Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zasiłek stały.

Zagadnienie zasiłku stałego uregulowane zostały w Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r (Dz.U. z 2004 r, Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zasiłek stały stanowi obligatoryjne świadczenie pieniężne z pomocy społecznej. Oprócz trudnej sytuacji materialnej, ustawa wymaga spełnienia dodatkowych warunków m.in. niepełnosprawności. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi miesięcznie 461zł netto,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 316zł netto miesięcznie.

Wysokość zasiłku stałego również zależy od tego, czy osoba ubiegająca się o to świadczenie jest osobą samotnie gospodarującą, czy też pozostaje w rodzinie. Dla osoby samotnie gospodarującej wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, z zastrzeżeniem, że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 418zł netto miesięcznie. Kwota zasiłku stałego dla osoby w rodzinie stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Ustawa wskazuje kwotę 30zł jako najniższy próg zasiłku stałego.

W sytuacji, gdy zasiłek stały zbiega się z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym lub dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej może podjąć pracę zarobkową, jednakże osiągany z tego tytułu dochód (NETTO - "na rękę") nie może przekroczyć ustalonego kryterium dochodowego określonego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie.
Ustawa nakłada na osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej obowiązek niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej (a więc również o podjęciu pracy).

Rejestracja w Urzędzie Pracy i uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pobierającą zasiłek stały statusu bezrobotnego, pociąga za sobą jego utratę oraz uniemożliwia jego uzyskanie w przypadku starania się o taką formę pomocy. Uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pobierającą zasiłek stały statusu osoby poszukującej pracy nie ma wpływu na byt tego świadczenia.

WAŻNE:
Aby starać się o zasiłek stały, konieczne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik 20.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951288, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON