Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Spółdzielcza umowa o pracę.

   Stan prawny na dzień 16 listopada 2006 r.

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.);
M.T.Romer "Kodeks pracy. Komentarz", Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.

   Spółdzielcza umowa o pracę jest umową szczególnego rodzaju. Znajduje zastosowanie wyłącznie w spółdzielczości pracy i tylko wobec członków spółdzielni.
   Na tę umowę składają się dwa elementy - obowiązek spółdzielni pracy zatrudnienia jej członka oraz, wynikający właśnie z członkostwa, obowiązek świadczenia pracy na rzecz spółdzielni przez jej członka. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że zawarcie spółdzielczej umowy o pracę w każdym przypadku jest uzależnione od przystąpienia do spółdzielni i uzyskania w niej członkostwa.
   Spółdzielczy stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
   Różnica pomiędzy spółdzielczym stosunkiem pracy a stosunkiem pracy, którego podstawę nawiązania stanowi umowa o pracę polega przede wszystkim na większej stabilizacji zatrudnienia. Spółdzielczy stosunek pracy jest również ściśle powiązany z cywilnoprawnym stosunkiem członkostwa w spółdzielni. To właśnie z członkostwa w spółdzielni wynika prawo a jednocześnie obowiązek członka - pracy w spółdzielni.    Spółdzielcza umowa o pracę powinna być zawarta z chwilą przyjęcia członka do spółdzielni.
   Ze ścisłego połączenia stosunku pracy z członkostwem w spółdzielni wynika, że spółdzielczy stosunek pracy powinien trwać w zasadzie przez cały okres członkostwa.
   Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z chwilą ustania członkostwa w spółdzielni.
   Ustawa Prawo spółdzielcze w sposób wyczerpujący wskazuje przypadki rozwiązania tej umowy. W czasie trwania członkostwa może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron, które jednak musi być połączone z wypowiedzeniem członkostwa. Umowa ta może być również rozwiązana na podstawie wypowiedzenia, gdy członek stracił zdolność do wykonywania pracy albo nie z własnej winy utracił uprawnienia do jej wykonywania oraz gdy jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi lub organizacyjnymi w spółdzielni. Są to jedyne powody, które uzasadniają wypowiedzenie tej umowy.
   Więź pracownicza może być również rozwiązana w wyniku rozwiązania przez spółdzielnię stosunku pracy w trybie natychmiastowym. Prawo spółdzielcze, w przeciwieństwie do prawa pracy, nie zna instytucji rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika.    Zamiast tego trybu może dojść do wykluczenia członka ze spółdzielni. Wykluczenie powoduje utratę członkostwa w spółdzielni, w konsekwencji czego spółdzielcza umowa o pracę wygasa.
   Członkostwo w spółdzielni, a wraz z nim spółdzielczy stosunek pracy, wygasa w razie śmierci członka, wypowiedzenia przez niego stosunku członkostwa, wykluczenia (z powodu przyczyn zawinionych przez członka), wykreślenia (z powodu przyczyn przez członka niezawinionych).
   Prawo spółdzielcze, w przeciwieństwie do prawa pracy, nie przewiduje zawierania z członkami spółdzielni spółdzielczych umów o pracę na okres próbny.


Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19099535, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON