Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Urzędy pracy w województwie lubelskim, co można załatwić.

   Działania Powiatowego Urzędu Pracy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych mogą obejmować:
   1. pośrednictwo pracy
Obejmuje ono głównie zbieranie ofert pracy, ich aktualizację oraz budowaniu w oparciu o nie własnej bazy danych o rynku pracy. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie pośrednictwa pracy obejmuje ocenę możliwości przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności oraz dobór odpowiedniej do potrzeb osób z określonym stopniem niepełnosprawności pracy.
Działanie PUP w zakresie pośrednictwa pracy obejmują także informowanie zakładów pracy o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych oraz o korzyściach wynikających dla pracodawców z zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika.
   2. poradnictwo zawodowe, które polega na udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym w wyborze odpowiedniej kariery zawodowej stosownie do wykształcenia, zainteresowań oraz stopnia niepełnosprawności.
Podejmowane w zakresie poradnictwa zawodowego działania obejmują informacje dotyczące możliwości szkolenia i kształcenia osób niepełnosprawnych uwzględniając stopień i rodzaj uszkodzenia organizmu.
W Powiatowym Urzędzie Pracy można osoba niepełnosprawna może uzyskać informacje dotyczące wymagań fizycznych i psychicznych stawianym osobom chcącym podjąć zatrudnienie w danym zawodzie lub specjalności jak również informacje o wskazaniach i przeciwskazaniach do wykonywania danego zawodu.
Osoba zgłaszająca się do Urzędu Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego może uzyskać informacje o możliwości zatrudnienia w danym zawodzie i sytuacji występującej na lokalnym rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy jest miejscem, gdzie osoba niepełnosprawna może ponadto dowiedzieć się o prawnych regulacjach zagadnienia rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Informacje te dotyczą m.in. praw pracowników niepełnosprawnych i związanych z tym obowiązków pracodawców, uprawnień pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Każda osoba zgłaszająca się do Powiatowego Urzędu Pracy otrzyma bezpłatne i profesjonalne sugestie i opinie w zakresie optymalnej dla niej decyzji zawodowej. Wydanie takiej opinii poprzedzone jest przeprowadzeniem badań osoby niepełnosprawnej, na podstawie których uzyskane zostają informacje zarówno o jej możliwościach jak i ograniczeniach zawodowych. Wpływ na jej treść ma ponadto doświadczenie zawodowe, zasób wiedzy posiadanej przez badanego oraz analiza sytuacji na rynku pracy. Sugestie doradcy zawodowego nie są wiążące dla osoby niepełnosprawnej, każdorazowo decyzja należy do samego zainteresowanego.
Wszystkie informacje uzyskane w toku czynności w zakresie poradnictwa zawodowego objęte są Ustawą o ochronie danych osobowych.
   3. szkolenia
Jeżeli kwalifikacje posiadane przez osobę niepełnosprawną są niewystarczające do podjęcia przez nią zatrudnienia albo, gdy zachodzi konieczność przekwalifikowana, istnieje możliwość skorzystania z kursów i szkoleń prowadzonych przez Urząd Pracy.
Warto jednak pamiętać, że nieukończenie szkolenia z winy osoby niepełnosprawnej, rodzi obowiązek zwrotu jego kosztów. Obowiązku tego nie ma, jeśli wyłączną przyczyną nieukończenia szkolenia jest podjęcie pracy.

Opracowano na podstawie: Ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
Rozporządzenia MPiPS z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. 2002, Nr 96,poz. 861 z późn. zm.)

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978668, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON