >>>
233103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej >>>
233104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej >>>
233105 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej >>>
233106 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej >>>
233107 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej >>>
233108 Nauczyciel nauczania początkowego >>>
233109 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej >>>
23311 Nauczyciel religii w szkole podstawowej >>>
233110 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej >>>
233112 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej >>>
233113 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej >>>
2332 Nauczyciele przedszkoli >>>
233201 Nauczyciel przedszkola >>>
234 Nauczyciele szkół specjalnych >>>
2341 Nauczyciele szkół specjalnych >>>
234101 Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog) >>>
234102 Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog) >>>
234103 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo >>>
234104 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) >>>
235 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy >>>
2351 Specjaliści metod nauczania >>>
235101 Nauczyciel doradca metodyczny >>>
235102 Nauczyciel instruktor >>>
2352 Wizytatorzy szkolni >>>
235201 Wizytator >>>
2353 Egzaminatorzy >>>
235301 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem >>>
2359 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
235901 Nauczyciel bibliotekarz >>>
235902 Nauczyciel konsultant >>>
235903 Nauczyciel logopeda >>>
235904 Nauczyciel psycholog >>>
235905 Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej >>>
235906 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych >>>
235907 Pedagog szkolny >>>
235908 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych >>>
235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener) >>>
24 POZOSTALI SPECJALIŚCI >>>
241 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania >>>
2411 Ekonomiści >>>
241101 Ekonometryk >>>
241102 Ekonomista >>>
2412 Specjaliści do spraw finansowych >>>
241201 Biegły rewident >>>
241202 Inspektor nadzoru bankowego >>>
241203 Specjalista bankowości >>>
241204 Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy) >>>
241205 Specjalista do spraw rachunkowości >>>
241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych >>>
241207 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych >>>
241208 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych >>>
2413 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi >>>
241301 Analityk pracy >>>
241302 Doradca personalny >>>
241303 Doradca zawodowy >>>
241304 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników >>>
241305 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego >>>
241306 Specjalista do spraw wynagrodzeń >>>
2414 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości >>>
241401 Pośrednik w obrocie nieruchomościami >>>
241402 Rzeczoznawca majątkowy >>>
241403 Zarządca nieruchomości >>>
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
241901 Administrator danych osobowych >>>
241902 Audytor >>>
241903 Doradca podatkowy >>>
241904 Kontroler wewnętrzny >>>
241905 Organizator transportu drogowego >>>
241906 Przedstawiciel medyczny >>>
241907 Rzecznik patentowy >>>
241908 Rzeczoznawca budowlany >>>
241910 Specjalista analizy rynku >>>
241911 Specjalista do spraw konsultingu >>>
241912 Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży) >>>
241914 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu >>>
241915 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych >>>
241916 Specjalista do spraw public relations >>>
241917 Specjalista do spraw reklamy >>>
241918 Administrator produkcji filmowej >>>
242 Prawnicy >>>
2421 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy >>>
242101 Adwokat >>>
242102 Prokurator >>>
242103 Radca prawny >>>
2422 Sędziowie >>>
242201 Sędzia >>>
2429 Prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
242901 Asystent prawny >>>
242902 Komornik sądowy >>>
242903 Notariusz >>>
242904 Prawnik legislator >>>
242905 Referendarz sądowy >>>
243 Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informa >>>
2431 Archiwiści i muzealnicy >>>
243101 Archiwista >>>
243102 Muzealnik >>>
2432 Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej >>>
243201 Bibliotekoznawca >>>
243202 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej >>>
244 Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych >>>
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni >>>
244101 Archeolog >>>
244102 Etnograf >>>
244103 Kulturoznawca >>>
244104 Pedagog >>>
244105 Socjolog >>>
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy >>>
244201 Filozof >>>
244202 Historyk >>>
244203 Historyk sztuki >>>
244204 Politolog >>>
244205 Polityk społeczny >>>
2443 Filolodzy i tłumacze >>>
244301 Filolog – filologia klasyczna >>>
244302 Filolog – filologia obcojęzyczna >>>
244303 Filolog – filologia polska >>>
244304 Tłumacz języka migowego >>>
244305 Tłumacz tekstów >>>
244306 Tłumacz konferencyjny (ustny) >>>
2444 Psycholodzy i pokrewni >>>
244401 Psycholog >>>
244402 Psycholog kliniczny >>>
244403 Psychoterapeuta >>>
2445 Specjaliści do spraw społecznych >>>
244501 Kurator sądowy >>>
244502 Specjalista pracy socjalnej >>>
244503 Specjalista do spraw rodziny (familolog) >>>
244504 Mediator >>>
244505 Wychowawca w placówkach penitencjarnych >>>
245 Specjaliści kultury i sztuki >>>
2451 Literaci, dziennikarze i pokrewni >>>
245101 Dziennikarz >>>
245102 Edytor materiałów źródłowych >>>
245103 Fotoedytor >>>
245104 Krytyk artystyczny >>>
245105 Pisarz >>>
245106 Redaktor programowy >>>
245107 Redaktor wydawniczy >>>
245108 Scenarzysta >>>
2452 Artyści plastycy >>>
245201 Artysta fotografik >>>
245202 Artysta grafik >>>
245203 Artysta malarz >>>
245204 Artysta rzeźbiarz >>>
245205 Konserwator dzieł sztuki >>>
245206 Kostiumograf >>>
245207 Projektant wzornictwa przemysłowego >>>
245208 Scenograf >>>
2453 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy >>>
245301 Artysta muzyk instrumentalista >>>
245302 Artysta muzyk wokalista >>>
245303 Dyrygent >>>
245304 Kompozytor >>>
245305 Muzyk reżyser dźwięku >>>
245306 Muzykolog >>>
2454 Choreografowie i tancerze baletowi >>>
245401 Choreograf >>>
245402 Tancerz baletowy >>>
2455 Aktorzy, reżyserzy i pokrewni >>>
245501 Aktor >>>
245502 Asystent reżysera filmowego >>>
245503 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej >>>
245504 Operator obrazu >>>
245505 Realizator programu telewizyjnego >>>
245506 Reżyser filmowy >>>
245507 Reżyser teatralny (dramatu) >>>
245508 Reżyser telewizyjny >>>
245509 Producent filmowy >>>
2456 Twórcy ludowi >>>
246 Duchowni >>>
2461 Duchowni chrześcijańscy >>>
246101 Duchowny wyznania prawosławnego >>>
246102 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego >>>
246103 Duchowny wyznań ewangelickich >>>
2462 Duchowni niechrześcijańscy >>>
246201 Duchowny religii mojżeszowej >>>
246202 Duchowny religii muzułmańskiej >>>
2463 Zakonnicy >>>
246301 Zakonnik >>>
247 Specjaliści administracji publicznej, kontrolerzy i inspektorzy >>>
2471 Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej >>>
247101 Funkcjonariusz Inspekcji Celnej >>>
247102 Inspektor kontroli skarbowej >>>
247103 Inspektor ochrony danych osobowych >>>
247104 Inspektor pracy >>>
247105 Kontroler państwowy >>>
247106 Inspektor ochrony rybołówstwa >>>
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
247901 Specjalista administracji publicznej >>>
247902 Specjalista do spraw integracji europejskiej >>>

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL >>>

31 ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY >>>
311 Technicy >>>
3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni >>>
311101 Laborant chemiczny >>>
311102 Probierz >>>
311103 Technik analityk >>>
311104 Technik geodeta >>>
311105 Technik geofizyk >>>
311106 Technik geolog >>>
311107 Technik hydrolog >>>
311108 Technik meteorolog >>>
3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni >>>
311201 Kosztorysant budowlany >>>
311202 Laborant budowlany >>>
311203 Technik architekt >>>
311204 Technik budownictwa >>>
311205 Technik budownictwa wodnego >>>
311206 Technik drogownictwa >>>
311207 Technik dróg i mostów kolejowych >>>
311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji >>>
311209 Technik ochrony środowiska >>>
311210 Technik urządzeń sanitarnych >>>
3113 Technicy elektrycy >>>
311301 Technik elektroenergetyk transportu szynowego >>>
311302 Technik elektryk >>>
311303 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych >>>
311304 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym >>>
3114 Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni >>>
311401 Technik elektronik >>>
311402 Technik telekomunikacji >>>
311403 Technik mechatronik >>>
3115 Technicy mechanicy >>>
311501 Technik budownictwa okrętowego >>>
311502 Technik mechanik >>>
311503 Technik mechanizacji rolnictwa >>>
3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni >>>
311601 Technik papiernictwa >>>
311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych >>>
311603 Technik technologii chemicznej >>>
311604 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych >>>
3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni >>>
311701 Technik górnictwa odkrywkowego >>>
311702 Technik górnictwa otworowego >>>
311703 Technik górnictwa podziemnego >>>
311704 Technik hutnik >>>
311705 Technik odlewnik >>>
311706 Technik wiertnik >>>
3118 Kreślarze i graficy komputerowi >>>
311801 Grafik komputerowy >>>
311802 Kreślarz techniczny >>>
311803 Rysownik geodezyjny >>>
311804 Rysownik kartograficzny >>>
3119 Technicy gdzie indziej nie sklasyfikowani >>>
311901 Cechowniczy >>>
311902 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych >>>
311903 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym >>>
311904 Technik garbarz >>>
311905 Technik instrumentów muzycznych >>>
311906 Technik normowania pracy >>>
311907 Technik obuwnik >>>
311908 Technik organizacji produkcji >>>
311909 Technik poligraf >>>
311910 Technik technologii ceramicznej >>>
311911 Technik technologii drewna >>>
311912 Technik technologii materiałów budowlanych >>>
311913 Technik technologii odzieży >>>
311914 Technik technologii szkła >>>
311915 Technik technologii wyrobów skórzanych >>>
311916 Technik transportu kolejowego >>>
311917 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych >>>
311918 Technik włókiennik >>>
311919 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej >>>
312 Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni >>>
3121 Technicy informatycy >>>
312101 Konserwator systemów komputerowych i sieci >>>
312102 Technik informatyk >>>
3122 Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni >>>
312201 Operator sprzętu komputerowego >>>
312202 Technik teleinformatyk >>>
3123 Kontrolerzy robotów przemysłowych >>>
312301 Kontroler robotów przemysłowych >>>
313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego >>>
3131 Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku >>>
313101 Asystent operatora obrazu >>>
313102 Asystent techniczny realizatora dźwięku >>>
313103 Asystent techniczny realizatora programu >>>
313104 Fotograf >>>
313105 Fotoreporter >>>
313106 Fototechnik >>>
313107 Mikser dźwięku >>>
313108 Mikser obrazu >>>
313109 Montażysta dźwięku >>>
313110 Montażysta obrazu >>>
313111 Operator dźwięku >>>
313112 Operator kamery >>>
313113 Realizator dźwięku >>>
313114 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) >>>
313115 Realizator rekonstrukcji dźwięku >>>
313116 Realizator światła >>>
313118 Technik urządzeń audiowizualnych >>>
313119 Fotosista >>>
313120 Imitator efektów dźwiękowych >>>
313121 Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz) >>>
313122 Oświetlacz filmowy >>>
313123 Technik dźwięku >>>
3132 Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych >>>
313201 Kinooperator >>>
313202 Operator radiotelegrafu i radiotelefonu >>>
313203 Operator urządzeń telewizji kablowej >>>
313204 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych >>>
313205 Operator urządzeń transmisyjnych radiowych >>>
313206 Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych >>>
3133 Operatorzy obiektów jądrowych >>>
313301 Operator reaktora >>>
314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa >>>
3141 Pracownicy służb technicznych żeglugi >>>
314101 Mechanik żeglugi śródlądowej >>>
314102 Oficer elektroautomatyk okrętowy >>>
314103 Oficer mechanik statku morskiego >>>
314104 Technik mechanik okrętowy >>>
3142 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni >>>
314201 Bosman >>>
314202 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi >>>
314204 Kapitan portu morskiego >>>
314205 Kapitan statku morskiego >>>
314206 Kierownik statku w żegludze śródlądowej >>>
314207 Oficer pokładowy >>>
314208 Pilot morski >>>
314209 Pilot żeglugi śródlądowej >>>
314210 Szyper >>>
314211 Technik nawigator morski >>>
314212 Technik rybołówstwa morskiego >>>
314213 Technik żeglugi śródlądowej >>>
3143 Piloci statków powietrznych i pokrewni >>>
314301 Mechanik pokładowy . >>>
314302 Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego >>>
314303 Nawigator >>>
314304 Obserwator pokładowy prób w locie >>>
314305 Operator pokładowych urządzeń specjalnych >>>
314306 Pilot doświadczalny >>>
314307 Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy) >>>
314308 Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy) >>>
314309 Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy) >>>
314310 Radiooperator pokładowy >>>
314311 Skoczek spadochronowy doświadczalny >>>
314312 Technik awionik >>>
314313 Technik mechanik lotniczy >>>
314314 Operator tankowania statków powietrznych >>>
3144 Kontrolerzy ruchu lotniczego >>>
314401 Dyspozytor lotniczy >>>
314402 Informator służby informacji powietrznej >>>
314403 Kontroler ruchu lotniczego >>>
314404 Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego >>>
3145 Technicy urządzeń ruchu lotniczego >>>
314501 Technik urządzeń ruchu lotniczego >>>
3146 Instruktorzy lotniczy >>>
314601 Instruktor ruchu lotniczego >>>
314602 Pilot balonu wolnego – instruktor >>>
314603 Pilot samolotowy – instruktor >>>
314604 Pilot szybowcowy – instruktor >>>
314605 Pilot śmigłowcowy – instruktor >>>
314607 Skoczek spadochronowy – instruktor >>>
315 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy i jakości >>>
3151 Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni >>>
315101 Inspektor budowlany >>>
315102 Inspektor do spraw obrony cywilnej >>>
315103 Inspektor ochrony przeciwpożarowej >>>
315104 Technik pożarnictwa >>>
315105 Inspektor budowy dróg >>>
315106 Inspektor budowy mostów >>>
3152 Inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni >>>
315201 Diagnosta samochodowy >>>
315202 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy >>>
315203 Inspektor ochrony radiologicznej >>>
315204 Inspektor ochrony środowiska >>>
315205 Inspektor transportu drogowego >>>
315206 Kontroler jakości wyrobów – artykuły przemysłowe >>>
315207 Kontroler jakości wyrobów – artykuły spożywcze >>>
315208 Kontroler produkcji >>>
315209 Kontroler stanu technicznego pojazdów >>>
315210 Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego >>>
32 ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA >>>
321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych >>>
3211 Technicy analityki medycznej >>>
321101 Technik analityki medycznej >>>
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni >>>
321201 Laborant nasiennictwa >>>
321201 Laborant nasiennictwa >>>
321202 Technik architektury krajobrazu >>>
321203 Technik hodowca koni >>>
321205 Technik leśnik >>>
321206 Technik ogrodnik >>>
321207 Technik pszczelarz >>>
321208 Technik rolnik >>>
321209 Technik rybactwa śródlądowego >>>
3213 Technicy technologii żywności >>>
321301 Technik technologii żywności – cukrownictwo >>>
321302 Technik technologii żywności – produkcja cukrownicza >>>
321303 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych >>>
321304 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska >>>
321305 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności >>>
321306 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne >>>
321307 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie >>>
321308 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne >>>
321309 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie >>>
321310 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne >>>
321311 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne >>>
321312 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich >>>
321313 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe >>>
321314 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane >>>
3214 Dietetycy i żywieniowcy >>>
321401 Dietetyk >>>
321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego >>>
322 Średni personel ochrony zdrowia >>>
3221 Higieniści >>>
322101 Higienistka szkolna >>>
322102 Instruktor higieny >>>
3222 Optycy >>>
322201 Optyk okularowy >>>
3223 Asystenci i technicy dentystyczni >>>
322301 Asystentka stomatologiczna >>>
322302 Higienistka stomatologiczna >>>
322303 Technik dentystyczny >>>
3224 Fizjoterapeuci i pokrewn >>>
322401 Masażysta >>>
322402 Technik fizjoterapii >>>
322403 Technik ortopeda >>>
322404 Terapeuta zajęciowy >>>
3225 Asystenci weterynaryjni >>>
322501 Kontroler higieny mięsa >>>
322502 Laborant weterynaryjny >>>
322503 Technik weterynarii >>>
3226 Technicy farmaceutyczni >>>
322601 Technik farmaceutyczny >>>
322604 Weterynaryjny kontroler sanitarny >>>
3227 Operatorzy aparatury medycznej >>>
322701 Operator systemów sterylizacyjnych artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych >>>
322702 Perfuzjonista >>>
322703 Technik elektroniki medycznej >>>
322704 Technik elektroradiolog >>>
3229 Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany >>>
322901 Felczer >>>
322902 Instruktor terapii uzależnień >>>
322902 Instruktor terapii uzależnień >>>
322903 Ortoptystka >>>
322904 Protetyk słuchu >>>
322905 Ratownik medyczny >>>
323101 Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej terapii >>>
323102 Pielęgniarka pediatryczna >>>
323103 Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej >>>
323104 Pielęgniarka w opiece nad przewlekle chorymi >>>
323105 Pielęgniarka zabiegowa >>>
323106 Pielęgniarka zachowawcza >>>
323107 Pielęgniarka zdrowia publicznego >>>
323201 Położna ginekologiczna >>>
323202 Położna ogólna >>>
323204 Położna zdrowia publicznego >>>
33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU INSTRUKTORZY >>>
331 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy >>>
3311 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy >>>
331101 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego >>>
331102 Instruktor nauki jazdy >>>
331103 Instruktor >>>
331104 Instruktor tańca >>>
331105 Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu >>>
34 PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI >>>
341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych >>>
3411 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni >>>
341101 Dealer aktywów finansowych >>>
341102 Doradca inwestycyjny >>>
341103 Makler papierów wartościowych >>>
3412 Pośrednicy ubezpieczeniowi >>>
341201 Agent ubezpieczeniowy >>>
341202 Broker reasekuracyjny >>>
341203 Broker ubezpieczeniowy >>>
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni >>>
341401 Organizator obsługi turystycznej >>>
341402 Organizator usług kateringowych >>>
341403 Organizator usług gastronomicznych >>>
341404 Organizator usług hotelarskich >>>
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) >>>
341501 Handlowiec >>>
341502 Organizator obsługi sprzedaży internetowaej >>>
341503 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) >>>
341504 Telemarketer >>>
3416 Zaopatrzeniowcy >>>
341601 Zaopatrzeniowiec >>>
3417 Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy >>>
341701 Licytator >>>
341702 Rzeczoznawca >>>
341703 Taksator >>>
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nie sklasyfikowani >>>
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nie sklasyfikowani >>>
341901 Asystent bankowości >>>
341902 Asystent ekonomiczny >>>
341903 Organizator agrobiznesu >>>
341904 Asystent do spraw wydawniczych >>>
3421 Pośrednicy handlowi >>>
342101 Makler giełd towarowych >>>
342102 Makler morski >>>
3422 Spedytorzy i pokrewni >>>
342202 Agent klarujący >>>
342203 Eksploatator portu >>>
342204 Spedytor >>>
342205 Technik logistyk >>>
3423 Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy >>>
342301 Pośrednik pracy >>>
3429 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalnośc >>>
342901 Agent reklamowy >>>
342902 Agent usług artystycznych >>>
342903 Organizator imprez sportowych >>>
342904 Organizator widowni >>>
343 Średni personel biurowy >>>
3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni >>>
343101 Pracownik administracyjny >>>
343102 Sekretarka medyczna >>>
343103 Sekretarka notarialna >>>
343104 Sekretarz asystent >>>
343105 Sekretarz biura zarządu >>>
343106 Sekretarz konsularny >>>
343107 Sekretarz sądowy >>>
3432 Księgowi >>>
343201 Księgowy (samodzielny) >>>
344 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni >>>
3441 Funkcjonariusze celni i ochrony granic >>>
344101 Funkcjonariusz celny >>>
344102 Funkcjonariusz straży granicznej >>>
3442 Urzędnicy do spraw podatków >>>
344201 Kontroler rozliczeń podatkowych >>>
344202 Rewident kontroli skarbowej >>>
344203 Urzędnik podatkowy >>>
3443 Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków >>>
344301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych >>>
3444 Urzędnicy organów udzielających licencji >>>
344401 Urzędnik ds. imigracji >>>
344402 Urzędnik ds. licencji >>>
344403 Urzędnik ds. paszportów >>>
3449 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
344901 Inspektor kontroli handlu i usług >>>
345 Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa >>>
3451 Policjanci >>>
345101 Policjant służby kryminalnej >>>
345102 Policjant służby prewencji >>>
345103 Policjant służby wspomagającej >>>
3452 Funkcjonariusze ochrony państwa >>>
345201 Funkcjonariusz ochrony państwa >>>
3453 Funkcjonariusze Służby Więziennej >>>
345301 Funkcjonariusz więziennictwa służby ochrony >>>
345302 Funkcjonariusz służby penitencjarnej >>>
346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej >>>
3461 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej >>>
346101 Asystent osoby niepełnosprawnej >>>
346102 Opiekun w domu pomocy społecznej >>>
346103 Opiekunka środowiskowa >>>
346104 Pracownik socjalny >>>
347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu >>>
3471 Plastycy i pokrewni >>>
347101 Florysta >>>
347102 Plastyk >>>
347103 Projektant mody >>>
347104 Stylista >>>
347105 Dekorator wnętrz >>>
3472 Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni >>>
347201 Inspicjent >>>
347202 Konferansjer >>>
347203 Lektor >>>
347204 Prezenter dyskotek >>>
347205 Prezenter telewizyjny >>>
347207 Spiker radiowy >>>
347208 Sufler >>>
3473 Muzycy, piosenkarze i tancerze >>>
347301 Aktor scen muzycznych >>>
347302 Muzyk >>>
347303 Organista >>>
347304 Piosenkarz >>>
347305 Tancerz >>>
3474 Aktorzy cyrkowi i pokrewni >>>
347401 Aktor cyrkowy >>>
347402 Kaskader filmowy >>>
347403 Kaskader filmowy – koordynator >>>
3475 Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni >>>
347501 Dżokej >>>
347502 Instruktor dyscypliny sportu >>>
347503 Instruktor odnowy biologicznej >>>
347504 Instruktor rekreacji ruchowej >>>
347504 Instruktor rekreacji ruchowej >>>
347505 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych >>>
347507 Menedżer sportu >>>
347508 Sędzia sportowy >>>
347509 Sportowiec zawodowy >>>
347510 Trener sportowy >>>
3476 Animatorzy kultury >>>
347601 Animator kultury >>>
3477 Asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej >>>
347701 Asystent kierownika produkcji >>>
347702 Kierownik planu >>>
347703 Sekretarz planu filmowego >>>
3478 Pirotechnicy >>>
347801 Pirotechnik filmowy >>>
347802 Pirotechnik widowiskowy >>>
348 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej >>>
3481 Pracownicy archiwów >>>
348101 Archiwista zakładowy >>>
348102 Asystent archiwalny >>>
3482 Pracownicy bibliotek i informacji naukowej >>>
348201 Asystent informacji naukowej >>>
348202 Bibliotekarz >>>
349 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary >>>
3491 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary >>>
349101 Pracownik parafialny >>>
349102 Świecki krzewiciel wiary >>>

4 PRACOWNICY BIUROWI >>>

41 PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ >>>
411 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych >>>
4111 Sekretarki >>>
411101 Sekretarka >>>
4112 Operatorzy procesorów tekstu >>>
411201 Operator procesorów tekstu >>>
4113 Operatorzy wprowadzania danych >>>
411301 Operator wprowadzania danych >>>
4114 Maszynistki i stenografowie >>>
411401 Maszynistka >>>
412 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych >>>
4121 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych >>>
412101 Asystent ds. statystyki >>>
412102 Asystent rachunkowości >>>
412103 Asystent w biurze maklerskim >>>
413 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji >>>
4131 Magazynierzy i pokrewni >>>
413101 Ekspedient wypożyczalni >>>
413102 Inwentaryzator >>>
413103 Magazynier >>>
413104 Pracownik punktu skupu >>>
413105 Rekwizytor >>>
4132 Planiści produkcyjni >>>
413201 Planista produkcyjny >>>
413201 Planista produkcyjny >>>
4133 Pracownicy do spraw transportu >>>
413301 Dyspozytor transportu samochodowego >>>
413302 Ekspedytor >>>
413303 - obsługiwanie (użytkowanie) maszyn i urządzeń służących do przetwarzania informacji, takich jak zespoły komputerowe, oraz urządzeń do przygotowywania maszynowych nośników danych (tabulatory, kalkulatory, reproduktory, sortery); >>>
414 Pracownicy poczty i pokrewni >>>
4141 Doręczyciele pocztowi i pokrewni >>>
414101 Listonosz >>>
414102 Ekspedient pocztowy >>>
414103 Ekspedytor pocztowy >>>
414104 Kurier >>>
4142 Kodowacze i korektorzy >>>
414201 Ankieter >>>
414202 Kodowacz (koder) >>>
414203 Korektor składu >>>
419 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
419101 Pracownik biurowy >>>
419102 Pracownik do spraw ewidencji ludności >>>
419103 Pracownik ds. osobowych >>>
419104 Pracownik kancelaryjny >>>
42 PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW >>>
421 Pracownicy obrotu pieniężnego >>>
4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów >>>
421101 Kasjer biletowy >>>
421102 Kasjer handlowy >>>
421103 Kasjer w przedsiębiorstwie >>>
4212 Kasjerzy bankowi i pokrewni >>>
421201 Kasjer bankowy >>>
421202 Kasjer walutowy >>>
421203 Kontroler rozliczeń pieniężnych >>>
4213 Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych >>>
421301 Asystent usług pocztowych >>>
421302 Asystent usług telekomunikacyjnych >>>
421303 Kontroler pocztowy >>>
4214 Inkasenci i poborcy >>>
421401 Inkasent >>>
421402 Poborca skarbowy >>>
4215 Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni >>>
421501 Bukmacher >>>
421502 Krupier >>>
421503 Pracownik kolektury >>>
4216 Pracownicy lombardów >>>
421601 Pracownik lombardu >>>
422 Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści >>>
4221 Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni >>>
422101 Informator handlowy >>>
422102 Informator ruchu pasażerskiego >>>
422103 Pracownik biura podróży >>>
422104 Pracownik informacji turystycznej >>>
4222 Recepcjoniści, rejestratorzy i pokrewni >>>
422201 Recepcjonista >>>
422202 Rejestratorka medyczna >>>
4223 Telefoniści >>>
422301 Telefonistka >>>

5 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY >>>

51 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY >>>
511102 Steward statku morskiego >>>
5112 Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy >>>
511201 Kierownik pociągu >>>
511202 Konduktor >>>
511203 Konduktor >>>
511204 Kontroler biletów >>>
511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych >>>
511206 Rewizor pociągów >>>
5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek >>>
511301 Pilot wycieczek >>>
511302 Przewodnik turystyczny górski >>>
511304 Przewodnik turystyczny terenowy >>>
512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych >>>
5121 Pracownicy usług domowych i pokrewni >>>
512101 Gospodyni >>>
512102 Inspektor piętra hotelowego >>>
512103 Intendent >>>
512104 Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny >>>
5122 Kucharze >>>
512202 Kucharz małej gastronomii >>>
512203 Szef kuchni (kuchmistrz) >>>
5123 Kelnerzy i pokrewni >>>
512301 Bufetowy (barman) >>>
512302 Kelner >>>
513 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni >>>
5131 Opiekunki dziecięce >>>
513101 Matka zastępcza >>>
513102 Opiekunka dziecięca >>>
513103 Opiekunka dziecięca domowa >>>
513104 Asystent edukacji romskiej >>>
5132 Pomocniczy personel medyczny >>>
513201 Asystentka pielęgniarska >>>
513202 Pomoc dentystyczna >>>
513203 Sanitariusz szpitalny >>>
513204 Zabiegowy balneologiczny >>>
5133 Pracownicy domowej opieki osobistej >>>
513301 Opiekunka domowa >>>
513302 Siostra PCK >>>
5139 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
513901 Laborant sekcyjny >>>
513902 Pomoc farmaceutyczna >>>
513903 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji >>>
513904 Preparator medyczny >>>
514 Pozostali pracownicy usług osobistych >>>
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni >>>
514101 Charakteryzator >>>
514102 Fryzjer >>>
514103 Kosmetyczka >>>
514104 Manikiurzystka >>>
514105 Pedikiurzystka >>>
514108 Wizażystka >>>
5142 Osoby do towarzystwa >>>
514201 Hostessa >>>
514202 Osoba do towarzystwa >>>
5143 Pracownicy zakładów pogrzebowych >>>
514301 Organizator usług pogrzebowych >>>
514302 Żałobnik >>>
5144 Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii >>>
514401 Bioenergoterapeuta >>>
514402 Biomasażysta >>>
514403 Refleksolog >>>
5149 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
514901 Astrolog >>>
514902 Radiesteta >>>
514903 Wróżbita >>>
515 Pracownicy usług ochrony >>>
5151 Strażacy >>>
51510 Strażnik pocztowy >>>
5152 Strażnicy w zakładach dla nieletnich >>>
515202 Strażnik w zakładzie dla nieletnich >>>
5153 Funkcjonariusze straży ochrony kolei >>>
515301 Funkcjonariusz straży ochrony kolei >>>
5159 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
515901 Detektyw (prywatny) >>>
515902 Pracownik ochrony mienia i osób >>>
515903 Ratownik górski >>>
515904 Ratownik pokładowy >>>
515905 Ratownik wodny >>>
515906 Strażnik leśny >>>
515907 Strażnik łowiecki >>>
515908 Strażnik miejski >>>
515909 Strażnik ochrony środowiska >>>
515912 Strażnik straży marszałkowskiej >>>
515913 Ratownik morski (zawodowy) >>>
52 MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY >>>
521 Modelki, modele i pokrewni >>>
5211 Modelki, modele i pokrewni >>>
521101 Modelka/model prezentacji ubiorów >>>
521102 Modelka/model twórczości reklamowej i artystycznej >>>
521103 Statysta >>>
522 Sprzedawcy i demonstratorzy >>>
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy >>>
522101 Antykwariusz >>>
522102 Bukieciarz >>>
522103 Demonstrator wyrobów >>>
522104 Ekspedient w punkcie usługowym >>>
522105 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/ internetowej >>>
522106 Księgarz >>>
522107 Sprzedawca >>>

6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY >>>

61 ROLNICY >>>
611 Rolnicy produkcji roślinnej >>>
6111 Rolnicy produkcji roślinnej >>>
611101 Rolnik łąkarz >>>
611102 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych >>>
611103 Rolnik upraw mieszanych >>>
611104 Rolnik upraw polowych >>>
612 Hodowcy zwierząt i pokrewni >>>
6121 Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej >>>
612101 Hodowca bydła >>>
612102 Hodowca koni >>>
612103 Hodowca owiec >>>
612104 Hodowca trzody chlewnej >>>
612105 Hodowca zwierząt futerkowych >>>
6122 Hodowcy drobiu >>>
612201 Hodowca drobiu >>>
6129 Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
612901 Hodowca inwentarza mieszanego >>>
612902 Hodowca jedwabników >>>
612903 Hodowca ptaków >>>
612904 Hodowca zwierząt domowych >>>
612905 Hodowca zwierząt laboratoryjnych >>>
612906 Opiekun dzikich zwierząt >>>
612907 Pszczelarz >>>
612908 Trener koni wyścigowych >>>
612909 Treser psów >>>
613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej >>>
6131 Określanie rodzaju upraw polowych oraz żywego inwentarza; kupowanie nasion, sadzonek i nawozów sztucznych; wydzierżawianie środków produkcji lub inwestowanie w ziemię orną, zwierzęta, budynki i maszyny; przygotowywanie gleby, zasiew i zbieranie plonów; ro >>>
6131 Określanie rodzaju upraw polowych oraz żywego inwentarza; kupowanie nasion, sadzonek i nawozów sztucznych; wydzierżawianie środków produkcji lub inwestowanie w ziemię orną, zwierzęta, budynki i maszyny; przygotowywanie gleby, zasiew i zbieranie plonów; ro >>>
613101 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej >>>
62 Ogrodnicy >>>
621 Ogrodnicy >>>
6211 Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni >>>
621101 Ogrodnik producent nasion >>>
621102 Ogrodnik szkółkarz >>>
621103 Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych >>>
621104 Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych >>>
621105 Ogrodnik - uprawa warzyw polowych >>>
621106 Ogrodnik - uprawy pod osłonami >>>
621107 Producent i zbieracz ziół >>>
6212 Ogrodnicy terenów zieleni >>>
621201 Ogrodnik terenów zieleni >>>
6213 Ogrodnicy sadownicy i pokrewni >>>
621301 Rolnik chmielarz >>>
621302 Sadownik >>>
63 Leśnicy i rybacy >>>
631 Robotnicy leśni i pokrewni >>>
6311 Robotnicy leśni i pokrewni >>>
631101 Drwal >>>
631102 Robotnik leśny >>>
631103 Wozak zrywkarz >>>
632 Rybacy śródlądowi >>>
6321 Hodowcy ryb >>>
632101 Rybak hodowca >>>
632102 Rybak stawowy >>>
6322 Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
632201 Rybak śródlądowy >>>
633 Rybacy morscy >>>
6331 Rybacy morscy >>>
633101 Rybak rybołówstwa morskiego >>>
64 ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY >>>
641 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby >>>
6411 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby >>>
641101 Rolnik pracujący na własne potrzeby >>>
641102 Rybak pracujący na własne potrzeby >>>

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY >>>

71 GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI >>>
711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia >>>
7111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni >>>
711101 Górnik eksploatacji podziemnej >>>
711102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż >>>
711103 Wydobywca kruszywa i gliny >>>
7112 Górnicy strzałowi >>>
711201 Strzałowy >>>
7113 Robotnicy obróbki kamienia >>>
711301 Kamieniarz >>>
712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni >>>
7121 Murarze i pokrewni >>>
712101 Monter kamiennych elementów budowlanych >>>
712102 Murarz >>>
712103 Zdun >>>
7122 Betoniarze >>>
712201 Betoniarz >>>
712202 Betoniarz zbrojarz >>>
712203 Palowniczy >>>
712204 Zbrojarz >>>
7123 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni >>>
712301 Cieśla >>>
712302 Stolarz budowlany >>>
712303 Szkutnik >>>
7124 Robotnicy budowy dróg i pokrewni >>>
712401 Brukarz >>>
712402 Monter nawierzchni kolejowej >>>
712403 Toromistrz >>>
712404 Układacz nawierzchni drogowych >>>
712405 Dróżnik obchodowy >>>
712406 Mostowniczy >>>
7125 Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni >>>
712501 Meliorant >>>
712502 Monter budownictwa wodnego >>>
7129 Robotnicy budowlani robót stanu surowego gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
712901 Konserwator budynków >>>
712902 Montażysta dekoracji >>>
712903 Monter konstrukcji budowlanych >>>
712904 Monter rusztowań >>>
712905 Renowator zabytków architektury >>>
712906 Robotnik rozbiórki budowli >>>
713 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni >>>
7131 Dekarze >>>
713101 Dekarz >>>
713201 Glazurnik >>>
7133 Tynkarze i pokrewni >>>
713301 Sztukator >>>
713302 Tynkarz >>>
7134 Monterzy izolacji >>>
713401 Monter izolacji budowlanych >>>
713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych >>>
7135 Szklarze i pokrewni >>>
713501 Monter/składacz okien >>>
713502 Monter żaluzji >>>
713503 Szklarz budowlany >>>
713504 Szklarz pojazdów >>>
713505 Witrażownik >>>
7136 Monterzy instalacji urządzeń sanitarnych >>>
713601 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody >>>
713602 Monter instalacji gazowych >>>
713603 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych >>>
713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych >>>
713605 Studniarz >>>
7137 Monterzy sieci komunalnych >>>
713701 Monter sieci cieplnych >>>
713702 Monter sieci deszczownianych >>>
713703 Monter sieci gazowych >>>
713704 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych >>>
7138 Monterzy systemów rurociągowych >>>
713801 Monter rurociągów górniczych >>>
713802 Monter rurociągów okrętowych >>>
713803 Monter rurociągów przemysłowych >>>
7139 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
713901 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie >>>
714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni >>>
7141 Malarze budowlani i pokrewni >>>
714101 Malarz budowlany >>>
714102 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych >>>
714103 Malarz - tapeciarz >>>
7142 Lakiernicy >>>
714201 Lakiernik samochodowy >>>
714202 Lakiernik wyrobów drzewnych >>>
714203 Malarz lakiernik samolotowy >>>
714204 Malarz lakiernik wyrobów metalowych >>>
7143 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni >>>
714301 Alpinista przemysłowy >>>
714303 Kominiarz >>>
714304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli >>>
72 ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ >>>
721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni >>>
7211 Formierze odlewniczy i pokrewni >>>
721101 Brązownik >>>
721102 Formierz odlewnik >>>
721103 Ludwisarz >>>
721104 Modelarz odlewniczy >>>
7212 Spawacze i pokrewni >>>
721201 Lutowacz >>>
721202 Spawacz ręczny gazowy >>>
721203 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym >>>
721204 Zgrzewacz >>>
7213 Blacharze >>>
721301 Blacharz lotniczy >>>
721302 Blacharz okrętowy >>>
721303 Blacharz samochodowy >>>
7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe >>>
721401 Monter kadłubów okrętowych >>>
721402 Monter konstrukcji aluminiowych >>>
721403 Monter konstrukcji stalowych >>>
721404 Oczyszczacz konstrukcji stalowych >>>
7215 Monterzy konstrukcji linowych >>>
721501 Monter – konserwator kolei linowych >>>
721502 Monter konstrukcji linowych stałych >>>
721503 Monter wiertni >>>
721504 Takielarz >>>
7216 Nurkowie >>>
721601 Nurek >>>
721602 Płetwonurek ratownik >>>
722 Kowale, ślusarze i pokrewni >>>
7221 Kowale, hartownicy i pokrewni >>>
722101 Hartownik >>>
722102 Kowal >>>
722103 Kowal wyrobów zdobniczych >>>
7222 Ślusarze i pokrewni >>>
722201 Eguterzysta >>>
722202 Płatnerz >>>
722203 Rusznikarz >>>
722204 Ślusarz >>>
722205 Ślusarz galanterii metalowej >>>
722206 Ślusarz narzędziowy >>>
722207 Traser >>>
7223 Ustawiacze i ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali >>>
722301 Frezer >>>
722302 Strugacz >>>
722303 Szlifierz metali >>>
722304 Tokarz >>>
722305 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem >>>
722306 Wiertacz w metalu >>>
7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali >>>
722401 Docieracz polerowacz >>>
722402 Szlifierz ostrzarz >>>
723 Mechanicy maszyn i urządzeń >>>
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych >>>
723101 Mechanik autobusów >>>
723102 Mechanik ciągników >>>
723103 Mechanik pojazdów jednośladowych >>>
723104 Mechanik samochodów ciężarowych >>>
723105 Mechanik samochodów osobowych >>>
7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni >>>
723201 Mechanik lotniczy >>>
723202 Układacz konserwator spadochronów >>>
7233 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń >>>
723301 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych >>>
723302 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali >>>
723303 Mechanik maszyn i urządzeń górniczych >>>
723304 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych >>>
723305 Mechanik okrętowy >>>
723306 Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych >>>
723307 Mechanik silników spalinowych >>>
723308 Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator) >>>
723309 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych >>>
723310 Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim >>>
723311 Motorzysta statku morskiego >>>
724 Elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego >>>
7241 Elektromechanicy >>>
724101 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych >>>
724102 Elektromechanik pojazdów samochodowych >>>
724103 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego >>>
724104 Elektromechanik urządzeń chłodniczych >>>
724105 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym >>>
7242 Elektromonterzy >>>
724201 Elektromonter (elektryk) zakładowy >>>
724202 Elektromonter lotniczy >>>
724203 Elektromonter maszyn elektrycznych >>>
724204 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego >>>
724205 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego >>>
724206 Elektromonter okrętowy >>>
724207 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych >>>
724208 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych >>>
724209 Elektromonter taboru szynowego >>>
724210 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających >>>
724211 Elektromonter transformatorów >>>
724212 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej >>>
724213 Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator) >>>
724214 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych >>>
724215 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra >>>
7243 Elektrycy budowlani i pokrewni >>>
724301 Elektromonter instalacji elektrycznych >>>
724302 Elektromonter reklam świetlnych >>>
724303 Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego >>>
7244 Monterzy linii elektrycznych >>>
724401 Elektromonter linii kablowych >>>
724402 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć >>>
724403 Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć >>>
724404 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego >>>
724405 Elektromonter sieci trakcyjnej >>>
725 Monterzy elektronicy i pokrewni >>>
7251 Monterzy elektronicy >>>
725101 Monter elektronik – aparatura medyczna >>>
725102 Monter elektronik – aparatura pomiarowa >>>
725103 Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne >>>
725104 Monter elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne >>>
725105 Monter elektronik – instalacja anten >>>
725106 Monter elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego >>>
725107 Monter elektronik – sprzęt komputerowy >>>
725108 Monter elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej >>>
725109 Monter elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne >>>
725110 Monter elektronik – uerządzenia radiowo-telewizyjne >>>
725111 Automatyk sterowania ruchem kolejowym >>>
725112 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra >>>
7252 Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych >>>
725201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) >>>
725202 Monter sieci telekomunikacyjnych >>>
7253 Monterzy mechatronicy >>>
725301 Monter mechatronik >>>
73 ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH , ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI >>>
731 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych >>>
7311 Mechanicy precyzyjni >>>
731101 Grawer >>>
731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych >>>
731103 Optyk mechanik >>>
731104 Ortopeda mechanik >>>
731105 Zegarmistrz >>>
7312 Monterzy instrumentów muzycznych >>>
731201 Monter akordeonów >>>
731202 Monter fortepianów i pianin >>>
731203 Monter instrumentów dętych blaszanych >>>
731204 Monter instrumentów lutniczych >>>
731205 Monter instrumentów perkusyjnych >>>
731206 Organomistrz >>>
7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni >>>
731301 Bursztyniarz >>>
731302 Gemmolog >>>
731303 Metaloplastyk >>>
731304 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych >>>
731305 Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych >>>
731306 Złotnik – jubiler >>>
732 Ceramicy, szklarze i pokrewni >>>
7321 Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni >>>
732101 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej >>>
732102 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych >>>
732103 Formowacz ściernic >>>
732104 Formowacz wyrobów ceramicznych >>>
732105 Garncarz >>>
732106 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych >>>
732107 Odlewnik wyrobów ceramicznych >>>
732108 Sortowacz – brakarz ceramik >>>
732109 Szkliwierz ceramiki >>>
7322 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła >>>
732201 Formowacz wyrobów szklanych >>>
732202 Hutnik – dmuczacz szkła >>>
732203 Krajacz szkła >>>
732204 Polerowacz szkła ręczny >>>
732205 Sortowacz – brakarz szkła >>>
732206 Szlifierz polerowacz szkła optycznego >>>
732207 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego >>>
732208 Szlifierz szkła płaskiego >>>
7323 Grawerzy szkła i pokrewni >>>
732301 Giloszer szkła >>>
732302 Grawer szkła >>>
732303 Rzeźbiarz szkła >>>
7324 Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni >>>
732401 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali >>>
732403 Lustrzarz >>>
732405 Szyldziarz >>>
732406 Zdobnik ceramiki >>>
732407 Zdobnik szkła >>>
733 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni >>>
7331 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni >>>
733101 Fajkarz >>>
733102 Pamiątkarz >>>
733103 Rzeźbiarz w drewnie >>>
733104 Wytwórca galanterii >>>
733105 Wytwórca sztucznych kwiatów >>>
733106 Zabawkarz >>>
733404 Pozłotnik >>>
734 Robotnicy poligraficzni i pokrewni >>>
7341 Składacze tekstów >>>
734101 Komputerowy składacz tekstu >>>
734102 Operator fotoskładu >>>
7342 Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni >>>
734201 Galwanizer poligraficzny >>>
734202 Odlewacz walców drukarskich >>>
734203 Stereotyper >>>
7343 Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni >>>
734303 Kopista poligraficzny >>>
734304 Moletownik >>>
734305 Montażysta reprodukcyjny >>>
734306 Retuszer poligraficzny >>>
734306 Retuszer poligraficzny >>>
734307 Rysownik litograficzny >>>
734308 Rytownik >>>
734309 Trawiacz poligraficzny >>>
7344 Fotografowie poligraficzni >>>
7344 Fotografowie poligraficzni >>>
734402 Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny) >>>
734403 Operator skanerów formowych >>>
7345 Introligatorzy >>>
734501 Introligator galanteryjny >>>
734502 Introligator poligraficzny >>>
7346 Drukarze sitodrukowi i pokrewni >>>
734601 Drukarz sitodrukowy >>>
734602 Drukarz tkanin >>>
74 POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY >>>
741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym >>>
7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni >>>
741101 Garmażer >>>
741102 Przetwórca ryb >>>
741103 Rozbieracz – wykrawacz >>>
741103 Rozbieracz – wykrawacz >>>
741104 Rzeźnik wędliniarz >>>
741105 Ubojowy >>>
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni >>>
741201 Cukiernik >>>
741202 Karmelarz >>>
741203 Piekarz >>>
7413 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich >>>
741301 Maślarz >>>
741302 Serowar >>>
7414 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych >>>
741401 Młynarz >>>
741402 Przetwórca owoców i warzyw >>>
7415 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni >>>
741501 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa >>>
741502 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza >>>
741503 Klasyfikator ryb >>>
742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni >>>
7421 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni >>>
742101 Impregnator drewna >>>
742102 Manipulant drewna okrągłego >>>
742103 Mygłowacz >>>
742104 Parzelniczy drewna >>>
742105 Sortowacz materiałów drzewnych >>>
742106 Suszarniowy drewna >>>
7422 Stolarze i pokrewni >>>
742201 Bednarz >>>
742202 Gięciarz drewna >>>
742203 Kołodziej >>>
742204 Stolarz >>>
742205 Stolarz galanterii drzewnej >>>
742206 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych >>>
742207 Stolarz meblowy >>>
7423 Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni >>>
742301 Frezer drewna >>>
742302 Pilarz >>>
742303 Polerowacz wyrobów z drewna >>>
742304 Strugacz drewna >>>
742305 Szlifierz materiałów drzewnych >>>
742306 Tartacznik >>>
742307 Tokarz w drewnie >>>
742308 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna >>>
742309 Wiertacz drewna >>>
7424 Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni >>>
742401 Koszykarz – plecionkarz >>>
742402 Łubiankarz >>>
742403 Modelarz wyrobów plecionkarskich >>>
742404 Sitarz >>>
742405 Szczotkarz >>>
742406 Trzciniarz >>>
743 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni >>>
7431 Przygotowywacze włókna i przędzarze >>>
743101 Przędzarz >>>
743102 Przygotowywacz włókna >>>
7432 Tkacze, dziewiarze i pokrewni >>>
743201 Arkadownik >>>
743202 Dziewiarz >>>
743203 Koronkarka >>>
743204 Plecionkarz >>>
743205 Renowator tkanin unikatowych >>>
743206 Tkacz >>>
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni >>>
743301 Bieliźniarz >>>
743302 Gorseciarka >>>
743303 Kapelusznik - czapnik >>>
743304 Krawiec >>>
743305 Modystka >>>
743306 Rękawicznik >>>
7434 Kuśnierze i pokrewni >>>
743401 Kożusznik >>>
743402 Kuśnierz >>>
7435 Krojczowie >>>
743501 Krojczy >>>
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni >>>
743601 Garderobiana >>>
743602 Hafciarka >>>
743604 Szwaczka >>>
743605 Wytwórca abażurów >>>
743606 Żaglownik >>>
7437 Tapicerzy i pokrewni >>>
743701 Bieliźniarz – kołdrzarz >>>
743702 Tapicer >>>
744 Robotnicy obróbki skóry >>>
7441 Garbarze skór i pokrewni >>>
744101 Garbarz skór bez włosa >>>
744102 Garbarz skór futerkowych >>>
744103 Klasyfikator skór >>>
744104 Konserwator skór surowych >>>
744104 Konserwator skór surowych >>>
7442 Kaletnicy, rymarze i pokrewni >>>
744201 Bandażysta ortopedyczny >>>
744202 Kaletnik >>>
744203 Rymarz >>>
7443 Obuwnicy >>>
744301 Cholewkarz >>>
744302 Obuwnik miarowy >>>
744303 Obuwnik ortopedyczny >>>
744304 Obuwnik przemysłowy >>>
744305 Szewc naprawiacz >>>

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ >>>

81 OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH >>>
811 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni >>>
8111 Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni >>>
811101 Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista) >>>
811102 Operator koparek i zwałowarek >>>
811103 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu >>>
811104 Operator maszyn urabiających i ładujących >>>
811105 Operator obudów zmechanizowanych >>>
8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin >>>
811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu >>>
811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud >>>
811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla >>>
811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych >>>
8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców >>>
811301 Górnik eksploatacji otworowej >>>
811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych >>>
811303 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych >>>
812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni >>>
8121 Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych >>>
812101 Operator maszyny rozlewniczej >>>
812102 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali >>>
812103 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali >>>
812104 Operator urządzeń przygotowania wsadu >>>
812107 Wytapiacz metali nieżelaznych >>>
812108 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów >>>
812109 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali >>>
8122 Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni >>>
812201 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej >>>
812202 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych >>>
812203 Operator urządzeń walcowni >>>
8123 Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali >>>
812301 Operator agregatów do obróbki cieplnej >>>
812302 Operator pieców do obróbki cieplnej >>>
8124 Ciągacze i tłoczarze >>>
812401 Ciągacz rur >>>
812402 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów >>>
812403 Tłoczarz w metalu >>>
8131 Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego >>>
813101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych >>>
813102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego >>>
813103 Operator odprężarek wyrobów szklanych >>>
813104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła >>>
813105 Operator urządzeń do gięcia szkła >>>
813106 Operator urządzeń do hartowania szkła >>>
813107 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych >>>
813108 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła >>>
813109 Operator urządzeń do produkcji termosów >>>
813110 Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy) >>>
813111 Topiarz szkła >>>
8132 Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego >>>
813201 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych >>>
813202 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych >>>
813203 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych >>>
813204 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych >>>
813205 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej >>>
813207 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych >>>
813208 Szlifierz ceramiki >>>
813209 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych >>>
813210 Wypalacz wyrobów ceramicznych >>>
8139 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
813901 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego >>>
813902 Topiarz fryty >>>
813903 Topiarz mas mineralnych >>>
814 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru >>>
8141 Operatorzy urządzeń do obróbki drewna >>>
814101 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek >>>
814102 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy >>>
814103 Operator pras w produkcji drzewnej >>>
814104 Operator sklejarek płyt stolarskich >>>
814105 Operator skrawarek drewna >>>
814106 Operator spajarek okleiny i łuszczki >>>
814107 Operator strugarek i frezarek do drewna >>>
814108 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt >>>
814109 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy >>>
8142 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej >>>
814201 Operator linii do belowania makulatury >>>
814202 Operator maszyny odwadniającej celulozę >>>
814203 Operator urządzeń bielących masy włókniste >>>
814204 - udział w naprawach urządzeń i wyposażenia bielarni. >>>
814205 Operator urządzeń do ścierania drewna >>>
814206 Operator urządzeń rębalni drewna >>>
814207 Operator urządzeń rozwłókniających >>>
814208 Operator warnika >>>
8143 Operatorzy urządzeń do produkcji papieru >>>
814301 Operator kalendarów wyrobów papierowych >>>
814302 Operator maszyny papierniczej >>>
814303 Operator maszyny tekturniczej >>>
814304 Operator pergaminiarki >>>
814305 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych >>>
814306 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych >>>
814307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru >>>
815 Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego >>>
8151 Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów >>>
815101 Operator urządzeń granulujących >>>
815102 Operator urządzeń homogenizujących >>>
815103 Operator urządzeń mieszających >>>
815104 Operator urządzeń rozdrabniających >>>
8152 Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów >>>
815201 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów >>>
815202 Operator urządzeń do produkcji cementu >>>
8153 Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających >>>
8153 Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających >>>
815301 Operator urządzeń do ekstrakcji >>>
815302 Operator urządzeń do krystalizacji >>>
815303 Operator urządzeń filtrujących >>>
815304 Operator urządzeń sorpcyjnych >>>
815305 Operator wirówek >>>
8154 Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów >>>
815401 Aparatowy procesów chemicznych >>>
815402 Operator reaktorów i autoklawów >>>
815403 Operator urządzeń destylacyjnych >>>
815404 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych >>>
815405 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych >>>
815406 Operator urządzeń wyparnych >>>
8155 Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu >>>
815501 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu >>>
8156 Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni >>>
815601 Operator urządzeń do produkcji sadzy >>>
815602 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych >>>
815603 Operator urządzeń koksowniczych >>>
8159 Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
815901 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych >>>
815902 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów >>>
815903 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych >>>
815904 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych >>>
815905 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych >>>
815906 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych >>>
815907 Stokażowy >>>
816 Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni >>>
816101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych >>>
816102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych >>>
816103 Elektroenergetyk nastawni >>>
816105 Maszynista turbozespołu parowego >>>
816106 Maszynista turbozespołu wodnego >>>
816107 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni >>>
816108 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni >>>
816109 Obchodowy bloku >>>
816110 Maszynista agregatów prądotwórczych >>>
81618161 Elektroenergetycy i pokrewni >>>
8162 Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni >>>
816201 Maszynista kotła >>>
816202 Maszynista urządzeń nawęglania >>>
816203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania >>>
816206 Palacz kotłów parowych >>>
8163 Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni >>>
816301 Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych >>>
816302 Maszynista chłodni >>>
816303 Maszynista sprężarek >>>
816304 Maszynista wentylatorów (w kopalni) >>>
816305 Operator (maszynista) stacji pomp >>>
816307 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających >>>
816308 Operator urządzeń oczyszczania ścieków >>>
816309 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody >>>
817 Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym >>>
8171 Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym >>>
817101 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym >>>
8172 Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych >>>
817201 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych >>>
82 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN >>>
821 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów >>>
8211 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali >>>
821101 Operator automatów spawalniczych >>>
821102 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem >>>
821103 Operator maszyn do obróbki skrawaniem >>>
821104 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli >>>
821105 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych >>>
821106 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych >>>
821107 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie >>>
821108 Operator obrabiarek zespołowych >>>
821109 Operator urządzeń do wyważania i centrowania >>>
821110 Operator zgrzewarek >>>
8212 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni >>>
821201 Hartowacz betonów i silikatów >>>
821201 Hartowacz betonów i silikatów >>>
821202 Krajacz materiałów budowlanych >>>
821203 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich >>>
821203 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich >>>
821204 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych >>>
821205 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego >>>
821206 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych >>>
821206 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych >>>
821207 Pilarz kamienia >>>
821208 Szlifierz kamienia >>>
821209 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych >>>
822 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych >>>
8221 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych >>>
822101 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów >>>
822102 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących >>>
822103 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych >>>
822104 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych >>>
8222 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni >>>
822201 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych >>>
822202 Operator urządzeń maszyn zapałczanych >>>
8223 Operatorzy urządzeń do nakładania powłok >>>
822301 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok >>>
822302 Operator urządzeń do emaliowania >>>
822303 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych >>>
822304 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok >>>
822305 Operator urządzeń do platerowania >>>
822306 Operator urządzeń do przygotowywania powierzchni do nakładania powłok >>>
822307 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok >>>
8224 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów. >>>
822401 Operator urządzeń (agregatów) do obróbki błon i filmów fotograficznych >>>
822402 Operator urządzeń do produkcji materiałów swiatłoczułych >>>
8229 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
822901 Operator maszyn do produkcji papy >>>
822902 Operator maszyn i urządzeń do produkcji taśm magnetycznych >>>
822903 Operator urządzeń do produkcji ołówków >>>
822904 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry >>>
823 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych >>>
8231 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy >>>
823101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych >>>
823102 Operator urządzeń do wulkanizacji >>>
823103 Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych >>>
823104 Wulkanizator >>>
8232 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych >>>
823201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych >>>
823203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych >>>
823204 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt >>>
823205 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych >>>
823206 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych >>>
824 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna >>>
8241 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna >>>
824101 Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów >>>
824102 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich >>>
824103 Operator urządzeń do polerowania drewna >>>
825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych >>>
8251 Maszyniści maszyn poligraficznych >>>
825101 Maszynista maszyn fleksograficznych >>>
825102 Maszynista maszyn offsetowych >>>
825103 Maszynista maszyn typograficznych >>>
825104 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych >>>
825105 Operator kserokopiarek >>>
8252 Maszyniści maszyn introligatorskich >>>
8253 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych >>>
825301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych >>>
825302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury >>>
825303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych >>>
825304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych >>>
825305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej >>>
825305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej >>>
825306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei >>>
825308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej >>>
826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym >>>
8261 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni >>>
826101 Operator maszyn do przygotowywania włókna >>>
826102 Operator maszyn przędzalniczych >>>
826103 Operator przewijarek i skręcarek nitek >>>
8262 Operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni >>>
826201 Operator maszyn dziewiarskich >>>
826202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych >>>
826203 Operator maszyn tkackich >>>
8263 Operatorzy maszyn do szycia >>>
826301 Operator maszyn do szycia >>>
8264 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni >>>
826401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych >>>
826402 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów >>>
8265 Operatorzy maszyn do wyprawiana futer i skór >>>
826501 Operator agregatów natryskowych >>>
826502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór >>>
826503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór >>>
8266 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia >>>
826601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych >>>
826602 Operator urządzeń montażowych obuwia >>>
826603 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia >>>
8269 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
826901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin >>>
826902 Operator maszyn tapicerskich >>>
826903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży >>>
826904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających >>>
827 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego >>>
8271 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb >>>
827101 Operator urządzeń przetwórstwa drobiu >>>
827102 Operator urządzeń przetwórstwa mięsa >>>
827103 Operator urządzeń przetwórstwa ryb >>>
8272 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich >>>
827201 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego >>>
827202 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich >>>
8273 Operatorzy maszyn i urządzeń do przerobu ziarna zbóż i pokrewni >>>
827301 Operator urządzeń do produkcji pasz >>>
827302 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż >>>
827303 Operator urządzeń do suszenia zbóż >>>
827304 Operator urządzeń elewatorów zbożowych >>>
8274 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych >>>
827401 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych >>>
827401 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych >>>
827402 Operator urządzeń do produkcji makaronu >>>
827402 Operator urządzeń do produkcji makaronu >>>
827403 Operator urzadzeń do produkcji pieczywa >>>
827404 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych >>>
8275 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni >>>
827501 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy >>>
827502 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych >>>
827503 Operator urządzeń lini aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe >>>
827504 Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego >>>
827505 Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego >>>
8276 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru >>>
8277 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego >>>
8277 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego >>>
827701 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty >>>
827702 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego >>>
827703 Operator urządzeń przetwórstwa kawy >>>
8278 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni >>>
827801 Aparatowy produkcji drożdży >>>
827802 Aparatowy produkcji octu >>>
827803 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych >>>
827804 Operator urządzeń do produkcji piwa >>>
827805 Operator urządzeń do produkcji spirytusu >>>
827806 Operator urządzeń do produkcji wina >>>
827807 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych >>>
8279 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego >>>
827901 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego >>>
828 Monterzy >>>
8281 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych >>>
828101 Monter aparatów i przyrządów optycznych >>>
828102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych >>>
828103 Monter kotłów i armatury kotłowej >>>
828104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych >>>
828105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych >>>
828106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych >>>
828107 Monter obrabiarek >>>
828108 Monter płatowców i śmigłowców >>>
828109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych >>>
828110 Monter silników spalinowych >>>
828111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego >>>
828112 Monter taboru szynowego >>>
828113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych >>>
828114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych >>>
828115 Monter urządzeń laserowych >>>
828116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym >>>
8282 Monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego >>>
828201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej >>>
828202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego >>>
828203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych >>>
828204 Monter maszyn elektrycznych >>>
828206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych >>>
8283 Monterzy sprzętu elektronicznego >>>
828301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej >>>
828303 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych >>>
828304 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego >>>
828305 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych >>>
8284 Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych >>>
828401 Konfekcjoner wyrobów gumowych >>>
828402 Monter rowerów i wózków >>>
828403 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych >>>
8285 Monterzy wyrobów z drewna >>>
828501 Monter mebli >>>
828502 Monter wyrobów z drewna >>>
8286 Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów >>>
828601 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów >>>
8287 Monterzy wyrobów złożonych >>>
828701 Składacz sprzętu spadochronowego >>>
829 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
8291 Operatorzy i monterzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani >>>
829101 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek >>>
829102 Operator urządzeń do paletyzacji >>>
829103 Operator urządzeń pakujących >>>
829104 Operator urządzeń znakujących >>>
829105 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych >>>
83 KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW >>>
831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni >>>
8311 Maszyniści kolejowi i metra >>>
831101 Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM >>>
831102 Maszynista pojazdu trakcyjnego >>>
831103 Maszynista taboru pasażerskiego metra >>>
831104 Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego >>>
831105 Kierowca drezyny i wózka motorowego >>>
831106 Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra >>>
831107 Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych >>>
8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni >>>
831201 Dróżnik przejazdowy >>>
831202 Dyżurny ruchu kolejowego >>>
831203 Manewrowy >>>
831204 Nastawniczy >>>
831206 Operator pociągowy >>>
831207 Rewident taboru kolejowego >>>
831208 Zwrotniczy >>>
831209 Dyspozytor ruchu metra >>>
831211 Manewrowy metra >>>
831212 Ustawiacz >>>
832 Kierowcy pojazdów >>>
8321 Kierowcy samochodów osobowych >>>
832102 Taksówkarz >>>
8322 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów >>>
832201 Kierowca autobusu >>>
832202 Kierowca trolejbusu >>>
832203 Motorniczy tramwaju >>>
8323 Kierowcy samochodów ciężarowych >>>
832301 Kierowca ciągnika siodłowego >>>
832302 Kierowca samochodu ciężarowego >>>
833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni >>>
8331 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych >>>
833101 Operator maszyn leśnych >>>
833102 Operator maszyn ogrodniczych >>>
833103 Operator maszyn rolniczych >>>
833104 Kierowca ciągnika rolniczego >>>
8332 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych >>>
833202 Operator maszyn drogowych >>>
833203 Operator maszyn i sprzętu torowego >>>
833204 Operator sprzętu do robót ziemnych >>>
8333 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni >>>
833301 Maszynista doku >>>
833302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych >>>
833303 Maszynista kolei linowych >>>
833304 Operator dźwignic linotorowych >>>
833305 Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej >>>
833306 Operator mostu zwodzonego >>>
833307 Operator przenośników >>>
833308 Operator suwnic (suwnicowy) >>>
833309 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni >>>
833310 Operator urządzeń ładunkowych silosu >>>
833311 Operator wieżowy przenośnika taśmowego >>>
833312 Operator wywrotnic wagonowych >>>
833312 Operator wywrotnic wagonowych >>>
833313 Operator żurawia jezdniowego >>>
833314 Operator żurawia wieżowego >>>
8334 Operatorzy wózków podnośnikowych >>>
833401 Kierowca operator wózków jezdniowych >>>
834 Marynarze i pokrewni >>>
8341 Marynarze i pokrewni >>>
834101 Flisak - retman >>>
834102 Latarnik >>>
834103 Marynarz statku morskiego >>>
834104 Marynarz w żegludze śródlądowej >>>
834106 Przewoźnik żeglugi śródlądowej >>>
834107 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej >>>

9 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH >>>

91 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH >>>
911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni >>>
9111 Sprzedawcy uliczni >>>
9112 Domokrążcy i sprzedawcy na telefon >>>
912 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach >>>
9121 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach >>>
913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki >>>
9131 Pomoce domowe i sprzątaczki >>>
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne >>>
9133 Praczki ręczne i prasowacze >>>
914 Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni >>>
9141 Gospodarze budynków >>>
9142 Myjący pojazdy i szyby >>>
915 Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni >>>
9151 Gońcy, bagażowi i pokrewni >>>
9152 Portierzy, woźni i pokrewni >>>
9153 Wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni >>>
916 Ładowacze nieczystości i pokrewni >>>
9161 Ładowacze nieczystości >>>
9162 Zamiatacze i pokrewni >>>
92 ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI >>>
921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni >>>
9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni >>>
9212 Robotnicy pomocniczy w leśnictwie >>>
9213 Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i łowiectwie >>>
93 ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE >>>
931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie >>>
9311 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach >>>
9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni >>>
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym >>>
932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle >>>
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle >>>
933 Robotnicy >>>
9331 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze >>>


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858052, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON