Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

O nas

Jako Agencja Zatrudnienia organizowaliśmy konkurs "Dator Laboris - Dawca Pracy" przeznaczony dla pracodawców.

Fundacja Fuga Mundi posiada stosowne certyfikaty, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001). Agencja Zatrudnienia działa w Fundacji od 2004 r.

W ramach Agencji Zatrudnienia prowadzimy podstawowe usługi rynku pracy w zakresie:

Oprócz podstawowych usług w zakresie pośrednictwa pracy, oferujemy:

Z usług doradczych oferowanych w Agencji Zatrudnienia mogą skorzystać:

Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pracodawców traktujemy jako integralną całość w realizacji naszych projektów.

Nasze usługi kierujemy do Klientów z terenu województwa lubelskiego.

Działalność Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi finansowana jest z różnych źródeł publicznych oraz prywatnych.

Publiczne źródla finansowania.

Tytuł projektu: Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
Nr umowy: POKL.06.01.01-06-114/07-00
Termin realizacji: 07.07.2008 r. - 31.03.2009 r.
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28.09.2007 r. nr CCI 2007 PL 051 PL 001; Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"; Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"; Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"; Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Projekt "Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kapitał Ludzki                   EFS                  UNIA EUROPEJSKA

Tytuł projektu: Zadanie pn. "Mapa Drogowa do Pracy dla Aktywnych Kobiet"
Nr umowy: BAB/244/07/2008/UCP/DKR
Termin realizacji: 01.07.2008 r. - 31.10.2008 r.
Program: Zadanie pn. "Mapa Drogowa do Pracy dla Aktywnych Kobiet" realizowane jest w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych pn. "Przeciwdziałanie dyskryminacji. Inicjatywy zmierzające do aktywizacji zawodowej i podniesienia samooceny grupy wiekowej 50+".
Zadanie pn. "Mapa Drogowa do Pracy dla Aktywnych Kobiet" współfinansowane jest ze środków Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej                   Kobiety Rodzina Przeciwdzialanie Dyskryminacji

Tytuł projektu:
1. Zadanie "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych"

      termin realizacji: 01.04.2008r. - 31.12.2008 r.

2. Zadanie "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL"

      termin realizacji: 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

3. Zadanie "Potrafisz" - kreowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością.

      termin realizacji: 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

Nr umowy: 7PA/000022/03/D
Program: "PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe".
Zadania "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych", Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL, "Potrafisz" - kreowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu "PARTNER III".

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

Tytul projektu: Mapa drogowa do pracy
Nr umowy: DWF_2_1.5_440
Termin realizacji: 01.10.2006 r.– 31.03.2008 r.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka; Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt "Mapa drogowa do pracy" dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

UNIA EUROPEJSKA                   EFS

Tytul projektu: Mapa drogowa do pracy
Nr umowy: 46/WUE/0031/IV/05/F
Termin realizacji: 01.12.2005 r. – 31.03.2008 r.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna; Dzialanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy – konkurs czwarty – otwarty.
Projekt "Mapa drogowa do pracy" dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

UNIA EUROPEJSKA                   EFS                 PFRON

Tytul projektu: Mapa drogowa do pracy
Nr umowy: 241
Termin realizacji: 01.09.2006 r. – 31.12.2007 r.
Program: Rzadowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Tytul projektu: Mapa drogowa do pracy.
Nr umowy: PL2003/004-379.05.01-02-02-03
Termin realizacji: 01.12.2005 r. – 31.07.2006 r.
Program: Program Phare 2003 – Aktywne formy zwalczania bezrobocia, Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem dla osób prawnych nie działajacych dla osiągniecia zysku lub przeznaczajacych zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską agencje rozwoju przedsiebiorczości.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości.

UNIA EUROPEJSKA             PARP             RZL 

   Pobierz prezentację o nas.   

W imieniu Zarządu Fundacji Fuga Mundi oraz Klientów Agencji Zatrudnienia serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie w naszych działaniach skierowanych do Osób z Niepełnosprawnością!

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857938, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON