Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Turnus rehabilitacyjny czy sanatorium?

   Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne np.: wydane przez ZUS.
   Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, trwająca nie krócej niż 14 dni. Ceny turnusów są zróżnicowane w zależności od miejsca oraz pory roku. Istnieje możliwość dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W celu uzyskania dofinansowania z PCPR-u należy pobrać druk „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ”zawierający między innymi rubryki dotyczące wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz druk „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”, który wypełnia lekarz prowadzący. Do wniosków należy załączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności.
   Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:


   Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio organizatorowi turnusu, a nie osobie niepełnosprawnej. PCPR-y dofinansowują część kosztów pobytu na turnusie, resztę opłaty oraz koszty dojazdu pokrywa osoba starająca się o wyjazd.
   Osoba, której przyznano dofinansowanie wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy pamiętać, iż dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów. Wybrany ośrodek musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

   Leczenie uzdrowiskowe jest jednym ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przysługuje wszystkim ubezpieczonym.
   Lecznictwem uzdrowiskowym jest zorganizowana działalność w zakresie jak najszerszego zapobiegania chorobom i ich leczenia przy wykorzystaniu właściwości leczniczych klimatu, krajobrazu, naturalnych zasobów leczniczych jak np. wody lecznicze, gazy lecznicze oraz innych czynników środowiska.
   Formy lecznictwa uzdrowiskowego:


   Z leczenia uzdrowiskowego może skorzystać każdy ubezpieczony, który otrzyma stosowne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.    Skierowanie takie przesyłane jest przez lekarza wystawiającego skierowanie do wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Po stwierdzeniu zasadności skierowania przez lekarza specjalistę, oddział wojewódzki Funduszu określa miejsce, rodzaj oraz czas trwania leczenia uzdrowiskowego. Potwierdzone skierowanie dostarczane jest ubezpieczonemu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach leczenia uzdrowiskowego skierowanie trafia na listę oczekujących i zostaje potwierdzone w momencie, gdy odpowiednie miejsce jest dostępne. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym traktowany jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego, odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Natomiast pobyt w sanatorium uzdrowiskowym odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego, ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty przejazdu. Opłata za pobyt zależy od sezonu i standardu zakwaterowania. W ramach ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego ubezpieczony ma zapewnione badania lekarskie i zabiegi fizykalne, natomiast we własnym zakresie organizuje sobie zakwaterowanie i wyżywienie.

Magdalena Budzyńska - Specjalista do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951423, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON