KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Uzyskanie dofinansowania do zakupu komputera w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się.

   Opracowano na podstawie:
   Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2002 r., nr 96, poz. 861 ze zm.)

   Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu komputera ze środków PFRON za pośrednictwem starosty (prezydenta miasta) w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się.
   O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
   Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały ten cel dofinansowanie ze środków PFRON
   Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie) lub powiatowego urzędu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania.

   Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer NIP,
 3. cel dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 9. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 10. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 11. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 12. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

   Do wniosku należy dołączyć kopię jednego z następujących orzeczeń (lub kopię wypisu z treści jednego z tych orzeczeń):

   Wniosek składa się zazwyczaj na urzędowym formularzu dostępnym we właściwym urzędzie. W Lublinie formularz dostępny jest również w internecie na stronach Urzędu Miasta.
   Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w każdym czasie.
   Należy pamiętać, iż dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
   Wysokość dofinansowania likwidacji barier, w komunikowaniu się wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Łukasz Regner - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18791954, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON